M.E.(cvs)-wetenschap

oktober 17, 2014

Variaties qua cytokinen bij M.E.(cvs)

Filed under: Diagnostiek,Immunologie — mewetenschap @ 8:14 am
Tags: , ,

In Volume 70, Nummer 1 van het wetenschappelijk tijdschrift Cytokine (November 2014) – het ‘ICIS Abstract Issue’ over de ‘ICIS Conference’ Melbourne, Australia (26-29 October 2014) staan 3 rapporten over de rol van cytokinen bij Chronische Vermoeidheid Syndroom / Myalgische Encefalomyelitis (CVS/M.E.). De ICIS, ‘International Cytokine and Interferon Society’, is een vzw van meer dan 600 wetenschappers die research doen met betrekking tot cytokine, interferon en chemokine cel-biologie, molekulaire biologie, biochemie en het klinisch gebruik van deze molekulen.

We hebben hier al meermaals aangegeven dat voorzichtig dient te worden omgesprongen met veralgemenende conclusies over cytokinen bij deze aandoening. De bepaling-techniek, het soort staal, het tijdstip van afname (zie ‘Cytokinen bij CVS ’s nachts’), de duur van de ziekte, de subgroep, diagnostische criteria, de relatie met inspanning, enz. kunnen de waarden heel erg beïnvloeden.

De hier beschreven onderzoeken zijn van de hand van het team rond Sonya Marshall-Gradisnik & Ekua Brenu van de Griffith University – die al heel erg productief bleken met publicaties aangaande het immuunsysteem bij M.E.(cvs) (zie bv. ‘Rol van adaptieve en aangeboren immuun-cellen bij M.E.(cvs)’, ‘Immuniteit- en haemorheologische wijzigingen bij CVS’ of ‘Immunologische abnormaliteiten als potentiele biomerkers bij M.E.(cvs)’) – breiden de mogelijke klassificaties nog verder uit. Dit betekent o.i. dat één (of zelfs meerdere) cytokine(n) ons niet in staat zullen stellen de diagnose M.E.(cvs) zomaar te stellen; M.E.(cvs)-patiënten en hun behandelaars kunnen dus maar beter voorzichtig zijn met de interpretatie van resultaten van cytokine-bepalingen. Zoals Prof. Klimas reeds stelde: “Ondanks bewijzen voor immunologische en molekulaire mediatoren, werd er geen individuele merker of combinatie of merkers gevonden die voldoende geassocieerd bleek met CVS om als een biomerker voor de diagnose of het management van CVS te gebruiken.” (zie ‘Cytokinen in plasma bij vrouwen met CVS’).

————————-

————————-

Cytokine Vol 70, #1 Page 31 November 2014

The role of cytokines in the cerebrospinal fluids of patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)

Sonya Marshall-Gradisnik (1), Gunnar Gottschalk (2), Sandra Ramos (1), Ekua Brenu (1), Don Staines (1), Dan Peterson (2)

1 Griffith University, Parklands, QLD, Australia

2 Simmaron Research, Incline Village, NV, USA

Doelstellingen Eerdere research leverde bewijs voor een ontregeling van de cytokine-concentraties in het perifeer bloed van patiënten met Chronische Vermoeidheid Syndroom / Myalgische Encefalomyelitis (CVS/M.E.). Weinig studies hebben cytokinen in het cerebrospinaal vocht onderzocht. Het doel van deze research is het bekijken van de rol van cytokinen bij de symptoom-presentering bij of CVS/M.E-patiënten.

Methodes Er werd cerebrospinaal vocht (CSV) van 18 CVS/M.E-patiënten en 5 gezonde controles verzameld. De CSV-stalen werd onderzocht wat betreft expressie van 27 cytokinen (IL-1beta, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-17, ‘basic’ FGF [‘fibroblast growth factor’], eotaxine [een chemokine], G-CSF [granulocyt kolonie-stimulerende factor], GM-CSF [granulocyt-macrofaag kolonie-stimulerende factor], IFN-gamma, IP-10, MCP-1 [monocyten chemo-attractant proteïne; een inflammatoire mediator gesecreteerd door geaktiveerde microglia], [Macrofaag Inflammatoir Proteïne] MIP-1alfa, MIP-1beta, [platelet-derived growth factor’] PDGF-BB, RANTES [selektief chemotactisch cytokine voor T-lymfocyten en monocyten], TNF-alfa en VEGF [vasculaire endotheliale groeifactor]) d.m.v. de bioplex test voor 27 menselijk cytokinen.

Resultaten Van de onderzochte cytokinen waren er slechts vier significant gereduceerd bij de CVS/M.E.-patiënten in vergelijking met de controles.

Besluiten De resultaten tonen een daling qua pro-inflammatoire cytokinen in het CSV van CVS/M.E-patiënten en dit zou kunnen bijdragen tot de klinische ziekte-progressie.

[gerelateerd:

Lloyd A, Hickie I, Brockman A, Dwyer J, Wakefield D. Cytokine levels in serum and cerebrospinal fluid in patients with Chronic Fatigue Syndrome and control subjects. J Infect Dis. (1991) 164: 1023-4. (artikel niet on-line beschikbaar)

Natelson BH, Weaver SA, Tseng CL, Ottenweller JE. Spinal fluid abnormalities in patients with Chronic Fatigue Syndrome. Clin Diagn Lab Immunol. (2005) 12: 52-5. “11 cytokinen detekteerbaar in het CSV – GM-CSF lager bij patiënten t.o.v. controles – IL-8 hoger bij patiënten met plotse aanvang t.o.v. graduele aanvang – IL-10 hoger bij patiënten met abnormale CSV t.o.v. normale CSV of controles.”]

————————-

Cytokine Vol 70, #1 Page 45 November 2014

Serum cytokines in patients with moderate and severe Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)

Sharni L. Hardcastle, Ekua Brenu, Naomi Wong, Samantha Johnston, Thao Nguyen, Teilah Huth, Ally Hawthorn, Rachel Passmore, Sandra Ramos, Ali Salajegheh, Don Staines, Sonya Marshall-Gradisnik

National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, Griffith University, Gold Coast, QLD, Australia

Doelstellingen Chronische Vermoeidheid Syndroom / Myalgische Encefalomyelitis (CVS/M.E.) is een invaliderende ziekte met een ongekende etiologie en de diagnose is gebaseerd op symptoom-specifieke criteria. Immunologische ontregeling en cytokine-abnormaliteiten komen consistent voor bij CVS/M.E. Aangezien studies het belang hebben beklemtoond van het bepalen van ziekte-ernst subgroepen, was het doel van deze studie de relatie tussen ernst-subgroepen bij CVS/M.E. verder te onderzoeken, via het bepalen van Th1/Th2/Th17 en inflammatoire cytokinen bij patiënten met ernstige (bedlegerig) en matige (mobiel) CVS/M.E.

Methodes We gebruikten de 1994 CDC Criteria voor CVS/M.E. om de deelnemers te definiëren en ernst-schalen zoals de ‘Fatigue Severity Scale’ (FSS), ‘Dr. Bell’s Disability Scale’, de ‘FibroFatigue Scale’ en de ‘Karnofsky Performance Scale’ (KPS) werden aangewend ter bevestiging van subgroepen met matige (mobiel) of ernstige (bedlegerig) CVS/M.E. De deelnemers omvatten gezonde controles (n = 22; 40,14 ± 2,38 jaar), mobiele (n = 22; 42,09 ± 2,72 jaar) en bedlegerige (n = 19; 40,21 ± 1,57 jaar) CVS/M.E-patiënten. De serum-stalen werden beoordeeld d.m.v. de Bio-Plex Test voor cytokine-analyse. De cytokinen die werden gemeten, waren IL-1beta, IL-1ra, IL-2, IL-7, IL-10, IL-17, TNF-alfa en IFN-gamma.

Resultaten De resultaten toonden dat IL-1beta significant was gereduceerd bij ernstige CVS/M.E. vergeleken met matige CVS/M.E. (p = 0.002). IL-7 was significant verhoogd in de groep met ernstige CVS/M.E. vergeleken met controles en matige CVS/M.E. (p = 0.000, 0.000 respectievelijk). IFN-gamma was ook verhoogd bij ernstige CVS/M.E. vergeleken met matige CVS/M.E. (p = 0.025).

Besluit Dit is de eerste studie die variaties qua cytokinen aantoont bij matige en ernstige CVS/M.E.-patiënten waarbij alle significante verschillen liggen tussen de CVS/M.E.-ernst groepen. Deze studie ondersteunt de notie dat het noodzakelijk lijkt de CVS/M.E.-patiënten in subgroepen te klassificeren volgens ernst-graad, en dit zowel in research- als klinische settings.

[gerelateerd:

Stringer EA, Baker KS, Carroll IR, Montoya JG, Chu L, Maecker HT, Younger JW. Daily cytokine fluctuations, driven by leptin, are associated with fatigue severity in Chronic Fatigue Syndrome: evidence of inflammatory pathology. J Transl Med. (2013) 11: 93. (zie: ‘Leptine – verband met cytokinen & vermoeidheid bij CVS’)

White AT, Light AR, Hughen RW, Bateman L, Martins TB, Hill HR, Light KC. Severity of symptom flare after moderate exercise is linked to cytokine activity in Chronic Fatigue Syndrome. Psychophysiology (2010) 47: 615-24. (zie: Symptoom-opflakkering verbonden met cytokine-aktiviteit bij CVS’)]

————————-

Cytokine Vol 70, #1 Page 76 November 2014

Cytokine profiles of Chronic Fatigue Syndrome and Multiple Sclerosis patients

Naomi Wong, Ekua Brenu, Sharni Hardcastle, Samantha Johnston, Thao Nguyen, Teilah Huth, Ally Hawthorn, Rachel Passmore, Sandra Ramos, Ali Salajegheh, Simon Broadley, Don Staines, Sonya Marshall-Gradisnik

National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, School of Medical Sciences, Griffith University, Gold Coast, Qld, Australia

Doelstellingen Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) en Multipele Sclerose (MS) zijn aandoeningen met ernstige neuro-immune symptomen, inclusief cognitieve stoornissen, immuun-dysfunktie en abnormale cytokine-expressie. Het doel van deze studie was de T helper (Th) 1, Th2 en Th17 cytokine-profielen van CVS- en MS-patiënten te bepalen.

Methodes Deze studie heeft de cytokine-profielen van CVS-patiënten (n = 16; leeftijd 49,88 ± 9,542), MS-patiënten (n = 16; leeftijd 52,75 ± 12,809) en gezonde controles (n = 16; leeftijd 50,06 ± 11,846) gemeten. De diagnostische selektie-methode die werd gebruikt om CVS-patiënten te identificeren was de ‘International Consensus Criteria’. Cytokinen werden bepaald in het serum d.m.v. de Bio-Plex Pro(TM) kit voor Th1 (IFN-gamma, TNF-alfa), Th2 (IL-4, IL-6, IL-10, IL-13) en Th17 (IL-17) -cel cytokinen.

Resultaten Bij vergelijking van de 3 groepen, werd gevonden dat TNF-alfa (p = 0.011, p = 0.012), IL-4 (p = 0.000, p = 0.000), IL-6 (p = 0.039, p = 0.031), IL-13 (p = 0.000, p = 0.000) en IL-17 (p = 0.004, p = 0.038) allemaal significant hoger lagen bij de MS-patiënten vergeleken met de CVS-patiënten en de controles, respectievelijk. Bij de MS-patiënten en CVS-patiënten lagen de serum-waarden van IL-13 en IFN-gamma echter significant hoger (p =< 0.001) vergeleken met de controles. IFN-gamma was significant verschillend tussen MS en CVS (p = 0.001), waarbij MS hogere IFN-gamma serum-waarden vertoonde.

Besluit Cytokine-patronen ondersteunen Th1 én Th2 cytokine-profielen bij CVS en MS. Gelijkenissen qua cytokine-profielen bij MS en CVS, in combinatie met de reeds erkende overéénkomsten qua immuun-cel funktie en symptomen, suggereren een neuro-immune pathologie voor CVS die parallel loopt met die van MS. Bijkomende studies naar de cytokine-profielen van CVS én MS dienen te worden ondernomen, met grotere studie-groepen, om het begrip omtrent de pathologieën van beide aandoeningen verder uit te breiden.

oktober 10, 2014

MicroRNAs in plasma bij CVS/M.E.

Filed under: Diagnostiek — mewetenschap @ 5:55 am
Tags: , , , ,

Onderstaand artikel komt van dezelfde onderzoeksgroep die eerder rapporteerde over veranderingen qua miRNAs in cytotoxische cellen die de funktionele capaciteit van deze cellen kunnen verminderen en de effektieve cytotoxische aktiviteit, samen met andere immuun-funkties bij CVS/ME-patiënten verstoren. Zie ‘Cytotoxische lymfocyten microRNAs – merkers voor M.E.(cvs)’.

‘High-Throughput Sequencing’ is een techniek voor de bepaling van de sequentie (de volgorde van de nucleotiden) van DNA of RNA waarbij er veel materiaal in één keer (geautomatiseerd) kan worden verwerkt. Het wordt ook ‘next-generation sequencing’ genoemd en levert duizenden of miljoenen sequenties terzelfder tijd op. RT-qPCR, ‘reverse transcriptase’-kwantitatieve polymerase ketting-reaktie, is een techniek waarbij met vertrekt van RNA dat via ‘omgekeerde transcriptie’ wordt omgezet in cDNA (complementair DNA) om zo de gen-expressie te bepalen.

————————-

PLoS One. 2014 Sep 19;9(9): e102783

High-Throughput Sequencing of Plasma MicroRNA in Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis

Brenu EW (1), Ashton KJ (2), Batovska J (2), Staines DR (3), Marshall-Gradisnik SM (1)

1 School of Medical Science, Griffith Health Centre, Griffith University, Gold Coast, Queensland, Australia; The National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, Griffith University, Gold Coast, Queensland, Australia

2 Faculty of Health Sciences and Medicine, Bond University, Robina, Queensland, Australia

3 The National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, Griffith University, Gold Coast, Queensland, Australia; Queensland Health, Gold Coast Public Health Unit, Robina, Gold Coast, Queensland, Australia

Samenvatting

ACHTERGROND: MicroRNAs (miRNAs) reguleren vele biologische processen en hun ontregeling bleek geassocieerd met een waaier aan ziekten inclusief Chronische Vermoeidheid Syndroom/ Myalgische Encefalomyelitis (CVS/ME). De ontdekking van stabiele en reproduceerbare miRNAs in plasma heeft de mogelijkheid verhoogd dat circulerende miRNAs zouden kunnen dienen als diagnostische merkers. De doelstelling van deze studie was het bepalen van de rol van plasma-miRNAs bij CVS/M.E.

RESULTATEN: Gebruikmakend van Illumina ‘high-throughput sequencing’ [HTS] identificeerden we 19 miRNAs met differentiële expressie in het plasma van CVS/M.E.-patiënten vergeleken met niet-vermoeide controles. Na RT-qPCR analyse, waren we in staat de significante upregulering van 3 miRNAs (hsa-miR-127-3p, hsa-miR-142-5p & hsa-miR-143-3p [has = Homo sapiens]) bij de CVS/M.E.-patiënten te bevestigen.

BESLUIT: Onze studie is de eerste om circulerende miRNAs bij CVS/M.E.-patiënten te identificeren en ook om 3 differentieel tot expressie komende circulerende miRNAs bij CVS/M.E.-patiënten te bevestigen, en zo een basis te bieden voor verdere studie om bruikbare CVS/M.E.-biomerkers te vinden.

Inleiding

[…]. Er is bewijsmateriaal dat een belangrijke ontwrichting van immunologische processen bij CVS/M.E. suggereert en deze zou gekenmerkt kunnen zijn door verminderde cytotoxische aktiviteit en verhoogde regulerende T-cellen [zie onze inleiding]. Daarnaast kunnen patiënten met CVS/M.E. differentiële expressie van mRNA en microRNA (miRNA) genen – die verscheidene fysiologische processen reguleren waarvan is geweten dat ze ontregeld zijn bij CVS/M.E., inclusief cytotoxiciteit, cytokine-secretie en apoptose – vertonen. Ondanks intensieve research wordt de pathofysiologie van CVS/M.E. nog niet volledig begrepen en blijven duidelijke diagnostische biomerkers ongrijpbaar.

MicroRNAs zijn een klasse van kleine (typisch 18-25 nucleotiden groot) enkel-strengige, niet-coderende RNAs die gen-expressie reguleren op post-transcriptioneel niveau [optredend na de overschrijving van DNA naar RNA]. Hun regulerende rollen bleken betrokken bij de meeste biologische processen, ook immunologische, neurologische en fysiologische. Differentiële expressie van miRNAs bleek geassocieerd met meer dan 300 ziekten, waaronder kanker, cardiomyopathieën [hartspier-ziekten], neurologische aandoeningen en onverklaarde aandoeningen zoals CVS/M.E. Er circuleren stabiele en reproduceerbare extracellulaire miRNAs in het bloed en andere bio-vloeistoffen, waar ze werden geïdentificeerd. Er werd voorgesteld dat deze miRNAs het potentieel hebben om te worden aangewend als niet-invasieve nieuwe biomerkers voor ziekte-diagnose en -prognose.

In deze studie gebruikten we ‘high-throughput sequencing’ om het profiel te tekenen van de expressie van circulerende miRNAs. Dit werd gevolgd door bevestigende ‘reverse transcription-quantitative’ PCR (RT-qPCR) om de differentiële miRNA-expressie bij CVS/M.E. te bepalen.

Materialen en Methodes

Deelnemers

CVS/M.E.-patiënten (n = 20, 44,5 ± 6,0 jaar) […]. Inclusie-criteria […] CDC 1994 definitie. Niet-vermoeide controles (n = 20, 47,3 ± 6,7 jaar) […].

Staal-verwerking en RNA-extractie

[…] 10 ml vol bloed […].

MicroRNA-profilering d.m.v. sequentie-bepaling

De 6 CVS/M.E.-patiënten en 6 niet-vermoeide controles met de hoogste hoeveelheid klein RNA werden gebruikt voor HTS. […] cDNA constructie via ‘reverse transcription-PCR’ (RT-PCR) uit klein RNA, zuivering, isolatie van miRNAs en sequentie-analyse […]

Sequentie data-analyse

[…]

Kwantificering van miRNAs d.m.v. RT-qPCR

De expressie van 8 miRNAs werd gevalideerd […]. Daarnaast werd van 4 miRNAs (miR-10, miR-15b, miR-16 & miR-24) bekeken om te zien of ze geschikt zijn als een stabiel referentie-gen. […].

Statistische analyse

[…] Statistische significantie P < 0.05.

Resultaten

Karakteristieken van de individuen

[…] Er waren geen significante verschillen qua leeftijd en tellingen op vol bloed tussen de CVS/M.E.- en controle-groepen. […] Er werd een significant verschil qua percentages lymfocyten en granulocyten, aantal lymfocyten en distributie-breedte van rode bloedcellen gezien tussen de CVS/M.E.- en controle-groepen [telkens de 6 hierboven vermelde stalen].

HTS van plasma-miRNAs bij CVS/M.E.

Om kandidaat plasma-miRNAs met differentiële expressie bij CVS/M.E. te selekteren, voerden we een initiële screening uit naar klein RNA over het ganse genoom bij 6 CVS/M.E.-patiënten en 6 niet-vermoeide controles d.m.v. HTS. [verwerking van de gegevens leidde tot een ‘bibliotheek’] Initiële analyse van de RNA-lengtes in de ‘bibliotheek’ toonde pieken aan bij 22 en 32 nucleotiden. Deze RNA-groepen bleken miRNA en lang niet-coderend RNA (lncRNA) sequenties te bevatten. […] 17% was matuur miRNA, 80,5% was ander RNA (inclusief lncRNA en snoRNA [‘small nucleolar RNA’; klasse van kort enkelstrengig RNA dat tussenkomt bij modificaties van andere RNAs]). 75,1% van het ander RNA bestond uit lncRNA dat gekend staat als ‘Ro-associated’ RNA Y4 (RNY4) [Y RNAs zijn kleine niet coderende RNAs; oorspronkelijk geïdentificeerd als de RNA-component van ribonucleoproteïnen] […]. Bij het bekijken van de unieke RNA-stukken, bestond 44,3% uit miRNA, de andere RNA-soorten uit slechts 7%.

Differentiële expressie van plasma-miRNA bij CVS/M.E.

[…] Een totaal van 19 microRNAs was significant ontregeld bij CVS/M.E. vergeleken met niet-vermoeide controles. Van die 19 miRNAs waren er 16 waarvan de hoeveelheid als laag werd beschouwd […], hun detektie bleek onbetrouwbaar […]. De overblijvende 3 miRNAs (hsa-miR127-3p, hsa-miR-142-5p & hsa-miR-143-3p) waren allemaal ge-upreguleerd bij CVS/M.E. vergeleken met niet-vermoeide controles.

RT-qPCR bevestiging van de plasma-miRNA sequentie-gegevens

De keuze van een stabiel referentie-gen is kritiek voor accurate gen-expressie analyse via RT-qPCR. Van de 4 vermeende referentie-genen die werden getest, bleek hsa-miR-16-5p de meest stabiele expressie te vertonen. Om de RNA-Seq resultaten (n = 6/groep) te valideren, voerden we RT-qPCR uit bij uitgebreidere groepen (n = 20/groep). Drie miRNAs met differentiële expressie (hsa-miR127-3p, hsa-miR-142-5p & hsa-miR-143-3p) en vier miRNAs met niet-differentiële expressie (hsa-miR-21-5p, hsa-miR-103-3p, hsa-miR-146a-5p & hsa-miR-223-3p) werden geselekteerd en hun expressie gekwantificeerd gebruikmakend van RT-qPCR. De vier miRNAs met niet-differentiële expressie werden geselekteerd omdat ze eerder ontregeld bleken in cytotoxische lymfocyten van CVS/M.E.-patiënten, hoewel HTS geen differentiële expressie in plasma identificeerde. Alle RT-qPCR resultaten voor de overblijvende drie miRNAs waren consistent met de RNA-Seq gegevens.

Bespreking

Screenen op CVS/M.E. is tot nu toe gebaseerd op wel-omschreven definities. Profilering van circulerende miRNAs zou kunnen dienen om de molekulaire diagnose van CVS/M.E. te versterken. Gebruikmakend van Illumina HTS, identificeerde de huidige studie 19 miRNAs met differentiële expressie bij CVS/M.E.-patiënten. Daarvan werden er slechts 3 bevestigd als zeer overvloedig bij de CVS/M.E.-patiënten in vergelijking met controles. Deze resultaten suggereren dat miR-127-3p, miR-142-5p & miR-143-3p betrokken zouden kunnen zijn bij de pathogenese van CVS/M.E.

Hoewel er momenteel geen definitieve bron werd geïdentificeerd voor de aanwezigheid van miRNAs in bio-bloeistoffen, zouden bloedcellen – in het bijzonder reticulocyten [voorlopers van erythrocyten], myeloïde cellen [differentiëren naar erythrocyten, leukocyten en bloedplaatjes], lymfoïde cellen [differentiëren naar B-, T-, NK- en dendritische cellen], bloedplaatjes – cellen uit de lever, longen en nieren of gelyseerde cellen miRNAs kunnen afgeven in de circulatie. Ook zouden miRNAs in het plasma kunnen worden uitgescheiden na weefsel-schade – circulerend miR-1 & miR-133a zijn bv. significant verhoogd na acuut hart-infarct. De miRNAs in de huidige studie komen tot expressie in verscheidene weefsels. MiR-127-3p wordt gevonden in de testikels en het zenuwstelsel, miR-143-3p komt tot expressie in het colon, terwijl miR-142-5p tot expressie komt in cellen van het immuunsysteem. Er werd echter gerapporteerd dat miR-142-5p & miR-143-3p behoren tot de miRNAs die frequent worden gevonden in plasma en serum. Over-expressie van miR-142-5p werd gezien bij de meeste kanker-gerelateerde en immunologische aandoeningen. Dit miRNA komt overvloedig voor in de meeste haematopoïetische [haematopoïese = vorming van bloedcellen] cel-lijnen en zou betrokken kunnen zijn bij het counteren van inflammatoire processen. Bij Systemische Lupus Erythematosus (SLE) voorkomt verhoogde expressie van miR-142-5p in CD4+ T-cellen auto-immuniteit, terwijl een downregulering zou kunnen leiden tot autoreaktieve T-cellen en hyperaktieve B-cellen.

MiR-142-5p is belangrijk voor T-cel ontwikkeling […]. Inhibitie van miR-142-5p zou de expressie van CD84, IL-10, SAP [met SLAM – ‘signaling lymphocyte activation molecule’ – geassocieerd proteïne, een signaal-overdragend eiwit dat tot expressie komt op immuun-cellen] en IgG-produktie kunnen verhogen. CD84 is een belangrijke T-cel regulerende merker aangezien het cytokine-produktie, funktie, adhesie en interaktie met B-cellen reguleert. De waarden van IL-10 bleken dubbelzinnig bij CVS/M.E.-patiënten. De oorzaak van een stijging qua miR-142-5p is onbekend; het is echter waarschijnlijk dat dit verband zou kunnen houden met verhoogde Treg-suppressie en bijkomende auto-immune responsen.

MiR-143-3p […] is een tumor-suppressor gen en is sterk gedownreguleerd bij dikkedarm-kanker. Het inhibeert het oncogen KRAS [mutatie in het KRAS gen is essentieel voor de ontwikkeling van veel kankers]. Over-expressie van miR-143-3p doet in de meeste kanker-cellen de groei van tumoren en kanker-cellen stagneren aangezien het BCL2 [B-cell lymfoma 2] mRNA kan reduceren, waardoor het de proliferatie van tumor- of kanker-cellen voorkomt en apoptose bevordert. miR-143-3p werd geïdentificeerd als een neutrofiel-specifiek miRNA. Belangrijk: de expressie ervan wordt ge-upreguleerd in gevallen van verhoogde erythropoïese [vorming van rode bloedcellen] zoals bij polycytemie [abnormale toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed]. Bij CVS/M.E. komt verhoogde neutrofiel-apoptose voor bij sommige patiënten [Zie: Verhoogde neutrofiel apoptose bij CVS] en dit komt mogelijks voort uit gestegen waarden van miR-143-3p.

MiR-127-3p interfereert met ERK-signalisering [‘extracellular signal-regulated kinases’], een tumor-suppressor, en upregulering bleek apoptose te verhogen. Belangrijk: het richt zich op BCL6 [B-cell lymfoma 6], een transcriptie-factor die p53 expressie verhoogt [tumor-proteïne 53, een transcriptie-factor, reguleert de cel-cyclus en funktioneert als een tumor-suppressor]. BCL6 inhibeert de produktie van IL-10; daarom: het dempen van BCL6 tengevolge miR-127 upregulering zou kunnen resulteren in significante toenames van IL-10. In CVS/M.E. waren de rapporteringen over IL-10 waarden dubbelzinnig en een over-expressie van miR-127-3p zou in zekere matige sommige van deze patronen kunnen verklaren. BCL6 is een belangrijke transcriptie-factor die nodig is voor ontwikkeling van kiem-centra B-cellen [kiem-centra of ‘germinal centres’ zijn plaatsen in de lymfeknopen en het perifeer lymfe-weefsel waar rijpe B-lymfocyten snel prolifereren] en folliculaire [in de lymfe-klieren] helper T-cellen. Onregelmatigheden in de expressie van BCL6 zouden kunnen leiden tot afwijkende inflammatoire responsen en de ontwikkeling van verscheidene lymfomas.

[De volgende 3 alinea’s bespreken de technische uitdagingen qua methodiek.]

De aanwezigheid van een een hoog perecntage RNA Y4 in bij de kleine RNAs reduceerde de capaciteit van de miRNA sequentie-bepaling. Y RNAs zijn componenten van Ro ribonucleoproteïnen (RNPs) en werden eerst geïdentificeerd in het serum van patiënten met de auto-immune aandoening lupus erythematosus. Y RNAs zijn gelijkaardig qua grootte en struktuur als miRNAs aangezien ze beide vergelijkbare strukturen hebben. Deze overéénkomsten zouden de aanwezigheid van Y RNA na constructie van de kleine-RNA ‘bibliotheek’ kunnen verklaren. Efficiënte depletie van Y RNA zou ‘HTS’ miRNA gegevens van hogere kwaliteit opleveren, leidend tot diepere sequentie-bepaling. Methodes voor het verminderen van Y RNA op een zelfde manier als rRNA-depletie zou aangewend kunnen worden om de ratio van bruikbare miRNA-gegevens te verbeteren. De meeste studies over extracellulair miRNA zeggen niets over de overvloedigheid van Y RNAs in de circulatie […].

Plasma-miRNAs lijken beloftevol als mogelijke niet-invasieve biomerkers maar momenteel zijn de precieze en accurate meting nog een uitdaging. Een aantal factoren, inclusief cellulaire contaminatie, haemolyse en lage kwantitieit, kan leiden tot een vertekend beeld dat de oorspronkelijke biologische toestand van het staal niet weerspiegelt. De huidige research omtrent circulerend miRNA wijst aan dat haemolyse de beschikbaarheid van circulerende miRNAs kan beïnvloeden. Haemolyse kan worden geëvalueerd in gearchiveerde gegevens via het onderzoeken van de delta Cq [methode voor het bepalen van de genormaliseerde concentratie in een staal bij qPCR] van miR-451 en miR-23a. In gezonde individuen kunnen 194 miRNAs worden gedetekteerd in zowel gehaemolyseerde als niet-gehaemolyseerde bloedstalen; 40,2% vertoont upregulering bij haemolyse, 13% downregulering en 28,9% blijkt onveranderd door haemolyse. In de huidige studie zijn onze 3 kandidaat-miRNAs (miR-127-3p, miR-143-3p & miR-142-5p) bij de miRNA-genen die niet veranderen door haemolyse (bij gezonde individuen).

Het voordeel van circulerende miRNAs als biomerkers voor ziekten houdt verband met een aantal kenmerken zoals mindere complexiteit vergeleken met proteïnen, stabiliteit, geconserveerde sequenties bij verscheidene soorten en beperkte expressie in specifieke weefsels en biologische processen. Er werd gesuggereerd dat 206 miRNAs tot expressie komen in bloedcellen, serum en plasma; dus is het bij de meeste plasma- en serum-studies heel erg noodzakelijk strikte staal-verwerking-procedures in acht te nemen om er zeker van te zijn dat de stalen cel-vrij zijn. Contaminatie van bio-vloeistoffen met cellulaire inhoud kan worden beperkt door gebruik te maken van bijkomende centrifugatie-stappen tijdens de initiële plasma-afscheiding om mogelijke contaminatie met cellulair afval en haemolyse te verminderen. Daarnaast kan het belangrijk zijn bloedcel-aantallen en lyse te bepalen tijdens de staalname aangezien variatie qua plasma-waarden van miRNAs in sommige gevallen werd toegeschreven aan de effekten van circulerende bloedcellen. De begin-concentratie van miRNA varieert naar gelang het individu door de leeftijd, het geslacht en andere factoren, en dit kan een significante impact hebben op de uitkomsten van verschillende expressie-studies. Tot op heden zijn er geen vastgelegde referentie-waarden voor miRNAs bij normale individuen en dit kan noodzakelijk zijn wil men ze als diagnostische merker gaan gebruiken; vandaar dat de inclusie van geschikte calibrator-controles tijdens de RT-qPCR analyse noodzakelijk is. Niettemin: ondanks deze uitdagingen zijn miRNA-signaturen van normale individuen reproduceerbaar, met gelijklopende expressie-patronen en een beperkte mate variabiliteit.

Besluiten

De huidige studie suggereert dat plasma een bevredigende parameter zou kunnen zijn voor het bepalen van miRNAs als biomerkers bij CVS/M.E. De gegevens illustreren dat miR-127-3p, miR-142-5p & miR-143-3p mogelijke plasma-biomerkers voor CVS/M.E.-diagnose zouden kunnen zijn. Verdere studies zijn echter vereist om deze bevindingen te valideren bij een grotere groep om de diagnostische kracht van deze bevindingen vast te stellen. De tekortkomingen bij het gebruik van bio-vloeistofen is de minieme hoeveelheid RNA, dus is een grote hoeveelheid staal dikwijls vereist om hoge opbrengsten en kwaliteit van het RNA te verkrijgen. Momenteel staat het gebruik van HTS als een middel om mogelijke veranderingen in miRNAs bij ziekten te detekteren in zijn kinderschoenen. Verdere studies zijn vereist om de methode ter verbetering van de detektie en het verkrijgen van betrouwbare gegevens die over verschillende studies kunnen worden gerepliceerd, te evalueren en verfijnen.

september 26, 2014

Verlies van stress-respons ten gevolge een virale infektie

Filed under: Celbiologie,Infektie — mewetenschap @ 12:38 pm
Tags: , , , , ,

Onderstaand artikel brengt het idee naar voor – wat wie hier op deze paginas al meermaals uitdroegen – dat wellicht niet één enkel pathogeen organisme M.E.(cvs) veroorzaakt maar dat er meerdere zijn die door de onderliggende aanwezigheid van een (sub)cellulair defekt voor meer schade kunnen zorgen. Zoeken naar één bepaald virus (zoals het debacle omtrent XMRV ook bewees) “als verantwoordelijke voor een aandoening zoals het Chronische Vermoeidheid Syndroom is misschien niet de moeite waard als de ziekte simpelweg een niet-specifieke respons op virale infektie is”.

Philip Hooper (een onderzoeker op het gebied van suikerziekte; hij stelde vast dat abnormaliteiten qua ‘heat-shock’ proteïnen – Hsps – belangrijk zijn voor het begrijpen van de pathogenese ervan) et al. stellen voor dat een gebrekkige (cellulaire) stress-respons door een afname van Hsps bij M.E.(cvs)-patiënten zorgen voor een minder goede reaktie op fysiologische stress en meer oxidatieve stress. Er zijn tal van verschillende virale infekties die de oorzaak kunnen zijn van deze gestoorde Hsps. Anderen vonden dat ‘heat-shock’ proteïnen na inspanning bij M.E.(cvs) significant gedaald zijn. Lees daaromtrent onze eerdere bijdragen ‘‘Heat-shock’ proteïnen en inspanning bij CVS’ & ‘CVS * Oxidatieve Stress en Hsp bij inspanning’. Jammes Y et al. stellen ook dat dit vooral bij postvirale M.E.(cvs) een rol speelt (Chronic Fatigue Syndrome: Acute infection and history of physical activity affect resting levels and response to exercise of plasma oxidant/anti-oxidant status and heat shock proteins. J Int Med (2012) 272: 74-84 => ‘Infektie vóór CVS: oxidante status, kalium-uitstroom en spier-prikkelbaarheid bij inspanning’.

Wij blijven er hierdoor dan ook van overtuigd dat M.E.(cvs)-research zich best focust op de subcellulaire stoornissen eerder dan op het zoeken naar infektueuze agentia.

————————-

Cell Stress Chaperones (2012) 17(6): 647-55

Loss of stress response as a consequence of viral infection: implications for disease and therapy

Philip L. Hooper1 Lawrence E. Hightower2 & Paul L. Hooper3,4

1Division of Endocrinology, Metabolism & Diabetes, School of Medicine, University of Colorado, Anschutz Medical Campus, Aurora, CO 80045 USA

2Department of Molecular and Cell Biology, University of Connecticut, Storrs, CT 06269 USA

3Department of Anthropology, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131 USA

4Santa Fe Institute, Santa Fe, NM 87501 USA

Samenvatting

Hier stellen we voor dat virale infektie een gebrekkige cellulaire stress-respons kan induceren, en daardoor de stress-tolerantie kan aantasten en weefsels kwetsbaar kan maken voor beschadiging. Beschikken over een geldig paradigma om de pathologische impact van virale infekties aan te pakken, zou kunnen leiden tot doeltreffende nieuwe therapieën voor ziekten die voorheen niet reageerden op interventies. De respons van een gastheer op virale infekties kan ook leiden tot auto-immune ziekten zoals type-1 diabetes. In het geval van het ‘Newcastle disease’ virus, zouden de effekten van virale infektie op ‘heat-shock’ proteïnen als hefboom kunnen dienen voor kanker-therapie. [Het bestuderen van NDV toonde dat een verminderde stress-proteïne response in de gastheer correleert met de ernst van de door het virus toegebrachte ziekte.] Ten slotte: de zoektocht naar een specifiek virus als verantwoordelijke voor een aandoening zoals het Chronische Vermoeidheid Syndroom is misschien niet de moeite waard als de ziekte simpelweg een niet-specifieke respons op virale infektie is.

Inleiding

Veel virale infekties geven de gastheer chronische vermoeidheid, pijn, myalgie en orgaan-inflammatie. Deze aanhoudende symptomen geassocieerd met virale infekties zouden het resultaat kunnen zijn van het verliezen van de op proteïnen gebaseerde stress-respons van de gastheer. Anders dan bij eukaryoten en bakterieën, hebben virussen geen ‘heat-shock’ proteïnen (Hsps) en vertrouwen ze op de Hsps van de gastheer voor virale proteïne-opvouwing. Ten gevolge daarvan zijn processen die stress-proteïnen van de gastheer reguleren wellicht doelwitten voor strategische manipulatie door zowel virussen als geïnfekteerde gastheren. Sommige virussen profiteren van de geaktiveerde cellulaire stress-respons van een gastheer en zijn in staat replicatie te verhogen als de Hsps hoog zijn. Meerdere virussen stimuleren met dit doel in feite een belangrijke toename qua Hsps; bv. humaan papillomavirus, adenovirus, polyomavirussen en dengue-virussen. Andere virussen ondervinden echter verminderde replicatie wanneer de Hsps van de gastheer hoog zijn, bv. humaan immunodeficiëntie virus (HIV) en influenza-A, waar Hsp70 de virale gen-expressie en replicatie inhibeert. Het is daarom niet verrassend dat sommige virussen die bekend staan voor het induceren van chronische vermoeidheid en malaise, zo werken dat ze de stress-respons van de gastheer beperken, inclusief influenza-A, ‘West Nile’ virus, herpes simplex virus en hepatitis-C. Gastheren kunnen anderzijds op virale infekties reageren d.m.v. meerdere verdeding-manoeuvres: het opwekken van koorts, immunologische verdediging, interferon-produktie en reductie van de eiwit-synthese – inclusief vermindering van de Hsp-synthese.

Dit artikel zal de gevolgen voor gastheren adresseren wanneer de Hsp stress-respons is aangetast door virale infektie. De achtergrond voor research op dit vlak wordt geleverd door de gedetailleerde studie van ‘Newcastle disease’ virus (NDV). Daarna geven we een kort overzicht van sluimerende virale ziekten die geassocieerd zijn met een verstoorde weefsel stress-respons. Daarna richten we ons op 2 aandoeningen: type-1 diabetes en Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) – die allebei zouden kunnen voortkomen uit een virale aanval en verstoorde Hsps. […].

[…]

Chronische Vermoeidheid Syndroom

Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS), ook bekend als Myalgische Encefalomyelitis, is een aandoening zonder specifieke etiologie, maar die geassocieerd blijkt met een waaier aan virale en bakterële infekties. Voorbeelden omvatten EBV en XMRV [belangrijke artikels hieromtrent werden echter ingetrokken en er is consensus dat dit retrovirus geen rol speelt]. Deze benadrukken de moeilijkheden bij het in verband brengen van CVS met een afzonderlijk pathogen.

We stellen voor dat CVS niét het resultaat is van een specifieke infektie maar eerder een meer algemene respons van het lichaam op infektie. In het bijzonder: infektueuze verstoring van de stress-respons, zoals de voorbeelden die we beschreven suggereren, zouden individuen kwetsbaar kunnen maken voor zelfs lichte stressoren en letsel. Inderdaad: individuen met CVS herstellen niet van stressoren; een opvallend minimale stress, zoals enkele honderden meter wandelen, kan een persoon met CVS meerdere dagen uitgeput achterlaten. In studies die individuen met CVS vergelijken met gezonde controle-individuen, is de stress-proteïne respons bij inspanning significant afgestompt. Een studie die serum Hsp27 en Hsp70 bij CVS-patiënten vergeleek met die van controle-individuen vóór en na een oplopende uitputtende fiets-inspanning vond lagere baseline Hsp70-waarden in de CVS-groep vergeleken met de controle-groep. Hsp27 en Hsp70 bleken ook niet in staat zo snel tot hoge waarden te klimmen in de CVS-groep als bij hun gezonde tegenhangers [Jammes Y et al. Chronic Fatigue Sydrome combines increased exercise-induced oxidative stress and reduced cytokine and Hsp responses. J Intern Med (2009) 266: 196-206; zie ‘CVS * Oxidatieve Stress en Hsp bij inspanning]. Een andere studie bij CVS-patiënten maakte een onderverdeling tussen zij die CVS ontwikkelden na infektie en anderen. De Hsp27- en Hsp70-waarden stegen niet bij inspanning in individuen met infektie-geassocieerde CVS, en daalden zelfs onder basale waarden – wat wellicht verklaart waarom CVS-individuen klagen over uitputting na matige inspanning [Jammes Y et al. Chronic Fatigue Syndrome: acute infection and history of physical activity affect resting levels and response to exercise of plasma oxidant/anti-oxidant status and heat-shock proteins. J Intern Med (2012) 272(1): 74-84]. Bovendien bevatten CVS spier-biopten mitochondrieën met funktionele en morfologische defekten consistent met een verstoorde intracellulaire verdeding [Myhill S, et al. (2009) Chronic Fatigue Syndrome and mitochondrial dysfunction. Int J Clin Exp Med (2009) 2: 1-16]. Ten slotte rapporteerden onderzoekers bij het bestuderen van ouder-wordende individuen dat monocytair en lymfocytair Hsp27 positief correleert met resistentie tegen vermoeidheid.

Hoewel de etiologie van CVS als multifactorieel word beschouwd, zijn voorafgaande infekties – bijzonderlijk virale – waarschijnlijk belangrijke triggers voor CVS. Ter ondersteuning van een infektueuze boosdoener: een studie van CVS- versus controle-individuen noteerde verhoogde concentraties PKR-proteïne [proteïne-kinase R; signaal-transductie enzyme dat centraal staat bij de cellulaire respons op stress-signalen zoals pathogenen, cytokinen, bestraling, enz.] en interferon, met een minimale overlapping van de waarden van de controle-groep [Vojdani A et al. Elevated apoptotic cell population in patients with Chronic Fatigue Syndrome: the pivotal role of protein kinase RNA. J Intern Med (2007) 242: 465-478]. Er werden ook gestegen interferon-concentraties gedetekteerd bij zieke Golf Oorlog veteranen met chronische vermoeidheid. Toediening van interferon levert zelf vermoeidheid op en werd gebruikt als model om CVS te bestuderen (persoonlijke communicatie met J. Jones van het CDC).

Als de symptomen van CVS een verstoorde Hsp-toestand weerspiegelen, dan zou het verbeteren van Hsp-respons de aandoening moeten verbeteren. Inderdaad: een voeding-supplement (Adapt-232 forte) – een combinatie van extracten van 3 kruiden (Eleutherococcus senticosus, Schisandra chinensis en Rhodiola rosea) – verhoogt Hsps in respons op inspanning. Ditzelfde produkt was doeltreffend bij het verminderen van vermoeidheid en het verbeteren van de prestaties in een placebo-gecontroleerde proef bij CVS-patiënten [Panossian et al. Adaptogens exert a stress-protective effect by modulation of expression of molecular chaperones. Phytomedicine (2009) 16: 617-622].

[…]

Implicaties en uitbreidingen

Veel chronische ziekten – diabetes, myocarditis, nefritis, arthritis, encefalitis, asthma, bronchitis en Chronische Vermoeidheid Syndroom – worden dikwijls voorafgegaan door een niet-specifieke virale ziekte. Researchers hebben voorgesteld dat PKR als een pathogen-sensor optreedt die inflammatoire processen aanwakkert die aan de basis liggen van de pathogenese van metabole ziekten. [Restoring endoplasmic reticulum function by chemical chaperones: an emerging therapeutic approach for metabolic diseases. Diabetes Obes Metab (2010) 12: 108-115 => 4-fenylbboterzuur (PBA) en tauroursodeoxycholinezuur (TUDCA) werden door de FDA goedgekeurd] Ze suggereren dat PKR-aktivatie een sleutel-rol spelt bij het initiëren van type-1 én -2 diabetes, en merken op dat PKR-aktivatie bij hepatitis-C kan bijdragen tot de hoge prevalentie van diabetes geassocieerd met deze infektie. Relevant is dat beide types diabetes geassocieerd zijn met verstoorde cellulaire stress-respons en worden verbeterd door het herstel van de stress-respons [bv. van Eden W et al. Heat-shock proteins induce T-cell regulation of chronic inflammation. Nat Rev Immunol (2005) 5: 318-330]. Daarom stellen we de vraag: “Is een virale verstoring van de cellulaire stress-respons een belangrijke bijdragende factor tot de pathogenese van talrijke diverse zieketen?”.

Een opmerkelijke post-virale ziekten waar een pathogene verklaring ontbreekt, is Syndroom van Reye. Deze acute rampzalige ziekte komt typisch voor bij kinderen die worden behandeld met aspirine tijdens een virale ziekte [waterpokken; Varicella zoster]. Het kind wordt snel ziek en ontwikkelt multi-orgaan falen. Er worden lage Hsps gezien bij sepsis [ontsteking-reaktie van het hele lichaam als respons op een infektie] en acuut respiratoir ‘distress’ syndroom [ernstige longaandoening]. Leidt het feit dat aspirine eIF2α [‘eukaryote translatie initiatie factor’; interferon, PKR en eIF2α mediëren het effekt van virale infektie op proteïne-translatie inclusief Hsp 70] – dezelfde molekule die wordt geaktiveerd door interferon en virale ziekte – aktiveert, tot een verdubbelde impact van verstoorde Hsp-proteïne translatie en verlies van weefsel-verdediging? Inderdaad: er werd een intra-mitochondriaal defekt in mitochondriale enzyme verwerking geobserveerd bij Reye’s syndroom en er werd voorgesteld dat een toestand van gereduceerd Hsp verantwoordelijk is voor deze abnormaliteit.

Gezien de interaktie tussen virale infekties en de stress-respons van de gastheer, kan men voorspellen dat een molekule die Hsps doet stijgen, de klinische impact van een virale infektie zou kunnen veranderen. Inderdaad: Salidroside – een extract van R. rosea dat in Adapt-232 [zie hierboven] zit – bleek de ernst van Coxsackie myocarditis te reduceren. Toediening van salidroside vermindert myocardiale inflammatie en apoptose, wat de myocardiale werking in met Coxsackie geïnfekteerde dieren behoudt. Ook geranylgeranylaceton (GGA), een Hsp-inducer, heeft een doeltreffende antivirale werking tegen influenza-A infektie. GGA beperkt virale replicatie, blokkeert de synthese van het virulent viraal proteïne NS1 [influenza eiwit] en beperkt gewichtsverlies en pulmonaire infiltratie. GGA wordt al tientallen jaren klinisch gebruikt voor het behandelen van maagzweren, is veilig voor mensen en goedkoop.

Naast influenza-A worden andere virale infekties die hoge Hsp-expressie geven – en die daarom gevoelig zouden kunnen zijn voor Hsp-verhogende middelen – veroorzaakt door rhinovirus , rotavirus, poliovirus, vesiculair stomatitis virus, Sindbis virus, leukemie virus type-1 en HIV1. Het beschikbaar hebben van middelen die ziekte kunnen behandelen gaande van de alomtegenwoordige verkoudheid tot de fatale HIV, of die een hoge impact hebben zoals influenza-pandemieën, zou een zegen voor de mensheid zijn. Zou een Hsp-inducer kunnen worden toegediend wanneer de diagnose van type-1 diabetes voor het eerste wordt gesteld en zo de vernietiging van beta-cellen kunnen beperken? Op een soortgelijke manier werden symptomen van Parkinson’s geobserveerd na seizoensgebonden influenza. Aangezien het geweten is dat Hsps een beschermende rol hebben bij het beperken van de impact van Parkinson’s, zouden Hsp-inducerende medicijnen de ultieme impact van influenza-infekties op de gezondheid kunnen beperken. Het valt echter op te merken dat hoewel het verhogen van Hsps beschermend zou kunnen zijn in geval van sommige virale infekties, het in andere gevallen, theoretisch, virale replicatie zou kunnen doen stijgen.

Het bestuderen van de interaktie tussen virus en gastheer als het gaat om stress-proteïnen kan inzichten bieden die een nieuwe visie over ziekte-causatie en -presentatie genereren. We hopen dat de hier opgeworpen gedachten nieuwe hypothesen zullen genereren die kunnen worden getest en zouden kunnen leiden tot werkzame therapieën voor heel wat ziekte-toestanden.

september 12, 2014

Vermoeidheid correleert met daling van de parasympathicus na cognitieve belasting

Filed under: Neurologie — mewetenschap @ 12:46 pm
Tags: , , , , ,

Hoe kan vermoeidheid objectief gemeten worden? Mensen met M.E.(cvs) krijgen van kennissen en zelfs van klinici dikwijls als antwoord “Ik ben ook moe.”. Een objectieve maatstaf zou normale vermoeidheid kunnen onderscheiden van de uitputting die M.E.(cvs)-patiënten ervaren. Japanese researchers denken dit te hebben gevonden.

In studies bij gezonde mensen bleek een korte vermoeidheid-inducerende mentale oefening te resulteren in een verminderde aktivatie van het parasympathisch zenuwstelsel en een verhoogde aktivatie van het sympathisch zenuwstelsel (PZS & SZS, onderdelen van het autonoom zenuwstelsel). Dit was ook zo voor langere testen. Bij M.E.(cvs) is een dergelijke verstoring van het autonoom zenuwstelsel ook dikwijls aanwezig.

Bij de ‘Kana pick-out test’ (KPT; een cognitieve test ontwikkeld in Japan voor het evalueren van de werking van de frontale hersen-kwab en het screenen op dementie) dient men een verhaal te lezen en terzelfdertijd de ‘kana-karakters’ (fonetische symbolen of ‘klinkers’) te tellen; daarna worden vragen gesteld over het verhaal. Dit duurt 4 minuten. Hier werden de deelnemers (gezonde vrouwen) gevraagd voor- en achteraf 3 min te rusten met open ogen en 3 min met gesloten ogen. Al die tijd werd hun elektrocardiogram (ECG) geregistreerd om na analyse de werking van het autonoom zenuwstelsel te kunnen beoordelen. De ‘very-low-frequency’ (VLF; 0-0,05 Hz), ‘low-frequency’ (LF: 0,04-0,15 Hz) en ‘high-frequency’ (HF; 0,15-0,4 Hz) componenten worden geanalyseerd. De LF/HF-verhouding is een merker voor afname van de parasympathetische sinus modulatie. (Zie ook ‘Verminderde cardiale vagale modulatie heeft een impact op cognitieve prestaties bij CVS’) De deelnemers beoordeelden voor elke periode ook zelf hun vermoeidheid op een schaal van 0 tot 100. De zelf-gerapporteerde vermoeidheid bleek, zoals voorheen, positief gecorreleerd met gedaalde parasympathische (‘rest and digest’) aktiviteit (wanneer het lichaam in rust is: sexuele opwinding, speeksel-/traan-/urine-produktie, vertering en ontlasting) en gestegen sympathische (‘fight or flight’; fysiologische reaktie op een aanval of bedreiding) aktiviteit.

De Japanese onderzoekers richten zich op de pre-frontale hersenschors vooraan in het brein. Dit deel is verantwoordelijk voor het temperen van de sympathische bedreiging-circuits; m.a.w. het hersen-deel dat de respons op bedreiging “af zet”. Er zijn studies die suggereren dat de pre-frontale cortex inderdaad een ‘slag’ heeft gekregen bij M.E.(cvs). Ook de Japanese groep vond eerder dat verminderde grijze-stof in de pre-frontale cortex sterk geassocieerd was met vermoeidheid bij M.E.(cvs): Okada T, Tanaka M, Kuratsune H, Watanabe Y, Sadato N. Mechanisms underlying fatigue: a voxel-based morphometric study of Chronic Fatigue Syndrome. BMC Neurol. (2004) 4: 14. Verminderde acetylcarnitine-uptake in de pre-frontale kwab (en andere hersen-delen) was een andere bevinding: Neuroimage (2002) 17: 1256-65. Brain-regions involved in fatigue-sensation: reduced acetylcarnitine-uptake into the brain. Kuratsune H et al. Het zou kunnen dat de pre-frontale cortex niet goed kan communiceren met de rest van de hersenen. De zuurstof-bevoorrading zou gereduceerd kunnen zijn bij inspanning of lactaat-waarden (zoals bij het Golf Oorlog Syndroom die cognitief minder presteren na inspanning) zouden verhoogd kunnen zijn.

Vermoeidheid blijkt gecorreleerd te zijn met de mate waarmee het parasympathisch zenuwstelsel niet in staat is zich te laten gelden bij het rusten. Als deze researchers gelijk hebben zou het feit dat mensen met M.E.(cvs) niet in staat zijn doeltreffend te rusten en te herstellen van ‘stress’ (door schade in -een deel van- de hersenen) een weerspiegeling kunnen zijn van het feit dat het sympathisch zenuwstelsel niet in staat is ‘bedreigingen’ te overwinnen en de ‘parasympatische rust’ te herstellen. Mensen met M.E.(cvs) gaan dikwijls in het donker rusten als ze vermoeid zijn, of ze sluiten de ogen. Bij gezonde mensen blijkt hier dat de sympathische aktiviteit hoger is met ogen open. Het ECG laat geen verschillen zien in het sympathisch zenuwstelsel bij rusten met gesloten of open ogen vóór de cognitieve test. Erna is (met de ogen open) de sympathische aktiviteit echter verhoogd en de parasympathische verlaagd. Met de ogen gesloten is de sympathische aktiviteit echter verlaagd en de parasympathische verhoogd; de zelf-gerapporteerde vermoeidheid gereduceerd. Het lijkt er op dat de belasting door de cognitieve test tijdelijk het vermogen van de hersenen van gezonde mensen om hun sympathicus in toom te houden, weg is als ze de ogen open houden. M.E.(cvs)-patiënten zullen dit zeker herkennen: in het donker of met gesloten ogen liggen, helpt. Er zijn echter ook studies die aangeven dat het sympathisch zenuwstelsel bij M.E.(cvs) de neiging heeft om te blijven ‘aan staan tijdens…

De auteurs laten weten dat de mate waarop de parasympathische aktiviteit geïnhibeerd is in de rust-fase met gesloten ogen, afhankelijk zou kunnen zijn van het vermoeidheid-niveau. Studies bij mensen met ernstig vermoeiende aandoeningen (M.E.(cvs), Multipele Sclerose en primaire biliaire cirrhose) geven aan dat vermoeidheid geassocieerd is met een gewijzigde werking van het autonoom zenuwstelsel (verhoogde sympathische en gedaalde parasympathische aktiviteit.

Het hier beschreven test-protocol zou de mate van door inspanning gïnduceerde vermoeidheid snel en makkelijk kunnen bepalen. De mate waarop de parasympathicus faalt om naar een normale rust-toestand terug te keren na een korte cognitieve test zal de vermoeidheid-graad bepalen. Het zou een belangrijke stap zijn om het verschil tussen de vermoeidheid bij M.E.(cvs) en gezonde mensen objectief te kunnen beoordelen. Een pathologische toestand van vermoeidheid geassocieerd met een pathofysiologische bevinding – een beschadigd parasympathisch zenuwstelsel – zou de ernst van M.E.(cvs) valideren.

Merk ook op dat de auteurs ook deel uitmaakten van de groep die rapporteerde over neuro-inflammatie in de hersenen bij M.E.(cvs). Zie: Neuro-inflammatie bij Myalgische Encefalomyelitis (CVS) – een PET-studie.

————————-

Behav Brain Funct. 2014; 10(1): 25

Fatigue correlates with the decrease in parasympathetic sinus modulation induced by a cognitive challenge

Kei Mizuno (1, 2, 3) Kanako Tajima (1), Yasuyoshi Watanabe (1, 3, 4) & Hirohiko Kuratsune (5, 6, 7)

1 Pathophysiological and Health Science Team, RIKEN Centre for Life Science Technologies, 6-7-3 Minatojima-minamimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-0047, Japan

2 Department of Medical Science on Fatigue, Osaka City University Graduate School of Medicine, 1-4-3 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka City, Osaka 545-8585, Japan

3 Osaka City University, Centre for Health Science Innovation, 3-1 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0011, Japan

4 Department of Physiology, Osaka City University Graduate School of Medicine, 1-4-3 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka City, Osaka 545-8585, Japan

5 Department of Health Science, Faculty of Health Science for Welfare, Kansai University of Welfare Sciences, 3-11-1 Asahigaoka, Kashihara, Osaka 582-0026, Japan

6 Clinical Centre for Fatigue Science, Osaka City University Hospital, 1-5-7 Asahimachi, Abeno-ku, Osaka City, Osaka 545-8586, Japan

7 Department of Comparative Pathophysiology, Veterinary Medical Sciences, Graduate School of Agricultural and Life Science, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8657, Japan

Samenvatting

ACHTERGROND: Het is geweten dat verbetering van de sympathische aktiviteit gebaseerd op een daling qua parasympathische aktiviteit, geassocieerd is met vermoeidheid die wordt geïnduceerd door mentale taken die meer dan 30min duren. Om de funktie van autonome zenuwen te meten en vermoeidheid-niveaus te beoordelen in klinische en industriële settings, zijn echter kortere experimenten en meer gevoelige meet-methodes nodig. Het doel van de huidige studie was: het vastleggen van een verbeterde methode voor het induceren van vermoeidheid en het evalueren van het verband met aktiviteit van het autonoom zenuwstelsel.

METHODES: 28 gezonde vrouwelijke studenten namen aan de studie deel. We gebruikten een ‘kana pick-out test’ (KPT) als korte verbale cognitieve taak en registreerden het elektrocardiogram (ECG) om autonome aktiviteit te meten. Het experimenteel ontwerp bestond uit 16min ECG: een periode vóór de taak met open ogen (3 min) en gesloten ogen (3min), KPT (4min) een een rust-fase na de taak met open ogen (3min) en gesloten ogen (3min).

RESULTATEN: Het basale vermoeidheid-gevoel, gemeten d.m.v. een visuele analoge schaal vóór het experiment, was geassocieerd met daling qua parasympathische sinus modulatie, aangegeven door de verhouding lage-frequentie (LF) op hoge-frequentie (HF), tijdens de KPT. De LF/HF-ratio tijdens de rust na KPT met open ogen had de neiging groter te zijn die tijdens de KPT en correleerde met vermoeidheid-gevoel. Het vermoeidheid-gevoel was negatief gecorreleerd met logaritmisch getransformeerde HF, wat een index is voor parasympathische sinus modulatie, tijdens de post-KPT rust met open ogen.

BESLUITEN: De hier beschreven methode is bruikbaar voor het bepalen van het verband tussen vermoeidheid-gevoel en autonome aktiviteit.

Achtergrond

Vermoeidheid, gedefinieerd als de moeilijkheid om vrijwillige aktiviteiten te initiëren of volhouden, wordt door veel mensen ervaren tijdens of na een langdurige periode van aktiviteit. Grote gemeenschap-bevragingen hebben gemeld dat tot de helft van de volwassen bevolking vermoeidheid rapporteren. Dit is ook zo in Japan, waar meer dan een derde van de bevolking chronische vermoeidheid rapporteert. Epidemiologische studies hebben gewag gemaakt van het feit dat de vrouw/man verhouding van mensen met chronische vermoeidheid in de bevolking ongeveer 2:1 is en er werd gerapporteerd dat het vermoeidheid-niveau hoger was bij vrouwelijke universiteit-studenten dan bij mannelijke. Acute vermoeidheid is een normaal fenomeen dat verdwijnt na een periode van rust. Chronische vermoeidheid, daarentegen, is soms onomkeerbaar en compenserende mechanismen die nuttig zijn bij het reduceren van acute vermoeidheid blijken niet doeltreffend. Chronische vermoeidheid wordt veroorzaakt door de aanhoudende accumulatie van acute vermoeidheid. Om chronische vermoeidheid te vermijden, is het dus belangrijk om objectieve metingen voor vermoeidheid, en doeltreffende strategieën voor het herstel van en het vermijden van de accumulatie van acute vermoeidheid, te ontwikkelen.

Er werden reeds wijzigingen van de autonome funkties veroorzaakt door vermoeidheid bij gezonde mensen gemeten d.m.v. een elektrocardiogram (ECG) en ‘accelerated plethysmography’ [APG; versnelde plethysmografie, techniek voor het meten van de hartslag-variabiliteit (HRV)], en deze kunnen objectieve biomerkers voor vermoeidheid opleveren. Verminderde parasympathische sinus modulatie en verhoogde sympathische sinus modulatie werden bij gezonde vrijwilligers opgewekt na 30min durende vermoeidheid-inducerende mentale taken [Tanaka M, Mizuno K, Tajima S, Sasabe T, Watanabe Y. Central nervous system fatigue alters autonomic nerve activity. Life Sci (2009) 84: 235-239 /// Tanaka M, Mizuno K, Yamaguti K, Kuratsune H, Fujii A, Baba H, Matsuda K, Nishimae A, Takesaka T, Watanabe Y. Autonomic nervous alterations associated with daily level of fatigue. Behav Brain Funct (2011) 7: 46]. Na een langdurige cognitieve belasting gedurend 8h, corresponderend met een normale werkdag, vonden we dat sympathische hyperaktiviteit, gebaseerd op verminderde parasympathische sinus modulatie, positief was gecorreleerd met de subjectieve vermoeidheid [Mizuno K, Tanaka M, Yamaguti K, Kajimoto O, Kuratsune H, Watanabe Y. Mental fatigue caused by prolonged cognitive load associated with sympathetic hyperactivity. Behav Brain Funct (2011) 7:17]. Dit suggereert dat verbetering van sympathische sinus modulatie nauw verband houdt met vermoeidheid geïnduceerd door lange mentale taken (30min tot 8h). Om de autonome funktie en vermoeidheid-niveaus te meten in klinische en industriële settings, zijn echter betere experimentele ontwerpen, inclusief kortere mentale taken en meer gevoelige metingen voor het detekteren van veranderingen in het sympathico-vagaal evenwicht [tussen het sympathische en parasympathische (vagale) systeem; weerspiegeld door de LF/HF-ratio], vereist.

In [hierboven vermelde] eerdere studies hebben we, als vermoeidheid-inducerende en vermoeidheid-evaluerende testen, 30min of meer van de ‘2-back test’ [meerdere gegevens – beelden – in je geheugen houden, in de juiste volgorde, en dan het beeld opnoemen dat je zag 2 beelden voor het huidige] en een geavanceerde ‘trail-making test’ [opeenvolgende genummerde cirkels verbinden op een werk-blad en dan de opeenvolgende verbonden genummerde en geletterde cirkels afwisselend volgens nummers en letters te ordenen] gebruikt; die allebei werk-geheugen of selektieve aandacht vereisen, om het verband te onderzoeken tussen vermoeidheid en funktie van het autonoom zenuwstelsel. De ‘kana pick-out’ test (KPT) is een test voor verdeelde aandacht (tweeledige taak) die ook werd aangewend als een vermoeidheid-inducerende en -evaluerende mentale taak. De KPT vergt parallele verwerking tijdens een taak van 4min. De deelnemers moeten een subset van letters die vervat zit in een verhaal selekteren, terwijl ze dit verhaal gedurende 2min begrijpend lezen, waarna ze 10 vragen moeten beantwoorden over de inhoud van het verhaal gedurende 2min. In de huidige studie gebruikten we de KPT als een korte maar moeilijke mentale taak.

De autonome funktie tijdens mentale vermoeidheid werd beoordeeld tijdens de KPT en tijdens een rust-periode waar de deelnemers rustig men hun ogen gesloten of open zaten gedurende enkele minuten vóór en na de KPT. We hebben eerder ECG en ‘accelerated plethysmography’ geregistreerd bij mensen met hun ogen open [Tanaka M, Shigihara Y, Funakura M, Kanai E, Watanabe Y. Fatigue-associated alterations of cognitive function and electroencephalographic power densities. PLoS One (2012) 7: e34774] of gesloten tijdens rust, maar bij een vermoeidheid-inducerende taak enkel met open ogen. De aandacht-niveaus zijn verschillend met ogen open of gesloten, daarom wordt het sympathico-vagaal evenwicht als verschillend beschouwd, wat suggereert dat de controle van het sympathico-vagaal evenwicht geëvalueerd kan worden via vergelijking van deze condities [Hori K, Yamakawa M, Tanaka N, Murakami H, Kaya M, Hori S. Influence of sound and light on heart-rate-variability. J Hum Ergol (2005) 34: 25-34]. Daarom hebben we in de huidige studie ECGs geregistreerd met zowel gesloten als open ogen, om de gevoeligheid te onderzoeken van onze meet-methode voor het detekteren van veranderingen qua autonomie aktiviteit geïnduceerd door vermoeidheid. Het doel van de huidige studie was om een verbeterde methode vast te leggen van een methode voor het meten van vermoeidheid voor het bepalen van het verband tussen vermoeidheid-gevoel en autonome aktiviteit bij gezonde vrouwelijke vrijwilligers. We registreerden het ECG gedurende een periode van 16min: een pre-KPT rust-toestand met ogen open (3min) en ogen gesloten (3min), 4min KPT uitgevoerd met ogen open, en een post-KPT rust-toestand met ogen open (3min) en ogen gesloten (3min); en onderzochten de correlatie tussen baseline vermoeidheid-gevoel en veranderingen qua autonome aktiviteit geïnduceerd door de KPT.

[…]

Bespreking

Gedurende de KPT tweeledige taak, was er een daling qua parasympathische sinus modulatie vergeleken met de pre-KPT rust met ogen open, en het vermoeidheid-gevoel was geassocieerd met de daling qua parasympathische sinus modulatie en toename qua sympathische sinus modulatie. Dit verband tussen de verandering van de autonome aktiviteit en vermoeidheid-gevoel tijdens de tweeledige taak zou gerelateerd kunnen zijn met interakties in de neurale substraten van de KPT, vermoeidheid en autonome funktie. Wij en andere studie-groepen hebben funktionele magnetische resonantie beeldvorming aangewend om aan te tonen dat de dorsolaterale pre-frontale cortex en cingulate cortex geaktiveerd zijn tijdens de KPT. We hebben ook positron-emissie-tomografie gebruikt om regionale cerebrale bloeddoorstroming te evalueren en toonden aan dat de orbito-frontale cortex geassocieerd is met het vermoeidheid-gevoel (beoordeeld via VAS). Een centraal autonoom netwerk dat het sympathico-vagaal evenwicht controleert, omvat de orbito-frontale cortex, de mediale pre-frontale cortex, de anterieure cingulate cortex, de insula, de amygdala, bed nucleus van de stria terminalis [kleine hersenstruktuur die van belang is bij van sexueel gedrag], de hypothalamus, de peri-aqueductale grijze-stof, de pons en de medulla oblongata [verlengd ruggemerg; onderste helft van de hersenstam]. De anterieure cingulate cortex speelt een cruciale rol in de centrale controle van het sympathico-vagaal evenwicht. Er zijn anatomische en funktionele verbindingen tussen de dorso-laterale pre-frontale cortex en mediale pre-frontale cortex, inclusief de anterieure cingulate cortex en de orbito-frontale cortex. Dit geeft aan dat er interakties zijn tussen de aktiviteiten van taak-afhankelijke gebieden, met vermoeidheid-gevoel gerelateerde gebieden en met autonome funktie geassocieerde gebieden. Sympatho-exciterende sub-corticale bedreiging-circuits vallen normalerwijs onder de inhiberende controle van de mediale pre-frontale cortex. Tijdens de KPT waren bredere pre-frontale gebieden, inclusief de dorso-laterale pre-frontale cortex en een deel van de mediale pre-frontale cortex, meer aktief bij de enkelvoudige taak dan bij de tweeledige taak. Meer aktivatie van pre-frontale gebieden, wat mentale inspanning weerspiegelt, is ook gerelateerd met vermoeidheid tijdens een verbale werk-geheugen taak [Lange G, Steffener J, Cook DB, Bly BM, Christodoulou C, Liu WC, Deluca J, Natelson BH. Objective evidence of cognitive complaints in Chronic Fatigue Syndrome: a BOLD fMRI study of verbal working memory. Neuroimage (2005) 26: 513-524]. Deze resultaten suggereren dat vermoeidheid die grotere pre-frontale aktiviteit induceert, correspondeert met de mentale inspanning om vragen accurater te beantwoorden, en resulteert in verminderingen qua parasympathische aktiviteit en inhiberende capaciteit voor sympatho-excitatorische respons.

In de huidige studie, richtten we ons op het verschil qua autonome aktiviteit tussen open en gesloten ogen. Eerder werd sympathische hyperaktiviteit geobserveerd in de conditie met gesloten ogen na het uitvoeren van een vermoeidheid-inducerende taak van 30min en 8h. Hoewel sympathische en parasympathische sinus modulatie gelijkaardig waren tijdens pre-KPT rust met open ogen en pre-KPT rust met gesloten ogen, was de sympathische aktiviteit hoger en parasympathische aktiviteit lager tijdens post-KPT rust met ogen open dan tijdens post-KPT rust met ogen gesloten. Omdat het aandacht-niveau verschilt tussen condities met open en gesloten ogen, wordt gedacht dat de sympathische aktiviteit hoger is bij open ogen dan bij gesloten ogen. Vóór het uitvoeren van de KPT werd de mate van het verschil qua sympathische sinus modulatie tussen open en gesloten ogen echter niet gezien omdat het hersen-netwerk inclusief de pre-frontale en anterieure cingulate hersenschors – die een belangrijke rol spelen bij de regulering van de autonome aktiviteit – niet was aangestuurd; zodoende was de controle-capaciteit van de hersen-gebieden voldoende om de toename qua sympathische sinus modulatie en de daling qua parasympathische sinus modulatie bij open ogen te inhiberen. Omdat deze hersen-gebieden geaktiveerd zijn tijdens de KPT, kon de toename qua sympathische sinus modulatie en afname qua parasympathische sinus modulatie sinus bij open ogen niet voldoende worden geïnhibeerd na de KPT. Inhibitie van parasympathische sinus modulatie en de correlatie tussen deze aktiviteit en vermoeidheid-gevoel was vooral aanwezig bij deze conditie, wat suggereert dat een korte mentale taak kan worden aangewend om de verandering qua autonome aktiviteit bij vermoeidheid te evalueren als de conditie met open ogen wordt gebruikt. Vermoeidheid-gevoel was echter ook geassocieerd met een daling qua parasympathische sinus modulatie in de post-KPT rust met gesloten ogen. Daarom zou de mate waarin parasympathische aktiviteit wordt geïnhibeerd in de herstel-fase van de rust-toestand met gesloten ogen afhankelijk kunnen zijn van het vermoeidheid-niveau.

Sommige researchers vonden een verschil qua vermoeibaarheid tussen vrouwen en mannen met betrekking tot lichamelijke en spier-vermoeidheid. In het geval van cognitieve vermoeidheid, waren de prestaties voor de Stroop-test [cognitieve test voor selektieve aandacht: verschillende woorden verschijnen in verschillende kleuren op een witte achtergrond in het midden van een scherm…] bij vermoeidheid lager bij vrouwen dan bij mannen. Voor de huidige studie recruteerden we enkel gezonde vrouwen. Dit om was de analyse te vereenvoudigen en te versterken, en omdat epidemiologische studies hebben aangetoond dat het aantal vrouwen met chronische vermoeidheid in de algemene bevolking tweemaal hoger is dan het aantal mannen, en het vermoeidheid-niveau bij vrouwelijke universiteit-studenten ligt hoger dan dat bij mannelijke. Ter ondersteuning van onze bevindingen: het sympathico-vagaal evenwicht was geassocieerd met vermoeidheid bij vrouwelijke vrijwilligers tussen 19 & 24 jaar, maar niet bij mannelijke vrijwilligers van dezelfde leeftijd.

Met vermoeidheid gerelateerde veranderingen van de autonome aktiviteit werden gerapporteerd bij patiënten met het Chronische Vermoeidheid Syndroom [Newton JL, Okonkwo O, Sutcliffe K, Seth A, Shin J, Jones DE. Symptoms of autonomic dysfunction in Chronic Fatigue Syndrome. QJM (2007) 100: 519-526; ; zie ook ‘Verminderde fysieke aktiviteit & autonome regulering bij CVS], Multipele Sclerose en primaire biliaire cirrhose. Hier hebben we aangetoond dat ECG-registratie gedurende een periode van 16min voldoende is voor het evalueren van het verband tussen basaal vermoeidheid-gevoel en veranderde autonome aktiviteit tijdens en na een korte cognitieve belasting. Het is mogelijk dat deze methode voor vermoeidheid-meting bruikbaar is om de ernst van symptomen en behandeling-effekten te beoordelen bij deze patiënten, en de meting veroorzaakt voor hen geen buitensporige belasting.

Beperkingen

Er zijn beperkingen bij deze studie. Om onze resultaten te kunnen veralgemenen, is verdere studie bij een groter aantal deelnemers essentieel. We hielden in de huidige studie geen rekening met de menstruatie-cycli van de deelnemers. Eerdere rapporten maakten gewag van een verband tussen vermoeidheid en menstruatie, en toekomstige studies zouden dat moeten in overweging nemen.

Besluiten

Vermoeidheid-gevoel was gecorreleerd met een daling qua parasympathische sinus modulatie tijdens en na een cognitieve test van 4 minuten; dit suggereert dat we een praktische methode vastlegden die kan worden gebruikt voor het beoordelen van het verband tussen vermoeidheid-gevoel en veranderingen qua autonome aktiviteit die worden geïnduceerd door een korte cognitieve test. Deze nieuwe methode kan bijdragen tot het evalueren van de mate van fysiologische vermoeidheid en dit niet enkel bij gezonde mensen, maar ook bij personen met vermoeiheid-gerelateerde aandoeningen. Daarnaast kunnen deze methodes ook bijdragen aan onderzoeken naar het effekt van interventies op het herstel van vermoeidheid via normalisatie van parasympathische veranderingen [Tajima K, Tanaka M, Mizuno K, Okada N, Rokushima K, Watanabe Y. Effects of bathing in micro-bubbles on recovery from moderate mental fatigue. Ergon IJE HF (2008) 30: 134-145 /// Tanaka M, Yamada H, Nakamura T, Watanabe Y. Effects of pellet-stove on recovery from mental fatigue. Med Sci Monit (2012) 18: CR148-153 — Volgens de auteurs zou “warmte (het verhogen van de kern-temperatuur, een soort ‘ver infrarood effekt’) vermoeidheid verlichten, door het bevorderen van de circulatie (cerebrale bloeddoorstroming) en het verwijderen van zuurstof-radikalen”…].

augustus 28, 2014

DNA-methylatie modificaties geassocieerd met CVS

Filed under: Genetica — mewetenschap @ 6:04 am
Tags: , , , ,

Prof. Patrick O. McGowan, Ph.D. is één van de door het ‘Solve ME/CFS Initiative’ (solvecfs.org) gefinancierde onderzoekers. Hij is assistent-professor aan het Departement Biologische Wetenschappen van de Universiteit van Toronto (Canada).

Onderstaande studie werd aangekondigd als de eerste die epigenetische modificaties (die de manier beïnvloeden waarop genen aan- en afgezet worden zonder de gen-sequenties zelf te veranderen) vond in het genoom van (vrouwelijke) M.E./CVS-patiënten. De auteurs hadden blijkbaar nog geen weet van een gelijkaardige studie waar we eerder over rapporteerden (zie ‘Methylatie-profiel van CD4+ T-cellen bij CVS/M.E.’). De resultaten hier bevestigen (op een onafhankelijke manier) grotendeels deze van de Australische groep (“epigenetische veranderingen in CD4+ T-cellen kunnen een rol spelen bij de immunologische veranderingen die worden gezien bij CVS/M.E.-patiënten”). Er waren heel wat epigenetische modificaties in en rond immuun-genen en deze veranderingen kunnen de werking van immuun-cellen aantasten.

Deze research zou kunnen leiden tot de identificatie van diagnostische merkers en behandelingen voor M.E./CVS. Ze toont ook eens te meer onbetwistbaar aan dat er een biologische basis is voor de aandoening.

————————-

PLoS One. 9 (8): e104757 Aug 2014

DNA Methylation Modifications Associated with Chronic Fatigue Syndrome

Wilfred C. de Vega (1,2,3), Suzanne D. Vernon (4), Patrick O. McGowan (1,2,3)

1 Centre for Environmental Epigenetics and Development, University of Toronto, Scarborough, ON, Canada

2 Department of Biological Sciences, University of Toronto, Scarborough, ON, Canada

3 Department of Cell and Systems Biology, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

4 CFIDS Association of America, Charlotte, North Carolina, United States of America

Samenvatting

Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS), ook Myalgische Encefalomyelitis genoemd, is een complexe multifactoriële ziekte die wordt gekenmerkt door de aanhoudende aanwezigheid van vermoeidheid en andere symptomen gedurende minimum 6 maanden. De symptomen gaan niet weg na voldoende rust en hebben nefaste effekten op het dagdagelijks funktioneren van zij die lijden aan CVS. Het is een multi-systeem ziekte met een heterogene patiënten-populatie die een brede waaier aan funktionele gebreken vertoont en de biologische basis blijft slecht begrepen. Er werden stabiele wijzigingen van de werking van genen van het immuunsysteem gerapporteerd in meerdere studies bij CVS. Epigenetische modificaties bleken betrokken bij de de lange-termijn effekten op de werking van genen. Epigenetische modificaties, over gans het genoom, geassocieerd met CVS werden echter, naar ons weten, nog niet onderzocht. Wij keken naar het DNA-methyloom [het geheel van DNA-methylaties in een genoom] in perifeer bloed mononucleaire cellen geïsoleerd bij CVS-patiënten en gezonde controles d.m.v. de ‘Illumina HumanMethylation450 BeadChip array’ […]. Er werd gen-ontologie (GO) en netwerk-analyse van differentieel gemethyleerde genen uitgevoerd om mogelijke biologische mechanismen te bepalen die veranderingen in DNA-methylatie vertonen bij CVS. We vonden een toegenomen aanwezigheid van differentieel gemethyleerde genen gerelateerd aan de immuun-respons, het cellulair metabolisme en kinase-aktiviteit. Genen geassocieerd met immuun-cel regulering, de grootste gecoördineerde aanrijking van differentieel gemethyleerde mechanismen, vertoonden hypomethylatie in promoters en andere gen-regulerende elementen bij CVS. Deze gegevens zijn consistent met bewijs voor multi-systemische ontregeling bij CVS en impliceren de betrokkenheid van DNA-modificaties bij de CVS-pathologie.

Inleiding

[…]. Symptomen verbonden met immuun-ontregeling en abnormaliteiten in de werking van het immuunsysteem zijn een consistent kenmerk van CVS.

Studies die gen-regulering onderzoeken gebruikmakend van vol-bloed en perifeer bloed mononucleaire cellen (PBMCs), die voornamelijk zijn samengesteld uit lymfocyten en monocyten, geven abnormaliteiten aan wat betreft lymfocyten-funktie bij CVS. Mensen die lijden aan CVS vertonen een ontwrichting van de homeostase tussen de Th1- (cel-gemedieerde) en Th2- (humorale) immuun-respons, waarbij CVS geassocieerd is met een overwegende Th2-gemedieerde immuun-respons. Deze verschuiving naar Th2-responsen wordt vergezeld door gerapporteerde verhogingen qua anti-inflammatoire cytokinen bij CVS. De cytokine-profiel veranderingen bij CVS blijven echter onduidelijk, aangezien andere micro-array en cytokine-profilering studies bewijs hebben gevonden voor verhoogde pro-inflammatoire cytokine expressie bij CVS. Er werd gemeld dat de funktie van ‘natural killer’ verstoord is bij CVS. Een verschil in CD8+ T-cel aktivatie is ook een overheersende bevinding. Het blijft dus onduidelijk welk immuun-cel type het meest relevant is bij de CVS-pathologie, en discrepanties in de immunologische resultaten zouden verklaard kunnen worden door studie-parameters zoals methodologische verschillen, alsook heterogeniteit qua klinische kenmerken gelinkt aan CVS.

Een groeiend aantal studies heeft epigenetische modificaties geassocieerd met immuun-responsen onderzocht in de context van ziekte. Epigenetische modificaties, zoals DNA-methylatie, die voornamelijk voorkomen op de cytosines van CpG dinucleotide sites (CpG) doorheen het genoom, zouden gen-expressie kunnen reguleren zonder de onderliggende gen-sequentie te wijzigen en optreden door genetische, stochastische [door toeval bepaald] en milieu-factoren. Naar ons weten werden epigenomische veranderingen geassocieerd met CVS nog niet onderzocht. [zie referentie in onze inleiding]

Voor deze studie selekteerden we 12 vrouwelijke CVS-patiënten en 12 gezonde vrouwelijke controles (uit een groep van 231 patiënten gerecruteerd uit 4 klinische centra) gematcht voor leeftijd en ‘body-mass-index’ (BMI), waarbij obese individuen en personen die immunomodulerende medicatie namen, werden uitgesloten, aangezien dit epigenetische en immuun-profielen zou kunnen wijzigen. De methylomen werden onderzocht in PBMCs gebruikmakend van de ‘Illumina HumanMethylation450 Bead-Chip (450 K) array’, die meer dan 480.000 CpG-sites en 98,9% van RefSeq genen [De Referentie Sequentie database is een verzameling nucleotide-sequenties (DNA, RNA) en hun proteïnen die toegankelijk is voor het publiek.] in het menselijk genoom beslaat. We voerden gen-ontologie (GO) en gen-netwerk analyse uit op differentieel gemethyleerde genen om biologische mechanismen geassocieerd met methylatie-veranderingen bij CVS te bepalen.

Materialen & Methodes

Ethische verklaring

[…]

Individuen & selektie-criteria

[…] De RAND-36, een gevalideerde zelf-rapportering inventaris werd gebruikt om de met gezondheid gerelateerde levenskwaliteit te bepalen. CVS-diagnose was gebaseerd op de Fukuda- en de Canadese criteria. Mensen met AIDS, HIV en/of Hepatitis-C werden uitgesloten. […] We selekteerden blanke vrouwelijke individuen van 52 jaar of jonger, met een BMI < 30 en die geen immunomodulerende medicijnen en medicatie met gekende effekten op epigenetische mechanismen [6-mercaptopurine, 6-thioguanine, aldosteron, amitriptyline, azacitidine, betamethason, carbamazepine, cortison-acetaat, decitabine, deoxycorticosteron-acetaat (DOCA), dexamethason] innamen. […] Alle CVS-individuen hadden een infektie-fenotype (griep-achtige ziekte vóór de CVS-diagnose). Na toepassing van deze exclusie-criteria bleven 12 CVS-patiënten en 12 gematchte gezonde controles (23-52 jaar en een BMI tussen 18,6-29,8) over.

Bloed-afname en PBMC-isolatie

[…] [De Australische groep onderzocht CD4+ T-cellen]

Extractie en bereiding van genomisch DNA

[…]

Verzameling van gegevens van de epigenomische micro-array

[…] De ‘Infinium HumanMethylation450 BeadChip’ (450 K) array beslaat 480.000 CpG methylatie-sites inclusief promoters, onvertaalde gebieden (UTRs), gen-lichamen en CpG-eilanden. […]

Validering van de micro-array

[…]

Gen-ontologie (GO) en netwerk-analyse

[…]

Statistische analyses

[…]

Resultaten

[De Australische groep vond “overwegend hypomethylatie bij de CVS/M.E.-patiënten en die was overwegend in de promoter-gebieden van genen gelokaliseerd”.]

Demografie, kenmerken en RAND-36 scores van de individuen

[…] De groepen verschilden niet significant qua leeftijd en BMI. Er was een impact op meerdere aspecten van het lichamelijk en sociaal funktioneren van de CVS-patiënten, en dit was significant verschillend van de gematchte gezonde controles (RAND-36). De scores voor Emotionele Rol en Mentale Gezondheid waren gelijkaardig.

Identificatie van differentieel gemethyleerde CpG-sites bij CVS

[…] Er werden 1.192 CpG-sites geïdentificeerd als differentieel gemethyleerd […] corresponderend met 826 genen. […]

Een totaal van 934 differentieel gemethyleerde CpG-sites werden gevonden in of in de nabijheid van genen (gen-gerelateerde lokaties) en 448 differentieel gemethyleerde CpG-sites werden in kaart gebracht met betrekking tot hun ligging ten opzichte van CpG-eilanden [gebieden waar veel CpG-sites voorkomen; formeel: een gebied van minstens 200 bp met een GC-percentage > 50%]. In de gen-gerelateerde gebieden vertoonde 30% van de differentieel gemethyleerde gebieden hypomethylatie en 70% hypermethylatie. Differentiële methylatie kwam overwegend voor in gebieden 1.500 bp en 200 bp proximaal aan transcriptie-startplaatsen [TSS] (31% in TSS1500 [binnen 1500 bp van een TSS] en TSS200 [binnen 1500 bp van een TSS]) en breder binnen gen-regulerende elementen (78% in TSS1500, TSS200, 5’UTR en 3’UTR [UTR = ‘untranslated regions’; geven start- en stop-signalen aan voor translatie]). Gen-lichamen bevatten 22% differentiële methylatie. […]

Validering van de micro-array resultaten d.m.v. ‘pyrosequencing’

Drie als significant verschillend geïdentificeerde CpG-sites werden geselekteerd voor ‘pyrosequencing’ [moderne vorm van sequentie-bepaling]. Ze lagen in de genen LY86, HIPK3 en LCN2. De methylatie-verschillen werden bevestigd […].

Gen-mechanisme aanrijking via differentiële DNA-modificatie bij CVS

[…] Er werden 4 cluster-groepen geïdentificeerd, bestaande uit 57 GO-termen: 4 GO-termen voor cellulaire componenten, 13 GO-termen voor positieve metabole regulering, 18 GO-termen voor kinase-aktiviteit en 22 GO-termen voor immuun-cel regulering. […]

Binnen de 4 cluster-groepen, waren 511 unieke genen met een totaal aantal van 637 CpG-sites significant ge-hypermethyleerd bij de CVS-patiënten vergeleken met gezonde controles en 184 unieke genen met 237 CpGs significant ge-hypomethyleerd. […] Om de mogelijke biologische betekenis van de differentieel gemethyleerde CpG-sites te onderzoeken, bepaalden we de lokalisatie van de differentieel gemethyleerde CpGs in promoter-gebieden binnen 1500 bp en 200 bp van transcriptie-start sites, in gen-regulerende elementen en coderende gen-gebieden (gen-lichaam). Voor de ge-hypermethyleerde genen was het aandeel differentieel gemethyleerde CpGs in TSS, regulerende elementen en gen-lichaam gebieden 73,05%, 70,83% & 74,17%, respectievelijk. Voor ge-hypomethyleerde genen: 26,95%, 29,17% & 25.84%.

Daarna onderzochten we differentiële methylatie van specifieke genen in de immuun-cel regulering cluster, gezien deze de grootste gecoördineerde aanrijking van differentieel gemethyleerde gen-mechanismen vertoonde, met 22 GO-termen. In het totaal bevatte de immuun-cel regulering cluster 124 unieke genen met 144 ge-hypermethyleerde CpG-sites en 68 unieke genen met 96 ge-hypomethyleerde CpG-sites bij CVS-patiënten vergeleken met gezonde controles. In genen van de immuun-cel regulering cluster was het aandeel ge-hypermethyleerde CpGs in TSS, regulerende elementen en gen-lichaam 52,73%, 54,9% & 63,77%, respectievelijk Voor ge-hypomethyleerd CpGs was dat 47,27%, 45,09% & 36,23%. Vergeleken met alle 4 GO-clusters vertoonden genen in de immuun-cel regulering cluster een significante aanrijking qua relatief aandeel ge-hypomethyleerde CpGs in TSS en gen-regulerende elementen […] maar niet in gen-lichaam gebieden. […] Over het algemeen was een groter deel van de differentieel gemethyleerde CpG-sites ge-hypomethyleerd bij genen in alle gebieden van de immuun-cel regulering cluster (40%) vergeleken met deze in alle 4 de cluster-groepen (27,12%), wat een verschuiving aangeeft naar ge-hypomethyleerde immuun- genen bij CVS-patiënten vergeleken met gezonde controles.

Bespreking

CVS is een ernstige en invaliderende aandoening die wordt gekenmerkt door een constellatie lichamelijke symptomen en waarvan bekend is dat ze optreedt na infektie. Deze studie focuste op een subgroep individuen die een plotse, infektueuze aanvang van hun CVS meldden en post-exertionele malaise langer dan 24 uur, cognitieve stoornissen en minstens 2 van deze RAND-36 scores (vitaliteit ≤ 35, sociaal funktioneren ≤ 62,5, rol lichamelijk funktioneren ≤ 50) vertoonden. Alle lichamelijke en sociale concepten die werden gemeten, waren significant verschillend tussen patiënten en controles, terwijl 2 sub-schalen van de mentale gezondheid niet verschilden. Er was een ernstige impact op het lichamelijk en sociaal funktioneren bij CVS […], een zeer consistente bevinding. Dit geeft ook aan dat zelfs al betrof het een kleine studie-groep, deze zorgvuldige geselekteerd was en hoogstwaarschijnlijk representatief voor CVS met een plotse aanvang.

Deze studie rapporteert meerdere belangrijke bevindingen. We identificeerden differentieel gemethyleerde CpG-sites in PBMCs van vrouwelijke CVS-patiënten vergeleken met gezonde controles, die waren gematcht om te controleren voor mogelijke invloeden op de epigenetische profielen van leeftijd, BMI en medicatie. We vonden significante verschillen qua DNA-methylatie tussen CVS-patiënten en gezonde controles op 1.192 CpG-sites in 826 genen, en differentiële DNA-methylatie aanwezig in promoters, gen-regulerende elementen en binnen coderende gebieden van genen. Er waren GO-termen gerelateerd met cellulaire processen, positieve metabole regulering, kinase-aktiviteit en de immuun-respons aangerijkt bij CVS-patiënten; gelijkaardige GO-termen werden gevonden via kwantitatieve kenmerken-analyse van de gen-expressie in een afgebakende populatie CVS-patiënten [Whistler T, Taylor R, Craddock RC, Broderick G, Klimas N, Unger ER. Gene-expression correlates of unexplained fatigue. Pharmacogenomics (2006) 7: 395-405]. Het organiseren van de GO resulteert in een netwerk dat een over-representatie van termen die verband houden met immuun-cel regulering aangeeft, wat consistent is met eerdere studies die de funktionele veranderingen in immuun-profielen geassocieerd met CVS onderzochten. Differentieel gemethyleerde genen gerelateerd met immuun-cel regulering vertooden een verhoogd aandeel ge-hypomethyleerde CpG-sites bij de CVS-patiënten, in het bijzonder in promoters en in gen-regulerende elementen, met betrekking tot de verdeling van differentieel gemethyleerde sites in het netwerk als geheel.

Differentiële methylatie van gen-regulerende elementen wordt klassiek geassocieerd met veranderingen qua gen-expressie. In genen van de immuun-cel regulering cluster, vonden we een aantal differentieel gemethyleerde CpGs in gen-regulerende elementen die geassocieerd zijn met de immuun-respons. Deze gegevens zijn consistent met eerdere observaties van een Th1- naar Th2-gemedieerde verschuiving van de immuun-respons bij CVS [Broderick G, Fuite J, Kreitz A, Vernon SD, Klimas N, Fletcher MA: A formal analysis of cytokine networks in Chronic Fatigue Syndrome. Brain Behav Immun (2010), 24: 1209-1217 – zie ‘Cytokine-netwerken bij CVS]. Een aantal studies hebben een veranderde werking van het immuunsysteem gelinkt met CVS, en hebben gevonden dat gen-expressie verschillen in sommige immuun-genen in PBMCs kunnen worden aangewend om CVS-patiënten en gezonde controles van elkaar te onderscheiden [Carmel L, Efroni S, White PD, Aslakson E, Vollmer-Conna U et al. Gene expression profile of empirically delineated classes of unexplained chronic fatigue. Pharmacogenomics (2006) 7: 375-386. /// Presson AP, Sobel EM, Papp JC, Suarez CJ, Whistler T et al. (2008) Integrated weighted gene co-expression network analysis with an application to Chronic Fatigue Syndrome. BMC Syst Biol (2008) 2: 95]. Transcriptie-profilering heeft aangegeven dat er verstoringen zijn in T-cel [Kaushik N, Fear D, Richards SC, McDermott CR, Nuwaysir EF et al. Gene expression in peripheral blood mononuclear cells from patients with Chronic Fatigue Syndrome. J Clin Pathol (2005) 58: 826-832 /// Powell R, Ren J, Lewith G, Barclay W, Holgate S et al. Identification of novel expressed sequences, up-regulated in the leucocytes of Chronic Fatigue Syndrome patients. Clin Exp Allergy (2003) 33: 1450-1456 /// Vernon SD, Unger ER, Dimulescu IM, Rajeevan M, Reeves WC. Utility of the blood for gene expression profiling and biomarker discovery in Chronic Fatigue Syndrome. Dis Markers (2002) 18: 193-199] en B-cel aktivatie [Aspler AL, Bolshin C, Vernon SD, Broderick G. Evidence of inflammatory immune signaling in Chronic Fatigue Syndrome: A pilot study of gene expression in peripheral blood. Behav Brain Funct (2008) 4: 44 = Bewijs voor inflammatoire immuun-signalisering bij CVS], en ontregeling van de gen-expressie was in grote lijnen gerelateerd met immuun-responsen [Kerr JR, Petty R, Burke B, Gough J, Fear D et al. Gene expression subtypes in patients with Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis. J Infect Dis (2008) 197: 1171-1184]; veranderingen die parallel lopen met andere studies die een veranderde produktie van interleukine en interferon bij CVS-patiënten aantoonden. Consistent met deze observaties, zagen we ook veranderingen in DNA-methylatie binnen een aantal genen waarvan is geweten dat ze de adaptieve immuun-respons reguleren. Bv.: BCL10, FCER2 en IL1RL1/ST2 waren ge-hypermethyleerd bij de genen in de immune GO-cluster. BCL10 is een gekende aktivator van het NF-κB mechanisme, wat in lijn ligt met de immuun-respons verschillen die worden gezien bij CVS. FCER2 bleek betrokken bij B-cel aktivatie en er werden expressie-verschillen gezien in B-cellen geïnfekteerd met het Epstein-Barr virus. Ten slotte: IL1RL1/ST2 is een gekende Th2-cel merker die MAP-kinasen aktiveert. Op dit moment weten we niet of deze epigenetische modificaties homeostatische compensaties aangeven of het gevolg zijn van een adaptie van de immuun-respons aan milieu-blootstellingen. Deze resultaten zijn consistent met DNA-methylatie als een mogelijk mechanisme voor langdurige effekten op de regulering van gen-expressie en de bekende lange-termijn wijzigingen in de gen-expressie die werden gezien in eerdere studies bij CVS.

CpG-sites met hypomethylatie waren significant aangerijkt in promoters en gen-regulerende elementen van genen die verband houden met immuun-signalisering. Het is mogelijk dat deze immuun-genen verhoogde transcriptie of een verhoogd transcriptioneel potentieel vertonen, ten minste bij de CVS-groep die in deze studie werd geselekteerd; aangezien promoter-hypomethylatie over het algemeen geassocieerd is met een toename van de gen-expressie. Het is geweten dat CVS-symptomen erger worden en significante zwakte na inspanning veroorzaken, gepaard met een verhoging van de expressie van inflammatoire genen [Light AR, Bateman L, Jo D, Hughen RW, Vanhaitsma TA et al. Gene expression alterations at baseline and following moderate exercise in patients with Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Syndrome. J Intern Med (2012) 271: 64-81 = Gen-expressie veranderingen na matige inspanning bij CVS & FM]. Dergelijke gegevens suggereren dat latente wijzigingen in de werking van het immuunsysteem zouden kunnen ‘ontmaskerd’ worden onder belastende omstandigheden. Toekomstige studies gericht op het onderzoeken van het verband tussen epigenetische en gen-expressie profielen bij CVS-patiënten onder basale en uitdagende omstandigheden zullen informatief blijken bij het ophelderen van de relatie tussen epigenetische mechanismen en funktionele wijzigingen van de gen-regulering bij CVS.

Epigenomische studies gericht op het karakteriseren van de eigenschappen van immuun-cellen hebben duidelijke profielen tussen cellulaire subtypes gedocumenteerd. Epigenetische verstoringen in immuun-cellen kunnen leiden tot chronische stoornissen in de funktie van belangrijke immuun-cel subtypes en zijn betrokken bij verscheidene aandoeningen met een immunologische component, zoals chronische depressie, lupus en Reumatoïde Arthritis. Hoewel de gegevens verzameld in deze studie de mogelijkheid van verschillen qua epigenetische variatie van specifieke subtypes immuun-cellen binnen onze gemengde PBMC cel-populatie niet uitsluiten, is het vermeldenswaardig dat de relevante cel-populaties die zijn aangetast bij CVS nog onbekend blijven. Niettemin leveren onze gegeven bewijs dat epigenetische variatie bij CVS onderscheidend zou kunnen zijn, ten minste gedeeltelijk, van verwante aandoeningen met een immunologische component. Bijvoorbeeld: epigenomische analyse van totaal-bloed bij fibromyalgie- (FM) patiënten gaf differentiële methylatie aan in genen geassocieerd met strukturele en zenuwstelsel-ontwikkeling, en neuronale differentiatie. Hoewel FM een gelijkaardig symptoom-profiel heeft als en co-morbide is met CVS, dragen onze resultaten bij tot het groeiend aantal studies die biologische verschillen tussen de twee ziekten aangeven.

Hoewel het immuunsysteem de meeste veranderingen qua DNA-methylatie vertoonden, vonden we ook een aanrijking in genen-sets gelinkt met cellulaire componenten, kinase-aktiviteit en positieve metabole aktiviteit, wat eerdere gegevens, die verschillen aangeven in de expressie van genen geassocieerd met cellulair metabolisme en oxidatieve stress in PBMCs van CVS-patiënten, ondersteunt. Bij CVS zijn ontwrichtingen van mechanismen gerelateerd met strukturele componenten van de cel en metabole proteïnen, via cellulaire stress verbonden met gewijzigde funktionele uitkomsten. Bijvoorbeeld: er werd verhoogde apoptose in leukocyten gezien bij CVS, wat verklaard zou kunnen worden door stijgingen qua proteïne-kinase aktiviteit. De specifieke rol van kinasen bij CVS wordt echter nog niet goed begrepen en er is meer research vereist om hun bijdrage aan de CVS-pathologie op te helderen.

De resultaten van deze studie geven niet aan of deze geobserveerde epigenetische verschillen een oorzaak of een gevolg zijn van CVS. We leveren echter bewijs dat een mogelijke rol suggereert voor epigenetische wijzigingen bij de pathofysiologie van CVS. We controleerden voor genetische polymorfismen die gekend zijn voor hun overlap met array-sondes die worden gebruikt om DNA-methylatie direct te kwantificeren. Het blijft mogelijk dat genetische verschillen […] bijdragen tot verschillen in epigenetische signalisering. Een analyse van genetische verschillen over gans het genoom in een CVS-groep identificeerde 65 enkelvoudige nucleotide-polymorfismen (SNPs) geassocieerd met CVS, gelokaliseerd in 9 chromosomen, wat wijst op het feit dat genetische verschillen in het genoom kunnen bijdragen tot CVS-pathologie. Het feit echter dat genetische variaties slechts in twee van deze SNPs gelinkt waren met veranderingen in gen-expressie, suggereert dat andere mechanismen van gen-regulering waarschijnlijk betrokken zijn bij CVS. Er werden epigenetische effekten van het verband tussen genotype en fenotype voorgesteld en deze verbanden kunnen de moeite waard zijn om te onderzoeken via bepalingen van het ziekte-risico. Het onderzoeken van epigenetische modificaties bij CVS is van bijzonder belang aangezien epigenetische veranderingen lange-termijn effekten kunnen uitoefenen op gen-expressie en ze zijn potentieel vatbaar voor therapeutische interventie. Bijvoorbeeld: therapeutische interventies gericht op epigenetische mechanismen bij kanker waren succesvol wat betreft het wijzigen van inflammatorire mechanismen. Bijzondelijk 5-azacytidine, een DNA-hypomethylerend medicijn, bleek DNA-methylatie van immune mechanismen te veranderen in bepaalde long-kanker cel-lijnen, met inbegrip van genen betrokken bij virale verdediging, stress-respons en humaan leukocyten antigeen (HLA) klasse I verwerkende mechanismen. HLA-E en HLA-H, die een onderdeel zijn van het HLA klasse I verwerkend mechanisme, behoren tot deze die de grootste verschillen bij CVS vertoonden in de immuun-gen GO-cluster en zouden kunnen dienen als merkers voor toekomstige therapeutische studies bij CVS. Longitudinale studies die verschillen in de epigenomen van CVS-patiënten onderzoeken in de context van variatie met de tijd en CVS-symptomatologie, kunnen helpen met de identifcatie van deze interakties en de stabiliteit bepalen van de epigenomische verschillen die in deze studie werden gezien.

Besluiten

Naar ons weten is dit de eerste studie die epigenetische veranderingen over het ganse genoom geassocieerd met CVS heeft onderzocht. Netwerk-analyse van aangerijkte GO-termen geassocieerd met differentieel gemethyleerde genen identificeerde GO-clusters gerelateerd met cel-struktuur en -funktie, waarbij de grootste cluster gerelateerd was met de immuun-respons. Gen-regulerende elementen binnen de immuun-cluster waren significant ge-hypomethyleerd in verhouding tot het algemeen netwerk. Deze gegevens zijn consistent met eerder bewijs voor of immunologische ontregeling bij CVS en impliceren de betrokkenheid van DNA-modificaties bij de CVS-pathologie.

augustus 14, 2014

Methylatie-profiel van CD4+ T-cellen bij CVS/M.E.

Filed under: Genetica — mewetenschap @ 12:52 pm
Tags: , , , , , ,

Lees, ter inleiding, ook: ‘Genetica & epigenetica van vermoeidheid.’

Epigenetica slaat op het bestuderen van veranderingen qua gen-expressie die wordt veroorzaakt door bepaalde base-paren in het DNA, of het ‘afzetten’ of terug ‘aanzetten’ van RNA, d.m.v. chemische reakties. Het slaat ook op de studie van erfelijke veranderingen die niet worden veroorzaakt door wijzigingen in de DNA-sequentie; en – in mindere mate – op langdurige wijzigingen in de transcriptie van een cel die niet noodzakelijk erfelijk zijn. De term verwijst ook naar de veranderingen zelf: funktioneel relevante wijzigingen in het genoom die zonder veranderde nucleotide-volgorde.

Methylatie van een gen maakt deel uit van een epigenetisch aanpassing-proces. Eenvoudig uitgedrukt: het verandert de expressie van dat gen en dus de aanmaak van het respectievelijk proteïne. Methylatie is een vorm van epigenetische modificatie en beïnvloedt de transcriptie (stilleggen of aktiveren), gen-stabiliteit en ‘imprinting’ (proces waardoor een bepaalde variant van een gen – een allel – alleen tot expressie komt (aktief is), wanneer het van één specifieke ouder – vader óf moeder – afkomstig is). Het heeft ook een directe impact op de struktuur van het chromatine (complex van DNA en proteïnen in de celkern). Het gen muteert niet maar er wordt een methyl (CH3) -groep toegevoegd. De mechanismen voor genetische controle zijn complex maar (te weinig) hypo- en (te veel) hyper-methylatie van DNA is betrokken bij veel ziekten. Er bestaat ook methylatie van proteïnen, die proteïne-proteïne interakties & proteïne-DNA interakties, en proteïne-aktivatie reguleert.

De zogenaamde cytosine-guanosine dinucleotide (CpG) ‘eilanden’ zijn DNA-fragmenten met soms tot honderden opéénvolgende cytosine-guanosine dinucleotiden (de 4 bouwstenen van DNA: A, C, G & T), meestal ‘upstream’ van genen, die voorkomen in ongeveer de helft van de gen-promoters (startplaatsen, “aanknopingspunten” voor DNA-transcriptie; plaatsen in het DNA, vóór een gen, waarop RNA-polymerase kan binden met behulp van transcriptie-factoren, om transcriptie – overschrijving naar RNA – te starten).

Dit project werd gefinancierd door de ‘Alison Hunter Memorial Foundation’, de ‘Mason Foundation’ en via het ‘Queensland Government Co-Investment Funding Grant Program’.

————————-

Clin Cell Immunol 2014, 5:3

Methylation Profile of CD4+ T Cells in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis

Ekua W Brenu (1,2), Donald R Staines (2) & Sonya M Marshall-Gradisnik (1,2)

1 School of Medical Science, Griffith Health Centre, Griffith University, Gold Coast, QLD, Australia

2 The National Centre for Neuroimmunology and Emerging Diseases, Griffith University, Australia

Samenvatting

Doelstelling Van methylatie is geweten dat het biologische processen reguleert en een verandering qua methylatie-patronen bleek verband te houden met een aantal ziekten. Chronische Vermoeidheid Syndroom/ Myalgische Encefalomyelitis (CVS/M.E.) is een onverklaarde aandoening geassocieerd met immunologische en molekulaire veranderingen. CD4+ T-cellen – specifiek: regulerende T-cellen (Tregs) – bleken betrokken bij CVS/M.E.: er werden significante toenames qua Tregs geobserveerd bij deze patiënten. Daarom was de doelstelling van deze studie om methylatie in CD4+ T-cellen van CVS/M.E.-patiënten te onderzoeken.

Methodes De studie omvatte 25 CVS/M.E.-deelnemers en 18 controles tussen 25-60 jaar. Er werd een volume van 20 ml totaal-bloed afgenomen bij elke deelnemer en de perifeer bloed mononucleaire cellen werden geïsoleerd via densiteit-gradient centrifugatie [scheidingstechniek]. De CD4+ T-cellen werden daaruit geïsoleerd. Er werden methylatie-studies uitgevoerd over het ganse genoom van de CD4+ T-cellen (‘Illumina Infinium 450 K Human methylation array system’). Data-analyse geschiedde via’Genome studio’ en ‘Partek Enrichment’ software.

Resultaten Er werden 120 differentieel gemethyleerde CpGs bij de CVS/M.E.-patiënten geobserveerd in vergelijking met de controles. Daarvan bleken er 70 geassocieerd met gekende genen. De meerderheid van de differentieel gemethyleerde gebieden van de CVS/M.E.-patiënten waren gehypomethyleerd. Bovendien waren de meeste van de genen met differentieel gemethyleerde gebieden bij de CVS/M.E.-patiënten verantwoordelijk voor apoptose, cel-ontwikkeling, cel-funktie en metabole aktiviteit.

Besluit De huidige studie toont aan dat epigenetische veranderingen in CD4+ T-cellen mogelijks een rol kunnen spelen bij de immunologische veranderingen die worden gezien bij CVS/M.E.-patiënten.

Inleiding

[…] Bij CVS/M.E. is een ontwrichting van immunologische processen, inclusief verminderde cytotoxische aktiviteit en verhoogde waarden van regulerende T-cellen, betrokken [zie ‘Cytotoxische lymfocyten microRNAs – merkers voor M.E.(cvs)?’ & ‘Immuniteit- en haemorheologische wijzigingen bij CVS’; ook: Brenu EW et al. Longitudinal investigation of Natural Killer cells and cytokines in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis. J Transl Med (2012) 10: 88]. Verder kunnen CVS/M.E.-patiënten differentiële expressie in genen vertonen die verscheidene fysiologische processen reguleren die bekend staan abnormaal te zijn bij CVS/M.E. [Kaushik N et al. Gene expression in peripheral blood mononuclear cells from patients with Chronic Fatigue Syndrome. J Clin Pathol (2005) 58: 826-832 /// Frampton D, Kerr J, et al. Assessment of a 44 gene classifier for the evaluation of Chronic Fatigue Syndrome from peripheral blood mononuclear cell gene expression. PLoS One (2011) 6: e16872 /// Kerr JR. Gene profiling of patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis. Curr Rheumatol Rep (2008) 10: 482-491 /// Kerr JR et al. Gene expression subtypes in patients with Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis. J Infect Dis (2008) 197: 1171-1184 /// Kerr JR et al. Seven genomic subtypes of Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis: a detailed analysis of gene networks and clinical phenotypes. J Clin Pathol (2008) 61: 730-739 /// ‘Immunologische abnormaliteiten als potentiële biomerkers bij M.E.(cvs)]. Er werd tot op heden nog geen bondig pathomechanisme voor CVS/M.E. en concrete diagnostische biomerkers geïdentificeerd.

DNA-methylatie is een epigenetisch modificatie-proces waarbij DNA-methyltransferasen [enzymen] een methyl-groep toevoegen aan de 5’ positie [uiteinde waar fosfaat-groepen kunnen binden] van cytosinen van CpG-dinucleotiden. Dit proces heeft veel gevolgen op gen-expressie aangezien de mate en het patroon van de 5-methylcytosinen de hoeveelheid gen-expressie dicteert in een bepaald gebied. DNA-methylatie recruteert ‘transcriptionele co-repressors’ van de methyl-DNA bindende domein familie, die de transcriptie van bepaalde genen onderdrukt. Regulering van DNA-methylatie is belangrijk, in het bijzonder, tijdens embryonale ontwikkeling, chromatine-condensatie en genomische ‘imprinting’ [zie onze inleiding]. Epigenetische modificaties kunnen heel belangrijk zijn bij verscheidene ziekten, inclusief inflammatoire en auto-immuun ziekten. Belangrijk is dat werd gesuggereerd dat epigenetische modificaties verantwoordelijk zijn voor bepaalde immuun-gerelateerde ziekten. Toe- en afnames van DNA-methylatie bleken de expressie te reguleren van T-cel gerelateerde cytokine-genen zoals IL-2 en IL-6.

Bij CVS/M.E. werden veranderingen qua gen-expressie gerapporteerd voor een aantal mRNA en microRNA genen betrokken bij verscheidene immuun-processen. [microRNAs = kleine RNAs die een spil-funktie vervullen bij het reguleren van gen-expressie] Tot op heden werd de rol van cel-specifieke methylatie bij CVS/M.E. echter nog niet onderzocht. Deze studie voerde een analyse uit van differentiële methylatie over het ganse genoom van CD4+ T-cellen bij CVS/M.E.-patiënten en niet-vermoeide controles.

Materialen & Methodes

Ethische goedkeuring

[…]

CVS/M.E.-patiënten en controles

25 patiënten met CVS/M.E. (21 vrouwen en 4 mannen; leeftijd = 50,31 ± 2,27). 1994 CDC definitie. […]. Alle patiënten maakten melding van lage tot matige lichamelijke aktiviteit and voltijdse tewerkstelling. [Niet de meest geïnvalideerden dus… Bij ziekere patiënten zouden de methylatie-resultaten misschien nog dramatischer zijn…] Niet-vermoeide controle-groep:18 deelnemers zonder CVS/M.E. of andere medische aandoeningen (10 vrouwen en 8 mannen; leeftijd = 47,44 ± 2,16). Deelnemers met auto-immuun ziekten, psychose of die roken werden uitgesloten.

CD4+ T-cel isolatie

[…] Isolatie van CD4+ T-cellen d.m.v. magnetische ‘beads’ gelabeld met merkers die de CD4+ T-cel populatie uitsloten. […]

DNA-extractie en -methylatie

[…] EZ DNA Methylatie kit (Zymo Research) – bisulfiet [HSO3] behandeling van DNA [ongemethyleerd cytosine wordt omgezet naar uracil in DNA, gemethyleerd cytosine niet; via direct sequentie-bepaling kan dan de plaats van ongemethyleerde cytosinen en 5-methylcytosinen worden bepaald] […].

HRM-analyse

[‘High Resolution Melt’ (HRM) analyse is een techniek in de molekulaire biologie voor het opsporen van mutaties, polymorfismen en epigenetische verschillen in dubbelstrengig DNA. De ‘smelt-temperatuur’ (waarbij de 2 DNA-strengen van een nucleotide-sequentie uit elkaar gaan of ‘smelten’ verandert als er een mutatie aanwezig is.] Voor deze genen: NINJ2, HSPD1, TEX14, HLA-C, RAD51C, FMN2, DGKQ, LIPT1, GJA9 en MYCBP. […]

Statistische analyse

Kwaliteitscontrole voor de verschillende stappen. […]

Resultaten

Kenmerken van de deelnemers

[…] Geen significante verschillen voor leeftijd of parameters bij tellingen op vol-bloed tussen CVS/M.E. en controles.

Algemeen methylatie-patroon in CD4+ T-cellen

[…] Er werden in het totaal 485.577 methylatie-plaatsen in het genoom onderzocht. […] Er werd een overheersende trend van genoom-hypomethylatie vastgesteld in de CD4+ T-cellen van de CVS/M.E.-patiënten vergeleken met de controles. We detekteerden 120 CpGs die differentieel gemethyleerd waren en 85% daarvan vertoonden hypomethylatie (14,17% hypermethylatie). 75 van die gemethyleerde gebieden waren gelinkt met gekende genen (de rest waren ongekend). Deze differentieel gemethyleerde (dmCpG) sites werden gedetekteerd op chromosomen 1-22, zonder een bepaalde concentratie op één chromosoom. Struktureel waren deze dmCpGs gelokaliseerd op de 3’UTR, 5’UTR [speciale sequenties in het mRNA die einde en start van de translatie aangeven] en transcriptie-start-plaatsen; met een groot deel gelokaliseerd binnen het gen. 30% van de CpG-eilanden waren geassocieerd met gen-promoters.

Differentieel gemethyleerde genen

De dmCpGs werden gevonden in 75 genen in de CD4+ T-cellen. Het gen met de meeste dmCpG-sites was NINJ2 – 3 CpG-sites in dit gebied vertoonden hypomethylatie. Toevallig bevatte dit gen CpG-sites die zeer veel hypomethylatie vertoonden bij de CVS/M.E.-patiënten vergeleken met de controles. Dit gen werd voorheen niet geassocieerd met CVS/M.E. Daarenboven werd geen enkel van de genen die in de huidige studie werden geïdentificeerd eerder geassocieerd met CVS/M.E. De analyse van miRNA-methylatie leverde 176 miRNAs met significante dmCpGs op, daarvan vertoonden 82 miRNA-genen hypermethylatie en 94 hypomethylatie.

Gen-ontologie en mechanisme-aanrijking profiel

Om te bepalen of de dmCpGs biologisch significant waren, werd software (Partek) toegepast op alle genen met dmCpGs die significant gewijzigd waren (p < 0.05). [significante verschillen in expressie werden bepaald op een aanrijking ≥ 3] Gen-aanrijking analyse detekteerde 59 verschillende funktionele termen (p < 0.05) die geassocieerd waren met dmCpG-sites en deze kunnen geklassificeerd worden in 3 groepen: biologische, cellulaire en molekulaire processen. De meest bepalende factor om te suggereren dat deze genen werden aangetroffen in CD4+ T-cellen, was de waarneming dat sommige van deze genen gerelateerd waren met MHC Klasse-II receptor aktiviteit (HLA-DQB1 [MHC = genen die coderen voor membraan-proteïnen van de meeste cellen en een rol spelen bij de herkenning van ‘eigen’ en ‘niet-eigen’ elementen]). Genetische mechanismen die specifiek zijn voor deze sites werden bepaald gebruikmakend van KEGG [‘Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes’; database met genomen, biologische mechanismen, ziekten, medicijnen en chemische substanties] mechanisme-analyse. Deze analyse identificeerde HLA-C en HLA-DQB1 als genen in het mechanisme met de hoogste aanrijking.

MicroRNA-methylatie patroon in CD4+ T-cellen

De microRNA-methylatie patronen werden onderzocht in the CD4+ T-cellen bij CVS/M.E.-patiënten en niet-vermoeide controles. Er werd een totaal van 2.291 methylatie-sites gezien. Daarvan waren er 133 differentieel gemethyleerd tussen de 2 groepen: 51,9% met hypomethylatie en 48,1% met hypermethylatie.

Validering van gemethyleerde genen via HRM

Van de genen die werden geselekteerd voor HRM-analyse, zagen we significante veranderingen in de ‘smelt-temperatuur’ van DGKQ.

Bespreking

Dit is de eerste studie die rapporteert over een genomische DNA-methylatie analyse in CD4+ T-cellen van CVS/M.E.-patiënten. Dit is ook de eerste studie die significante hypo- en hyper- methylatie sites in CD4+ T-cellen bij CVS/M.E.-patiënten aantoont. Er werd een overwegende hypomethylatie geobserveerd bij de CVS/M.E.-patiënten en die was overwegend in de promoter-gebieden van genen gelokaliseerd. De genen met dmCpG-sites waren geassocieerd met een aantal gen-ontologie termen [gestandardiseerde weergave van de eigenschappen van genen en gen-produkten] en mechanismen die significant aangerijkt waren in de CVS/M.E.-groep.

Mechanisme-aanrijking analyse toonde dat de meeste van de genen met significante dmCpG-sites betrokken waren bij 47 verschillende mechanismen. Van deze waren die met de significantste aanrijking betrokken bij type-I diabetes mellitus, auto-immune schildklier ziekte, virale myocarditis, antigen-verwerking en -presentatie, en cel-adhesie molekulen. De genen gerelateerd met deze mechanismen waren HLA-C en HLA-DQB1. HLA-C is een ‘major histocompatibility complex’ I (MHCI) gen dat geassocieerd bleek met de progressie van Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV). De HLA-C molekule wordt herkend door ‘Killer Immunoglobulin-like Receptors’ [KIRs; behoren tot de immunoglobuline super-familie en binden specifiek met MHC klasse-I eiwitten die voorkomen élke cel van het lichaam met een kern; zie ‘Overmaat aan KIRs & tekort aan HLA-Bw4 bij CVS], KIR2DL1 en KIR2DL2,3. Onder de CD4+T-cellen is er een subgroep die gekenmerkt wordt door ‘non-MHC restricted’ cytotoxiciteit [MHC-restrictie verwijst naar het feit dat een bepaalde T-cel een peptide-antigen enkel zal herkennen wanneer het gebonde is aan een MHC-molekule van de gastheer], met Natural Killer (NK)-achtige aktiviteit en HLA-Cw7 afhankelijke inhibitie van cytotoxische aktiviteit. Methylatie in HLA-C zou daarom de cytotoxische aktiviteit gemedieerd door CD4+ T-cellen kunnen aantasten en een rol voor HLA-C beperkte T-cel respons kunnen suggereren bij CVS/M.E. Bij CVS/M.E.-patiënten is geweten dat cytotoxische aktiviteit gereduceerd is in NK- én CD8+ T-cellen; een globale vermindering qua NK-aktiviteit zou kunnen aanhouden bij CVS/M.E.-patiënten en dit zou verband kunnen houden met veranderingen in de epigenetische patronen die cytotoxische aktiviteit reguleren. Daarenboven zou methylatie in HLA-C diversiteit in HLA-C ‘restricted’ T-cellen, als een gevolgd van verminderde HLA-C expressie op dendritische cellen in de thymus tijdens T-cel ontwikkeling in de thymus, kunnen aanduiden. HLA-DQB1 is een MHCII gen. Er bleken polymorfismen in een aantal HLA-DQB1 geassocieerd met vatbaarheid voor bepaalde types kankers. In het bijzonder: HLA-DQB1 werd geïdentificeerd als een risico-factor voor slokdarm-kanker. HLA-DQ allelen, vooral HLADQA1*01 en HLA-DQB1*06 bleken verhoogd bij CVS/M.E.-patiënten, hoewel de toename van HLA-DQB1*06 slechts minimaal was [Smith J, Fritz EL, Kerr JR et al. Association of Chronic Fatigue Syndrome with human leucocyte antigen class II alleles. J Clin Pathol (2005) 58: 860-863].

Methylatie in genen gerelateerd met molekulaire processen zoals membraan-transport, kinase-aktiviteit, nucleotide- en ribonucleotide-binding, GTPase-aktiviteit en transferase-aktiviteit, zouden bij deze patiënten defekten in molekulaire processen kunnen suggereren die specifiek zijn voor CD4+ T-cellen. Bv. STK17B is betrokken bij calcium- en ROS-signalisering in CD4+ T-cellen en hypomethylatie in dit gen zou dit proces kunnen veranderen. Daarenboven zou methylatie in TXNRD1 de anti-oxidante capaciteit van T-cel kunnen aantasten. RPS6KA2 en SGK1 zijn geassocieerd met de regulering van mTOR-signalisering [TOR = ‘Target Of Rapamycin’; de ‘m’ staat voor ‘mammalian’ – van zoogdieren; mTOR is een centrale regulator van de cel-groei en proliferatie in respons op omgeving-stimuli zoals groei-factoren of nutriënten], die belangrijk is bij overleving/groei/differentiatie van lymfocyten en proliferatie van T-cellen om een doeltreffend metabolisme, cytoskeletale organisatie en apoptose te verzekeren. Belangrijk: RPS6KA2 bleek ook geassocieerd met het MAPK-signalisering-mechanisme [‘mitogen activated protein’ (MAP) kinasen reageren op extracellulaire stimuli (mitogenen) en reguleren verscheidene cellulaire aktiviteiten, zoals gen-expressie, celdeling, differentiatie en cel-overleving/apoptose] en dit is van belang bij in T-cel gemedieerde responsen. Tijdens T-cel aktivatie vormen HSPE1 en HSPD1 een complex dat de aktiviteit van pro-caspase 3 [enzyme betrokken bij apapotose, ‘geprogrammeerde cel-dood’] reguleert. Differentiële methylatie in deze genen zou daarom schadelijk voor caspase-aktiviteit kunnen zijn. Belangrijk is dat werd voorgesteld dat mitochondriale dysfunktie betrokken is bij CVS/M.E. [bv. ‘Mitochondriale dysfunktie – Differentiërende merker tussen CVS & FM?]; dit zou geassocieerd kunnen zijn met veranderingen in NDUFA [gen coderend voor een subcomplex van NADH-dehydrogenase (mitochondriale ademhaling-keten)] en OXA1L [‘Oxidase (cytochrome-c) assembly 1-like’ (assemblage complexen van de mitochondriale ademhaling-keten)]. Zo waren ook genen verantwoordelijk voor DNA-herstel, inclusief ATM, RAD51 en RAD51C, ook differentieel gemethyleerd bij de CVS/M.E.-patiënten.

Hoewel de precieze werking van een aantal genen in T-cellen onbekend is (DOCK4, BRWD1, ASXL2, MED13, NPAT, C20ORF3 en PHF19), suggereert de observatie dat de meeste van deze genen verband houden met intracellulaire processen mogelijke abnormaliteiten binnenin de cel, die zich kunnen voordoen onder de vorm van verhoogde cel-aantallen en veranderingen qua cytokine-niveaus.

DGKζ (Diacylglycerol-kinase-theta) komt tot expressie in T-cellen en staat bekend als regulator van de grootte-orde van de TCR- [T-cel receptor] respons, door inhibitie van MAPK-aktivatie en de expressie van co-stimulerende molekulen zoals CD69 en CD25. Bij CVS/M.E. is weinig bekend over de status van de TCR. Aanpassingen in de expressie van DGKζ zouden echter belangrijk kunnen zijn bij de aandoening.

Van de 176 miRNAs met significante dmCpGs, waren er 8 CD4+T-cel specifieke miRNA-genen, inclusief miR-124, miR-155, miR-181a, miR-142, miR-27a, miR-339, miR-340 en miR-425. MiR-155 is noodzakelijk voor de differentiatie en proliferatie van CD4+ T-cellen naar 4 voornaamste subsets (Th1, Th2, Th17 en Tregs). In FOXP3-specifieke Tregs is miR-155 ge-upreguleerd en een daling van miR-155 doet het aantal van deze cellen verminderen. Veranderingen in miR-155 regulering zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de toenames in Tregs die wordt gezien bij CVS/M.E.-patiënten en de verschuivingen in Th1/Th2 immuun-gerelateerde responsen [zie ‘Rol van adaptieve en aangeboren immuun-cellen bij M.E.(cvs)]. Bij aktivatie van de T-cel receptor zijn een aantal signalisering-mechanismen betrokken waarvan de genen gemethyleerd waren in de huidge studie. Belangrijk: TCR-signalisering wordt gemoduleerd door miR-181a, aangezien het autoreaktiviteit inhibeert via het bevorderen van immuun-tolerantie en het versterken van TCR-responsiviteit. In aanwezigheid van miR-181a komen autoreaktieve immuun-responsen voor die resulteren in auto-immuniteit. miR-124 en miR-27a komen tot over-expressie bij, respectievelijk, centrale en effector ‘memory’ CD4+ T-cellen tijdens differentiatie [Een antigen-specifieke ‘memory’ T-cel expandeert tot grote aantallen effector T-cellen bij her-blootstelling aan het oorspronkelijk antigen; zie o.a. ‘Heterologe immuniteit – overzicht]. Bij de CD4+ helper T-cellen is miR-425 gereduceerd in Th1-cellen, terwijl miR-142 verhoogd is bij expressie in Tregs.

Tot besluit: de huidige studie identificeerde voor het eerst een mogelijke ontwrichting van epigenetische mechanismen in CD4+ T-cellen en dit zou kunnen bijdragen tot de pathogenese van CVS/M.E. De belangrijkste bevinding in de huidige studie is de dmCpG in het DGKζ gen en CD4+ T-cel specifieke miRNAs. Aangezien in eerdere studies veranderingen bij CVS/M.E.-patiënten werden gezien, is het mogelijk te stellen dat deze molekulen belangrijk kunnen zijn bij het ontcijferen van een in mechanisme voor CVS/M.E. Epigenetische veranderingen in immuun-cellen kunnen een belangrijke component van CVS/M.E. zijn.

augustus 2, 2014

‘Heat-shock’ proteïne 60 herkenning bij M.E.

Filed under: Celbiologie — mewetenschap @ 1:09 pm
Tags: , , , , , , ,

Op de 9e ‘Invest in M.E. International Conference’ over research naar M.E. (30 Mei 2014) besprak Jonas Blomberg (Hij was degene die rapporteerde dat er géén XMRV bij Zweedse M.E.-patiënten werd aangetroffen.) de mogelijkheid tot door infektie geïnduceerde auto-immuniteit bij M.E. Zijn lab gebruikt een techniek die hen in staat stelt honderden antilichamen ter zelfder tijd te bekijken. Auto-immuniteit kan het centraal zenuwstelsel en de perifere zenuwen beschadigen. Bij M.E. zouden er “post-translationele modificaties” (veranderingen in de eiwitten na de vertaling vanuit RNA) of kruis-reagerende microbiële proteïnen kunnen voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat M.E.-patiënten een verstoorde mitochondriale werking vertonen, wat verband zou kunnen houden met de post-exertionele malaise en uitputting. Een slechter werkend energie-metabolisme zou te wijten kunnen zijn aan een blokkage door bepaalde antilichamen. Er zijn veel neurologische ziekten die een auto-immune basis hebben (bv. M.S.). Er zijn ook veel voorbeelden van post-infektueuze auto-immuniteit (Mycoplasma, Chlamydia, EBV, CMV, Toxoplasmose, Borrelia, enz. (Wij gaven hier al meermaals mee dat wellicht niet één enkele verwekker verantwoordelijk is voor M.E.). Volgens Blomberg is het “beter te kijken naar antilichamen, dan naar de microbe zelf”.

Onderstaand artikel van Blomberg en zijn collegas van de afdeling Klinische Microbiologie van het ‘Uppsala Academic Hospital’ (Zweden) in het prestigieus wetenschappelijk tijdschrift PLoS ONE maakt melding van het feit dat bij M.E.-patiënten antilichamen in hun bloed werden aangetroffen, die gericht zijn tegen een proteïne dat voorkomt in menselijke cellen en in bakterieën. Omdat gezonde mensen zelden of nooit dit soort antilichamen hebben, zouden hun resultaten de theorie ondersteunen dat M.E. minstens in sommige gevallen een zogenaamde auto-immune ziekte is die wordt getriggerd door een courante infektie.

In deze studie construeerden de researchers op een synthetische manier kleinere delen (peptiden, ketens van aminozuren) van een proteïne genaamd Hsp60. Dit komt voor in de energiefabriekjes van cellen (de mitochondrieën; die evolutionair eigenlijk ‘intracellulaire bakterieën’ zijn die oorspronkelijk – meer dan een miljard jaren geleden – door onze cellen werd opgenomen) van multi-cellulaire organismen (zoals de mens) en in microben. Antilichamen tegen delen van het Hsp60-proteïne komen ook courant voor bij patiënten met diabetes, Multipele Sclerose en andere auto-immuun ziekten.

Met behulp van de geconstrueerde peptiden hebben de onderzoekers kunnen nagaan of patiënten met M.E. antilichamen in hun bloed hebben die gericht zijn tegen delen van Hsp60. Dat was het geval. Maar niet bij allemaal; het aantreffen van antilichamen tegen Hsp60 verklaart dus niet alles. De resultaten komen wel overéén met het idee dat M.E. een auto-immuun ziekte is. In 17 op 69 (ca. 25%) bloedstalen van M.E.-patiënten waren antilichamen aanwezig tegen een peptide aanwezig in het Hsp60-proteïne uit het micro-organisme Chlamydia pneumoniae (Hsp60 van mensen en microben lijken echter erg op mekaar dus dit betekent niet noodzakelijk dat C. pneumoniae aanleiding heeft gegeven tot de antilichamen; dat moet verder worden nagegaan.). Slechts 1 staal van 331 gezonde bloed-donoren en 68 patiënten met één van de twee auto-immuun ziekten M.S. of S.L.E. had dergelijke antilichamen.

Op basis van deze bevindingen brachten Blomberg et al. de hypothese naar voor dat antilichamen aangemaakt in respons op een infektie zou kunnen bijdragen tot de symptomen van M.E. en dit door een ontwrichting van de normale werking van Hsp60 in mitochondrieën. Dit dient echter nog verder te worden onderzocht.

Het artikel is vrij technisch en alles tot in detail uitleggen zou ons te ver leiden. Het is dan ook onze bedoeling om onderzoekers in te lichten zodat ze dit kunnen meenemen naar hun research. Patiënten kunnen het doorgeven aan hun behandelaars en pleitbezorgers kunnen er verder op bouwen.

————————-

PLoS One (2013) 8(11): e81155

Epitopes of microbial and human heat-shock protein 60 and their recognition in Myalgic Encephalomyelitis

Elfaitouri A, Herrmann B, Bölin-Wiener A, Wang Y, Gottfries CG, Zachrisson O, Pipkorn R, Rönnblom L, Blomberg J

Section of Clinical Microbiology, Department of Medical Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Samenvatting

Myalgische Encefalomyelitis (M.E., ook Chronische Vermoeidheid Syndroom genoemd), een ziekte met chronische vermoeibaarheid, cognitieve dysfunkties en spierpijn met een ongekende etiologie, begint dikwijls met een infektie. Het chaperonine [Chaperoninen behoren tot een grote klasse molekulen die helpen bij proteïne-opvouwing, genaamd molekulaire chaperones. Zie o.a. ‘‘Heat-shock’ proteïnen en inspanning bij CVS] menselijk ‘heat-shock’ proteïne 60 (Hsp60) voorkomend in mitochondrieën en in bakterieën, is evolutionair sterk geconserveerd gebleven, antigeen [d.w.z. kan aanzetten tot antilichaam-produktie] en een belangrijk auto-antigen. De anti-Hsp60 humorale immuun-respons (IgG en IgM) werd bestudeerd bij 69 M.E.-patiënten en 76 bloed-donoren (BD) (de ‘training-set’ [Van de 69 M.E.-patiënten waren er 29 met enkel M.E. (Canadese criteria 2007), 13 met M.E.+FM, 15 M.E.+IBS & 12 M.E.+FM+IBS. Bij de 7 niet-M.E. patiënten: 4 met FM & 3 met FM+IBS.]) met recombinant menselijk en E. coli [bakterie] Hsp60, en 136 overlappende en geselekteerde peptiden van Hsp60 van mensen, Chlamydia, Mycoplasma en 26 andere soorten in een Suspensie Multiplex Immuno Test (SMIA) [bepalen van meerdere antilichamen ter zelfder tijd]). Peptiden van de Hsp60 helix [spiraalvormige secundaire struktuur van proteïnen] hadden een chaperonine-achtige aktiviteit maar deze en andere Hsp60-peptiden bonden ook IgG en IgM met een M.E. voorkeur, wat er theoretisch op wijst op een competitie tussen Hsp60 funktie en antilichaam-binding. Er werd een op Hsp60 gebaseerd panel van 25 antigenen geselekteerd. Bij evaluatie met 61 andere M.E. [De ‘evaluatie-set’: 61 patiënten met hoofd-diagnose of M.E., maar 5 voldeden ook de criteria voor FM en 6 voor IBS.] en 399 niet-M.E. stalen (331 BD, 20 Multipele Sclerose en 48 Systemische Lupus Erythematosus patiënten), detekteerde een peptide van Chlamydia pneumoniae Hsp60 IgM in 15 op 61 (24%) bij M.E. en in 1 op 399 niet-M.E. aan een hoge ‘cut-off’ (p < 0.0001). IgM tegen specifieke kruis-reagerende epitopen van menselijk en microbieel Hsp60 komt voor in een subgroep van M.E., wat compatibel is met door infektie-geïnduceerde auto-immuniteit.

Inleiding

Chaperoninen zijn courante auto-antigenen. Hsp60 is uniek wat betreft de hoge conservatie bij pro- en eukaryoten [cellen zonder en met kern] en het feit dat ze zeer antigeen zijn. Multipele Sclerose (M.S.) patiënten hebben auto-antilichamen (overwegend IgM) tegen chaperoninen zoals Hsp60, Hsp70 en alfa-B-crystalline [ook een (klein) ‘heat-shock proteïne]. Antilichamen tegen peptiden van humaan Hsp60 komen ook courant voor bij type-1 diabetes. Antilichamen tegen een microbieel Hsp60 zullen waarschijnlijk kruis-reageren met menselijk Hsp60, wat ook kan kruis-reageren met andere humane proteïnen.

Myalgische Encefalomyelitis (M.E.) – ook ‘Chronische Vermoeidheid Syndroom’ (CVS) genoemd, is een chronische invaliderende ziekte, gekenmerkt door chronische vermoeibaarheid, cognitieve dysfunktie en spierpijn. Talrijke onderzoeken hebben ook een onverklaarde langdurige chronische inflammatie en immuun-dysfunktie bij sommige M.E.-patiënten aangetoond, inclusief auto-immuniteit. Een mitochondriale dysfunktie bij M.E.-patiënten werd ook gerapporteerd maar dit vergt verder onderzoek. M.E. overlapt met fibromyalgie (FM) en prikkelbare darm syndroom (IBS). Het komt vaak naar boven na een ernstige virale of bakteriële infektie. Humaan herpes-virus 6 (HHV-6), Epstein-Barr virus (EBV), enterovirussen, parvovirus-B19, Chlamydia pneumoniae & Mycoplasma bleken betrokken bij M.E. maar er is geen bewijs dat ze de enige oorzaak van M.E. zijn. […] Hoewel er beperkingen zijn wat betreft de interpretatie van infektie-serologie [aantonen van antilichamen], is het in de praktijk dikwijls mogelijk voorbije of aanwezige microbiële aktiviteit vast te stellen door het bestuderen van de waarden van IgG en IgM [types antilichamen] gericht tegen de microbe. Het huidig onderzoek ontsprong uit een grote inspanning om serologische merkers die selektief zijn voor M.E. te vinden. Meer dan 1.000 virale, bakteriële en protozoale antigenen (volledige microben, recombinante proteïnen en synthetische peptiden) werden getest. We observeerden dan een tendens voor een selektief reageren van Hsp60-antigenen met M.E.-stalen vergeleken met controles. Dit was de aanleiding voor de huidige studie, waarbij SMIA werd gebruikt om simultaan IgG- en IgM-antilichamen tegen recombinante en peptide ‘heat-shock’ proteïne 60 (Hsp60) antigenen van mensen en vele microben te detekteren bij M.E. en controles. We vonden een belangrijk epitoop [deel van een macromolekule (meetsal proteïne) dat kan worden herkend door antilichamen of cellen van het immuunsysteem] dat overlapte met de peptide-bindende helix van Hsp60. Enkele van de Hsp60-epitopen bonden preferentieel antilichamen in M.E.-stalen. Bij het testen op een onafhankelijke evaluatie-groep van 61 M.E.-patiënten, reageerde één van de antigenen preferentieel met M.E.-, maar niet zoveel met BD-, M.S.- en S.L.E.-stalen.

Er werden abnormale Hsp60-waarden en een abnormale Hsp60-respons op inspanning gevonden bij M.E.-patiënten [Thambirajah AA, Sleigh K, Stiver HG, Chow AW. Differential heat-shock protein responses to strenuous standardized exercise in Chronic Fatigue Syndrome patients and matched healthy controls. Clin Invest Med (2008) 31: E319-E327; zie ‘‘Heat-shock’ proteïnen en inspanning bij CVS]. Het effekt van Hsp60-antilichamen op humaan Hsp60 en mitochondriale funkties, en hoe een mogelijk nadelig effekt van dergelijke antilichamen normaal wordt vermeden, dient nog te worden bepaald. Onze resultaten tonen Hsp60-epitopen aan die worden herkend door het immuunsysteem van gezonde individuen, meer bij IgM- dan bij IgG-antilichamen, alsook een selektieve immuun-respons gericht tegen enkele Hsp60-epitopen in een subgroep M.E.-patiënten. Het is waarschijnlijk dat Hsp60-antilichaam reakties te wijten aan infektie, de vorming van auto-antilichamen tegen humaan Hsp60 bevorderen. Of dit enige relevantie heeft voor de pathogenese en diagnose van M.E. is onzeker.

[…]

Bespreking

Hsp60 is een belangrijke molekule bij een aantal funkies, bv. als mitochondriaal chaperonine dat deelneemt aan cellulaire stress-reakties en het aanbieden van molekulen op het cel-oppervlak en extracellulair. Het zou ook NK-cel aktiviteit kunnen reguleren [Michaëlsson J, Teixeira de Matos C, Achour A, Lanier LL, Kärre K et al. A signal-peptide derived from Hsp60 binds HLA-E and interferes with CD94/NKG2A recognition. J Exp Med (2002) 196: 1403-1414]. Humaan Hsp60 ontstond waarschijnlijk uit Hsp60 van de alfa-proteobakterieën die de aanzet waren voor het ontstaan van mitochondrieën. De sterke conservatie in eu- en prokaryoten en hoge antigeniteit [capaciteit om specifiek te binden op antilichamen] bestemmen het voor tot immunologische kruis-reaktiviteit. Enkelvoudige nucleotide polymorfismen [kleine variaties in het DNA] in humaan Hsp60 veroorzaken ‘erfelijke spastische paraplegie’ [heterogene groep neurodegeneratieve aandoeningen gekenmerkt door progressieve spasticiteit en zwakte van de onderste ledematen]. Een verkeerde werking van Hsp60 kan zodoende theoretisch diverse effekten veroorzaken: mitochondriale dysfunktie, immune ontregeling en kwalen van het centraal zenuwstelsel. Het is een molekule die centraal staat bij auto-immuniteit. Auto-immune ziekten waar Hsp60-antilichamen werden gerapporteerd, zijn M.S., type-1 diabetes en atherosclerose. Dit artikel identificeert kruis-reagerende Hsp60-epitopen met een grote set van lange synthetische peptiden en hun selektieve herkenning bij sommige patiënten die lijden aan M.E. Het zou een toekomstige logische uitbreiding kunnen zijn om te onderzoeken of affiniteit-gezuiverde antilichamen tegen deze epitopen interfereren met Hsp60 of met de mitochondriale funktie.

Overlappende peptiden van humaan Hsp60 identificeerden een frequent herkend auto-epitoop (peptiden G20 en G20c) van humaan Hsp60, dat de helix, een belangrijke proteïne-bindende plaats van het Hsp60-chaperonine, overlapt. Epitopen die werden gedetekteerd met de IgM-test waren talrijker dan deze die werden gevonden met de IgG-test. Dit werd gezien bij de 3 epitoop-scans, met humaan, Chlamydia en Mycoplasma Hsp60. Dit duidelijk verschil in epitoop-repertoire tussen de IgG- en IgM-testen werd, naar ons weten, nog niet eerder veastgesteld. Bij de Ig-klasse ‘switch’ [wisseling van immuunglobuline-isotype] zou een epitoop-selektie kunnen betrokken zijn die gebaseerd is op de graad van auto-reaktiviteit en aviditeit [binding-neiging]. De manier van presentatie van peptiden aan het ‘bead’-oppervlak was ook belangrijk. [Bij de SMIA-test zijn de peptide-antigenen via een ‘spacer’-molekule gebonden op ‘beads’ (pareltjes)] Er werden verschillen gezien tussen reaktiviteit-patronen van Chlamydia Hsp60-peptiden met verschillende ‘spacer’-lengtes, het meest uitgesproken bij de IgG-test.

Enkele peptiden van humaan Hsp60 behielden een chaperonine-achtige, eerder gemengde proteïne-bindende aktiviteit. Deze niet-antilichaam-afhankelijke binding creëerde onzekerheid over hoeveel van het signaal van de antilichaam-afhankelijke binding specifiek was. In experimenten met blokkerende proteïnen en titraties vonden we echter dat de proteïne-inhoud van het patient-staal genoeg was om de algemene proteïne-binding van enkele Hsp60-peptiden te blokkeren. De verdunning-vloeistof van het test-systeem was proteïne-vrij. Dit liet ons toen de chaperonine-achtige peptide- en proteïne-binding van bepaalde Hsp60-peptiden te detekteren en evalueren. We gebruikten 5 [gelabelde] dodecapeptiden [peptide bestaande uit 12 aminozuren] die werden geselekteerd op hoge Hsp60-affiniteit. Twee daarvan bonden in onze SMIA-test op zowel recombinant humaan en E. coli Hsp60 en op peptiden homoloog met G20c die de helix bevatten. Zodoende was de binding-specificiteit van de G20c-peptiden gelijkaardig met die van het volledig Hsp60-proteïne. De proteïne-bindende aktiviteit kwam preferentieel voor dichtbij de helix, een primaire proteïne-bindende struktuur van het Hsp60 chaperonine.

Enkele humane Hsp60 peptiden reageerden selektief met M.E.-stalen vergeleken met deze van BD. IgM-reakties maakten meer onderscheid van IgG-reakties. Een humaan Hsp60-peptide (G20c), waarbij 3 aminozuren waren verschoven naar het amino-einde ten opzichte van het-G20 peptide, vertoonde een hogere verhouding antilichaam-binding/NTC-binding [NTC = ‘non-template control’; negative controle (zonder patiënten-staal); deze waarde kan worden beschouwd als ‘achtergrond’] in menselijke stalen dan het G20-peptide. Daarom kozen we het als basis voor verdere onderzoeken.

In een uitbreiding van de epitopen-scan vergeleken we peptiden die homoloog zijn met humaan G20c peptide, een ‘fyloscan’ [zoeken naar evolutionaire verbanden]. Bepaalde M.E.- en BD-stalen gaven hoge IgG en IgM antilichaam-reakties tegen Hsp60 peptides van Leishmania en Schistosoma. Net zoals Plasmodium, komen deze microben zelden voor in Zweden. De zeer sterk bewaarde sequentie van Hsp60 kan leiden tot onverwachte serologische kruis-reakties. De sterke correlatie-coefficiënten van enkele struktureel tegenstrijdige peptide-paren ondersteunt deze conclusie. Ondanks een duidelijk sequentie-verschil en een grote fylogenetische afstand [minder evolutionaire verwantschap], vertoonden peptiden van E. coli, Listeria, Burkholderia, Staphylococcus en Cryptosporidium [bakterieën] een bijna perfekte antigeniteit-correlatie voor de IgG-gegevens. Een minder perfekte, maar nog steeds sterke, correlatie werd gezien voor de antigeniteiten van vele G20c-homologen bij de IgM-test. De diversiteit van sequentie-herkenning was dus groter voor de IgM- dan voor de IgG-testen. Eén interpretatie is dat een grotere diversiteit qua IgM-herkenning wordt vervangen door een eenvoudiger IgG-herkenning tijdens maturatie van de humorale immuniteit; wat een “finaal gemeenschappelijk” anti-Hsp60 mechanisme suggereert. Dezelfde conclusie kan worden getrokken uit het hoger aantal epitopen herkend bij de IgM-test met overlappende peptiden van menselijk Hsp60, Chlamydia pneumoniae Hsp60 en Mycoplasma penetrans Hsp60. Een groot initieel aantal IgM epitopen zou kunnen vervangen zijn een klein aantal meer kruis-reacgerende IgG epitopen. Men kan redelijkerwijs veronderstellen dat herhaalde blootstellingen aan microbiële Hsp60-epitopen normaal gezien naar onschadelijke, meer of minder auto-reaktieve, antilichamen leidt. […]. Het fenomeen van ‘epitoop-spreiding’ [manier waarop auto-immuniteit kan optreden, gebruikmakend van een mechanisme van molekulaire nabootsing] zou een gelijkaardig iets kunnen zijn. De verregaande conservatie en kruis-reaktiviteit van bepaalde Hsp60 epitopen is van kritiek belang bij het onderscheiden van ‘self/non-self’, met een groot potentieel op fouten.

De observaties van de ‘fylo-scan’, en eerdere publicaties, leidden er ons toe 3 meer overlappende peptide-sets te synthetiseren: één met een tri-ethyleen-glycol ‘spacer’ [inerte molekule tussen antilichaam en drager om ruimtelijke afstand te scheppen] van Mycoplasma penetrans Hsp60 en 2 van Chlamydia pneumoniae Hsp60. De laatste 2 hadden ofwel een tri- of een hexa-ethyleen-glycol ‘spacer’. De ‘spacers’ leverden gelijkaardige, maar geen identieke, resultaten op. De relatief lange peptiden (30-meren) die hier werden aangewend, zouden enige secundaire struktuur en ‘mimicking’ [nabootsing] van conformationele epitopen kunnen toelaten. Dit ligt echter ver van de meer volledige epitoop-configuratie van een volledig proteïne.

Meerdere van de onderscheidende peptiden die werden gedefinieerd op basis van de training-set kwamen van Chlamydia pneumoniae en Mycoplasma penetrans. Drie belangrijke Hsp60-gebieden bevatten M.E.-selektieve epitopen, halverwege tussen het amino-einde en het midden, het midden, en halverwege tussen het midden en het carboxy-einde. Het helix-domein is dus niet het enige M.E.-specifieke domein. IgM-epitopen bleken meer frequent M.E. en niet-M.E. stalen te onderscheiden. Vele, maar niet alle, van de onderscheidende peptiden gaven ook hogere NTC-waarden. Het blokkerend effekt van de proteïnen in de stalen, en de subtractie-procedure [De waarden verkregen van de NTC en de ‘naakte pareltjes’ werden afgetrokken van de meet-waarden van de stalen.], waarbij de M.E. en niet-M.E. stalen op dezelfde manier werden behandeld, controleerde voor de chaperonine-achtige binding van die peptiden.

De meeste van de antigenen die werden gedefinieerd op basis van de ‘training-set’ waren niet zo M.E.-selektief in de ‘evaluatie-set’. Dit was te wijten aan de variërende IgM-reaktiviteit in de stalen van de bloed-donoren van verschillende jaren. Het is dus waarschijnlijk dat vele van de “M.E.-specifieke” IgM-reakties die werden gevinden in de ‘test-set’ te wijten waren aan de lage reaktiviteit in de bloed-donor stalen van 2010. Het Chlamydia pneumoniae G20c homoloog peptide in de IgM-test behield echter een uitgesproken M.E.-preferentie. Het verdient te worden overwogen als lid van een toekomstig M.E. biomerker-panel.

Reaktiviteit voor een waaier aan Hsp60-epitopen is courant bij zowel gezonde individuen als personen met gevarieerde ziekten. Er dient een bredere studie met inbegrip van meer stalen van verschillende soorten S.L.E.-patiënten en andere auto-immune ziekten (zoals T1D en Reumatoïde Arthritis) plus patiënten die lijden aan myocard-infarct en andere tekenen van atherosclerose, te worden uitgevoerd.

Overzicht van antigeniteiten van humaan, Chlamydia en Mycoplasma Hsp60-peptiden uit onze studie, in de context van resultaten van andere Hsp60-epitoop ‘mapping’-studies.

Onze resultaten vergeleken met eerder werk aangaande Hsp60-epitopen

Wanneer de resultaten van onze epitopen-scanning in de context van eerder gerappporteerde Hsp60-epitopen werden geplaatst, dook een complex beeld op. Er werden meerdere ziekte-correlaties en diagnostische toepassingen voor korte synthetische Hsp60-peptiden gemeld. Onze resultaten met 30-mer overlappende peptiden met menselijke, Chlamydia en Mycoplasma peptiden deden denken aan, maar waren verre van identiek met, eerdere resultaten.

Implicaties van de resultaten voor het begrijpen van de pathogenese van M.E.

Hsp60 is een belangrijk auto-antigen. De funktie van Hsp60 is het interageren met proteïnen op verschillende manieren, dus is het geen verrassing dat het naar voor komt als een kandidaat bij veel beschouwingen over het pathomechanisme. Hoewel we relatief hoge waarden van antilichamen tegen specifiieke Hsp60-epitopen vinden bij M.E., is de hoge frequentie van anti-HSP60 antilichamen in controle-stalen, en de hoge conservatie-graad en vele funkties van Hsp60, een argument tegen simplistische conclusies betreffende zijn etiologische rollen en mogelijke therapeutische implicaties [peptide-vaccins kunnen negatieve effekten geven]. Resultaten van anderen geven aan dat Hsp60 kruis-reakties ook epitopen van andere chaperoninen omvatten, en misschien virale kaspel proteïnen [coxsackie- en picorna-virussen]. Onze resultaten zijn compatibel met de aanwezigheid van door infektie opgewekte auto-antilichamen bij M.E. De bevinding dat auto-antilichamen voorkomen bij M.E. is niet nieuw [lees bv. ‘Vaccinatie en CVS]. Er werd een verhoogde frequentie van antilichamen tegen cardiolipine [belangrijk bestanddeel van het binnenste membraan van het mitochondrium] gerapporteerd [Hokama Y et al. Anticardiolipin antibodies in the sera of patients with diagnosed Chronic Fatigue Syndrome. J Clin Lab Anal (2009) 23: 210-212]. Zoals Hsp60 is dit een molekule die voorkomt in zowel mitochondrieën als bakterieën. Het panorama aan auto-antilichamen bij M.E. zou verder onderzocht moeten worden.

Speculatie betreffende een mogelijke pathogene rol van anti-Hsp60

De verstrekkende vermoeibaarheid bij M.E. zou verband kunnen houden met een verstoord aëroob energie-metabolisme tijdens herstel van inspanning [Vanness JM, Snell CR et al. Subclassifying Chronic Fatigue Syndrome through exercise-testing. Medicine and science in sports and exercise (2003) 35: 908-913 /// White AT, Light AR et al. Severity of symptom-flare after moderate exercise is linked to cytokine-activity in Chronic Fatigue Syndrome. Psychophysiology (2010) 47: 615-624, zie Symptoom-opflakkering verbonden met cytokine-aktiviteit bij CVS] en mitochondriale dysfunktie [Plioplys AV, Plioplys S. Electron-microscopic investigation of muscle mitochondria in Chronic Fatigue Syndrome. Neuropsychobiology (1995) 32: 175-181 /// Lodi R, Taylor DJ, Radda GK. Chronic Fatigue Syndrome and skeletal muscle mitochondrial function. Muscle Nerve (1997) 20: 765-766]. Men kan speculeren dat anti-Hsp60 antilichamen bij M.E. ook interfereren met de werking van Hsp60, in mitochondrieën en elders. Auto-antilichamen tegen mitochondriale enzymen van de Krebs-cyclus komen voor bij primaire biliaire cirrhose [zie ookVerder onderzoek van mitochondriale funktie in spieren bij M.E.(cvs)]. Immunologische abnormaliteiten, zoals NK-cel dysfunktie, worden frequent gemeld bij M.E. [Brenu EW et al. Longitudinal investigation of Natural Killer cells and cytokines in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis. J Transl Med (2012) 10: 88. /// Fletcher MA et al. Biomarkers in Chronic Fatigue Syndrome: evaluation of Natural Killer cell function and dipeptidyl-peptidase IV/CD26. PLOS ONE (2010) 5: e10817]. Het is denkbaar dat een verstoring van de Hsp60 turn-over die wordt teweeggebracht door anti-Hsp60 de NK-cel aktiviteit zou kunnen beïnvloeden. […] Een auto-antilichaam afhankelijk mechanisme achter M.E. is ook in overéénstemming met de resultaten van behandeling met anti-CD20 monoklonaal antilichaam [zie ‘Gewijzigde funktionele B-cel subgroepen bij M.E.(cvs)], waarbij B-cel depletie leidde tot substantiële verbetering bij ca. 60% van de M.E.-patiënten. Er zou moeten worden onderzocht of M.E. een gelijkaardige pathogenese heeft als de post-infektueuze neuro-immunologische ziekten.

Besluiten

Gebruikmakend van 3 sets van volledig overlappende synthetische 30mer peptiden in een multiplex suspensie test, definieerden we het patroon van IgG- en IgM-herkenning van Hsp60-epitopen van bloed-donoren en M.E.-patiënten. Bepaalde peptiden van Hsp60 van pro- en eukaryoten (inclusief mensen), voornamelijk van de helix, behielden een chaperonine-achtige proteïne-bindende aktiviteit maar bonden ook IgG en IgM in M.E.-stalen, en dit meer frequent en meer intens dan die van de controles. De IgM-epitopen waren taltijker dan de IgG-epitopen. Enkele van hen waren onderscheidend voor M.E. De overéénstemming van de resultaten van Hsp60-peptiden van diverse gastheren pleit voor een kruis-reagerende bron (via mimotopen [macromolekulen, dikwijls peptiden, die de struktuur van een epitoop nabootsen en een antilichaam-respons opwekken]) van de auto-antilichamen die voorkomen bij M.E. en controles. Er werd een consensus peptide-sequentie van een belangrijk kruis-reagerend epitoop, samenvallend met de helix, gedefinieerd. Of de anti-Hsp60 antilichamen van M.E.-patiënten en controles ontstaan na één of meerdere acute of chronische infekties kan niet worden vastgesteld via deze uitsluitend serologische studie. We identificeerden een synthetisch Hsp60-peptide dat mogelijks diagnostisch nuttig kan zijn, samen met andere merkers, in een toekomstig biomerker-panel voor M.E.-patiënten. Afgezien van de mogelijke relatie van anti-Hsp60 antilichamen met M.E., zijn de definitie van Hsp60-epitopen en hun kruis-reaktiviteiten belangrijke uitkomsten van dit werk.

juli 17, 2014

Mogelijke therapeutische interventies voor mitochondriale dysfunktie

Filed under: Behandeling,Celbiologie — mewetenschap @ 5:17 am
Tags: , , , , , , , ,

Professor Anne McArdle (Universitet van Liverpool) wordt door de Britse ‘Medical Researc Council’ gefinancierd voor een studie genaamd ‘Determination of mitochondrial function and cytokine-production in skeletal muscle of patients with CFS’. Een aantal studies hebben gesuggereerd dat er een defekt is bij de energie-produktie van spier-cellen (mitochondrieën) maar er is discussie over de aanwezigheid van abnormale mitochondrieën in spieren van CVS-patiënten. De tegenstrijdige bevindingen zijn wellicht te wijten aan de beperkte analyse-methodiek om de mitochondriale funktie op een directe manier in menselijke spier-vezels na te gaan. Belangrijke eigenschappen van mitochondrieën verschillen nl. in vivo en in vitro en het is dus nodig funktionele mitochondrieën op hun normale intracellulaire plaats, met bewaarde en essentiële interakties met andere organellen, te beoordelen. Haar team ontwikkelde een nieuwe techniek om menselijke mitochondrieën in situ (in de spier-vezels zelf, dus zonder ze er uit te isoleren) te bestuderen. Hun hypothese is dat skelet-spier mitochondrieën van CVS-patiënten dysfunktioneel zijn, wat resulteert in spier-vermoeidheid. De dysfunktionele mitochondrieën zouden een proces kunnen aktiveren dat tot een chronische, laag-gradige inflammatie leidt. Ze stellen voor dat chronische generatie vanvrije zuurstof-radikalen door spier-mitochondrieën resulteert in een chronische aktivatie van of NF-κB (zie o.a. Samenspel tussen de Glucocorticoid Receptor en Nuclear Factor-κB’, ‘NF-κB en Inspanning’ & Anthocyaninen & NF-κB, oxidatieve stress, inflammatie, inspanning’) en dit zou tot gevolg hebben dat spieren een bron van systemische pro-inflammatorire cytokinen worden.

We wachten de resultaten af. Ondertussen bekijken we even de mogelijke manieren hoe deze onderzoek-groep denkt dit te behandelen. Daartoe geven we hier een artikel weer dat handelt over de vermindering qua spier-massa en werking van skelet-spieren bij het ouder worden. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als wat bij M.E.(cvs) gebeurt maar bij deze aandoening komen ook inflammatie, veranderingen in de produktie van vrije zuurstof-radikalen, slechtere mitochondriale werking en verstoorde regeneratieve processen voor. De aangehaalde mogelijke behandelingen moeten nog terdege worden beoordeeld. We willen onderzoekers dan ook aanmanen daar werk van te maken.

————————-

Curr Opin Pharmacol. 16C: 116-121 (pre-print Mei 2014)

Mechanisms of skeletal muscle ageing; avenues for therapeutic intervention

Lightfoot AP1, McCormick R1, Nye GA1, McArdle A2

1 Skeletal Muscle Pathophysiology Research Group, Institute of Ageing and Chronic Disease, Faculty of Health and Life Science, University of Liverpool, UK

2 MRC Arthritis UK Centre for Integrated Research into Musculoskeletal Ageing, UK

Samenvatting

Ouderdom-gerelateerd verlies aan spier-massa en -funktie, sarcopenie genaamd, is een rampzalig proces, dat een ernstige impact heeft op de levenskwaliteit van oudere mensen. De mechanismen die aan de basis liggen van sarcopenie zijn onduidelijk en de ontwikkeling van optimale therapeutische interventies blijft moeilijk bereikbaar. Een verstoorde regeneratieve capaciteit, een verminderd vermogen om te reageren op stress, een verhoogde aanmaak van reaktieve zuurstof soorten en laag-gradige systemische inflammatie zijn allemaal belangrijke bijdragende factoren tot sarcopenie. Farmacologische interventies die gebruik maken van molekulen zoals 17AAG, SS-31 en Bimagrumab of natuurlijk voorkomende polyfenolen die zich richten op specifieke mechanismen, hebben een mogelijk nut bij de strijd tegen sarcopenie; hoewel verder onderzoek vereist is, in het bijzonder wat betreft het identificeren van de mechanismen die er voor zorgen dat spier-vezels volledig verdwijnen bij het ouder worden.

Artikel

Veroudering van skelet-spieren wordt gekenmerkt door een rampzalig verlies van spier-masse en -funktie

Leeftijd-gebonden verlies van spiermassa en -funktie is een belangrijke bijdragende factor tot fragiliteit bij oudere mensen. De definitie van dergelijke kwetsbaarheid is breed maar omvat een verminderde mobiliteit met een verhoogd risico op vallen. De effekten op de levenskwaliteit van de vergrijzende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande stijging van met ouderdom gerelateerde ziekten betekenen een belangrijke menselijke en financiële last voor de gezondheidszorg wereldwijd.

De spier-massa neemt af met ca. 1-2% per jaar, vanaf de leeftijd van 50 jaar. Bij stijgende leeftijd, wordt een vermindering van de spier-vezel dwars-doorsnede en een preferentieel verlies van glycolytische ‘fast-twitch’ type-II vezels gezien. [zie ‘Struktuur en funktie van skelet-spieren gewijzigd bij CVS’: “verschuiving qua vezel-type proportie bij CVS-patiënten, m.n. de aanwezigheid van meer snelle vezels en minder trage vezels”] De vermindering van het totaal aantal vezels en qua aandeel van ‘fast-twitch’ vezels resulteert in een trage spieren, wat zich ook manifesteert als verminderde maximale kracht-output en verminderde aktivatie-snelheid. De mechanismen die geassocieerd zijn met het leeftijd-gerelateerd verlies van spier-massa en -funktie worden niet goed begrepen. Verhoogde laag-gradige systemische inflammatie, veranderingen qua aanmaak van reaktieve zuurstof soorten, veranderde mitochondriale funktie [Calvani R et al. Mitochondrial pathways in sarcopenia of aging and disuse muscle-atrophy. Biol Chem (2013) 394:393-414], gewijzigde bezenuwing van spieren, verminderde regeneratieve processen en effekten van inaktiviteit worden voorgesteld als belangrijke factoren bij de veroudering van skelet-spieren.

Het doel van deze ‘review’ is om de belangrijkste mechanismen geassocieerd met veroudering van de skelet-spieren samen te vatten, de vooruitgang betreffende het begrip omtrent sarcopenie te schetsen en mogelijke therapeutische mogelijkheden om het verlichten aan te geven.

Impact van inflammatie op ouder-wordende spieren

Bij het ouder worden, ontwikkelen zoogdieren een verhoogd niveau van laag-gradige chronische systemische inflammatie. Dit wordt gekenmerkt door verhoogde circulerende niveaus van meerdere pro-inflammatoire cytokinen zoals interleukine-6 (IL-6), tumor necrose factor alfa (TNF-α) en c-reaktief proteïne (CRP), samen met een vermindering qua anti-inflammatoire factoren zoals interleukine-10 (IL-10). Er werd aangetoond dat skelet-spieren een potentiële bron van diverse cytokinen, myokinen [cytokinen afgegeven door spiercellen in respons op inspanning] genaamd [Nielsen S, Pedersen BK: Skeletal muscle as an immunogenic organ. Curr Opin Pharmacol (2008) 8: 346-351], zijn. De rol en impact van myokinen bij verouderende skelet-spieren werd nog niet uitgebreid onderzocht maar er de mogelijkheid bestaat dat myokinen de lokale spier-omgeving aanzienlijk kunnen beïnvloeden en dat spieren een belangrijke bron van cytokinen tijdens veroudering kunnen zijn. Er werd voorgesteld dat inflammatie een belangrijke motor voor de veroudering van skelet-spieren is en het effekt van inflammatoire cytokinen op skelet-spieren werd vaak bestudeerd. Gegevens tonen dat blootstelling van skelet-spieren aan TNF-α leidt tot een verlies van totale proteïnen in de spieren, wat wordt bewezen door een verhoogde ubiquitine-conjugerende aktiviteit [ubiquitine-conjugatie = merken van proteïnen zodat ze kunnen afgebroken worden] geassocieerd met verhoogde nucleaire factor kappa-B (NF-κB) aktivatie en gemedieerd door, ten minste gedeeltelijk, reaktieve zuurstof soorten (ROS) [Li YP et al. Skeletal muscle myocytes undergo protein-loss and reactive oxygen mediated NF kappa-B activation in response to tumor necrosis factor alpha. FASEB J (1998) 12: 871-880]. In tegenstelling daarmee wordt voorgesteld dat IL-6 uitéénlopende effekten heeft op skelet-spieren, met als bewijs een katabool effekt, leidend tot atrofie en met een sleutel-rol bij door satelliet-cellen gemedieerde hypertrofie. Zodoende kan de ontwikkeling van therapeutische interventies die zich richten op inflammatoire mechanismen een mogelijke behandeling bieden voor ten minste enkele aspecten van leeftijd-gerelateerde spier-dysfunktie.

Verhoogde oxidatieve schade: mitochondrieën als een belangrijke bron van ‘ROS’

Er zijn belangrijke bewijzen die aangeven dat fundamentele veranderingen in de redox-signalering en homeostase optreden tijdens het verouderen. Skelet-spieren vertonen een significante leeftijd-gebonden verhoging van oxidatieve schade. Skelet-spieren van oude muizen vertonen diepgaande oxidatieve beschadiging van DNA, lipiden en proteïnen. De focus van ROS-gerelateerd onderzoek in ouder-wordende skelet-spieren was gericht op de mitochondrieën. Historisch gezien werd voorgesteld dat mitochondrieën de belangrijkste determinanten van het ouder-worden zijn en dat veroudering zich manifesteert door een leeftijd-gerelateerde afname van de mitochondriale aktiviteit. Uit gegevens van studies bij ratten bleek dat sarcopenie geassocieerd is met verlies van funktionele proteïnen verbonden aan het mitochondriale energie-metabolisme. Een opéénstapeling van mutaties in het mitochondriaal DNA (mtDNA) tijdens veroudering is goed gekarakteriseerd en suggereerde dat ROS afkomstig van de elektronen-transport-keten (ETC) de bron zijn van deze beschadiging. Mitochondriaal DNA is bijzonder gevoelig voor beschadiging door ROS omwille van de minder robuuste reparatie-mechanismen. Skelet-spieren van oude muizen vertonen verhoogde proteïne-carbonylisatie [proteïne-carbonyl concentraties zijn een maat voor proteïne-oxidatie; significant verhoogd in de sera of CVS-patiënten, vergeleken met controles (Smirnova and Pall 2003)] gelokaliseerd in de mitochondrieën. De rol van de accumulatie van dergelijke schade bij veroudering per se blijft echter controversieel.

Sommige interventie-studies hebben zich gefocust op de mitochondrieën in een poging om de leeftijd-gerelateerde afname skeletspier-funktie om te keren. De studies zijn te talrijk om op te noemen maar, bijvoorbeeld: in spieren bleek het nieuwe peptide SS-31, dat gelokaliseerd is in de inter-membranaire ruimte van mitochondrieën, een krachtig anti-oxidant vermogen te hebben [Min K et al.. Mitochondrial-targeted anti-oxidants protect skeletal muscle against immobilization-induced muscle-atrophy. J Appl Physiol (2011) 111: 1459-1466 (studie bij muizen)]. Studies op spieren van oude muizen die SS-31 peptide toegediend kregen, tonen een ommekeer in de leeftijd-gerelateerde daling van de ATP-synthese. Bovendien verminderde SS-31 aanzienlijk de H2O2-produktie en resulteerde in meer gereduceerd glutathion [Siegel MP et al. Mitochondrial targeted peptide rapidly improves mitochondrial energetics and skeletal muscle performance in aged mice. Aging Cell (2013) 12: 763-771; SS-31 bracht de energie in spieren van oude muizen binnen het uur terug naar de waarden van jonge muizen.]. Ook supplementering met polyfenolen voorkwam de leeftijd-gerelateerde verhogingen van ROS-produktie in skelet-spieren en resulteerde in het behoud van de mitochondriale funktie [Charles AL et al. Polyphenols prevent ageing-related impairment in skeletal muscle mitochondrial function through decreased reactive oxygen species production. Exp Physiol (2013) 98: 536-545 (studie bij ratten die 75mg/kg/dag extract uit rode wijn – bevat catechine, epicatechine, anthocyaninen en fenolische zuren – oraal werden toegediend gedurende 6 maand)]. Deze bevindingen wijzen erop dat het gebruik van plaats-specifieke gerichte anti-oxidanten of natuurlijke polyfenolen een nieuwe benadering kunnen betekenen voor behandeling tegen leeftijd-gerelateerde veranderingen in skelet-spieren.

Veranderde regeneratieve capaciteit in skelet-spieren bij oudere zoogdieren

Satelliet-cellen (SC) zijn endogene stamcellen in de skelet-spieren die verantwoordelijk zijn voor het intrinsieke regeneratie-vermogen van de spieren. SCs bevinden zich meestal in een rust-toestand maar tijdens myogenese en spier-regeneratie worden ze geaktiveerd in respons op prikkels. Eénmaal geaktiveerd proliferern de SCs, en ofwel differentiëren ze om schade te herstellen of om de rustende SC-populatie te vernieuwen repareren. Notch-signisalering [Notch = trans-membraan receptor; evolutionair bewaard gebleven inter-cellulair signalisering-mechanisme dat interakties tussen nabijgelegen cellen reguleert] is fundamenteel verantwoordelijk voor SC-aktivatie na spier-schade. SCs zijn essentieel voor het onderhoud en herstel van skelet-spieren, en aangezien het onvermogen van spieren om te regenereren tijdens veroudering ten grondslag ligt aan spier-veroudering, is een afname van het aantal en de aktiviteit van SCs een mogelijke bijdragende factor tot de schadelijke spier-veroudering. Tijdens veroudering is de notch-signalisering onderdrukt, waardoor er minder SC-aktiveratie in respons op letsel is; wat werd voorgesteld – in combinatie met de algemene daling van de SC-voorraad tijdens veroudering – te leiden tot de karakteristieke gedaalde capaciteit voor spier-regeneratie bij oude zoogdieren. Hoewel er enige controverse blijft over de rol van verminderde aantallen/funktie van SCs bij de leeftijd-gebonden falende spier-regeneratie: anderen suggereren dat de resterende capaciteit van de SCs voldoende is. Kruis-transplantatie van spieren tussen jonge en oude knaagdieren toonde aan dat een spier van een oude muis getransplanteerd naar een jonge muis in staat is te regenereren net zoals een jonge spier, en dat een spier-weefsel van jongere muizen getransplanteerd naar oude een verminderd vermogen tot regeneratie vertoont; wat het belang aangeeft van de leeftijd en de mogelijke remmende effekten van het milieu op SC-gemedieerde regeneratie.

Daarom zijn SCs een potentieel doelwit voor interventie. Gegevens tonen aan dat interventies die het aantal en de funktie van SCs verhogen, hebben geleid tot funktionele verbeteringen in de spieren, zoals verhoogde vezel-grootte [Cerletti M et al. Short-term calorie restriction enhances skeletal muscle stem cell function. Cell Stem Cell (2012) 10: 515-519 (studie bij muizen => significante upregulering van de aktiviteit van sateliet-cellen in spieren, verbeterd spier-herstel na calorie-restrictie (1 week à 20% & 11 weken à 40%)], verbeterde spier-regeneratie en kracht-ontwikkeling. […]

SC-therapie (de injektie van SCs of myoblasten [voorlopers van spiercellen]) is relatief succesvol gebleken in muizen, waar het heeft geresulteerd in enige toename van de kracht-ontwikkeling, hypertrofie en het behoud van type II-vezels bij oude muizen, en heeft enige positieve effekten gehad bij de behandeling van spieren van dystrofische [dystrofie = progressieve verzwakking van de skelet-spieren] patiënten [Duchenne musculaire dystrofie; een aangeboren en erfelijke vorm van spier-dystrofie]. Niettemin zijn er nog een aantal uitdagingen wat betreft het gebruik van SC-therapie om spier-afname te behandelen: er zijn een groot aantal SCs nodig; de geïmplanteerde cellen sterven snel af en er is nood aan een beter begrip; immune afstoting is ook een probleem en er werd aangetoond dat er verschillende SC-populaties zijn die niet allemaal zorgen voor regeneratie van de spieren. Daarenboven werden bij studies die gebruik maken van SC-therapie enkel gunstige effekten gezien in de geïnjekteerde spieren en niet op verder verwijderde plaatsen, wat doet vermoeden dat dit een beperking is voor het gebruik van SC-therapie als behandeling van spier-verlies over het gehele lichaam, tot dat deze tekortkomingen worden overwonnen.

Gebrekkige stress-proteïne responsen bij het ouder worden

Skelet-spieren bevatten een netwerk van cel-beschermende en anti-oxidante enzymen ter bescherming tegen cellulaire schade. ‘Heat-shock’ proteïnen (Hsp’s) zijn molekulaire chaperones [proteïnen die helpen bij het vouwen of ontvouwen en het op- of afbouwen van macromolekulaire strukturen (proteïnen/DNA)] die een belangrijke component vormen van de adaptieve respons van skelet-spieren op een verscheidenheid van zowel schadelijke als niet-schadelijke stressoren. In respons op een contractie-stimulus, vertonen spieren van oude muizen een significant verzwakte produktie van Hsp’s vergeleken met spieren van volwassen muizen. Het vermogen van skelet-spieren om een cyto-protectieve respons op te roepen vermindert dus bij veroudering.

In een model met transgene muizen, beschermde levenslange over-expressie van het stress-induceerbaar Hsp70 [zie ‘CVS * Oxidatieve Stress en Hsp bij inspanning’ & ‘‘Heat-shock’ proteïnen en inspanning bij CVS] tegen het leeftijd-gerelateerd tekort qua spierkracht-ontwikkeling en bleef de regeneratieve capaciteit van de spieren na langere contracties behouden [McArdle A et al. Over-expression of Hsp70 in mouse skeletal muscle protects against muscle-damage and age-related muscle-dysfunction. FASEB J (2004) 18: 355-357]. Een farmacologische interventie om de Hsp-expressie te verhogen gebruikmakend van een gekende Hsp-inductor, 17-(allylamino)-17-demethoxygeldanamycine (17AAG), resulteerde in een significante toename van de Hsp70-inhoud van de spieren van volwassen en oude muizen, en een gelijkaardig verbeterde capaciteit tot spier-regeneratie na contracties bij oude muizen [McArdle’s team. Enhanced recovery from contraction-induced damage in skeletal muscles of old mice following treatment with the heat-shock protein inducer 17-(allylamino)-17-demethoxygeldanamycine. Rejuvenation Res (2008) 11: 1021-1030]. Van een alternatief Hsp70-inducerend geneesmiddel, arimoclomol [experimenteel medicijn bedoeld voor ALS; zou proteïne-aggregaten in de motorische zenuwen verminderen door het ‘boosten’ van de expressie van Hsp70 & Hsp90], werd aangetoond dat het de ontwikkeling van pathologie vermindert in een model van amyotrofe laterale sclerose, wat suggereert dat behandeling gericht op het verhogen van Hsp70 in spieren te potentiële therapeutische interventie zou kunnen zijn bij de behandeling van leeftijd-gerelateerde spier-dysfunktie.

Op een gelijkaardige manier resulteerde transgene over-expressie van mitochondriaal Hsp10 in een behouden ontwikkeling van spier-kracht en vezel-doorsnede bij oude muizen, en dit was geassocieerd met bewijs voor verminderde oxidatieve schade in spier-mitochondrieën van oude muizen [McArdle’s team. Over-expression of Hsp10 in skeletal muscle of transgenic mice prevents the age-related fall in maximum tetanic force generation and muscle cross-sectional area. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (2010) 299: R268-R276]. Zodoende zijn er aanwijzingen dat specifieke Hsp’s een fundamentele rol spelen bij skelet-spier dysfunktie en het onvermogen om individuele Hsp’s te induceren zou verschillende effekten op spieren kunnen hebben.

Nieuwe interventies om sarcopenie te reduceren

In een poging om spier-atrofie te overwinnen, hebben sommige muizen-studies zich gericht op interventies met het moduleren van myostatine, een negatieve regulator van de spier-massa, als middel ter bevordering van spier-hypertrofie, met name op oudere leeftijd. Inhibitie van myostatine resulteert in spier-hypertrofie; dit correleert echter niet met enige belangrijke positieve effekten op kracht-produktie. Een nieuwe myostatine-remmer, Bimagrumab [BYM338] (een monoklonaal antilichaam dat binding verhindert op type-2 activine-receptoren [behoren tot de TGF-β super-familie; van kritiek belang bij het reguleren van de grootte van skelet-spieren]), induceerde spier-hypertrofie en verminderde de door glucocorticosteroïden gïnduceerde zwakte in een muis-model [Lach-Trifilieff E et al. An antibody blocking activin type-II receptors induces strong skeletal muscle hypertrophy and protects from atrophy. Mol Cell Biol (2014) 34 :606-18; studie op gecultiveerde humane skelet-spier cellen en bij muizen => BYM338 versterkt de differentiatie van myoblasten, voorkomt door myostatine geïnduceerde spier-atrofie en verhoogt de skelet-spier massa van muizen dramatisch; therapeutisch potentieel voor behandeling van atrofie]. Een belangrijke studie heeft beender morfogeen proteïne (BMP) [BMP’s = subgroep van de ‘transforming growth factor’s; signaal-molekulen die weefsel-architectuur dirigeren] als belangrijkste regulator van myostatine-gemedieerde spier-hypertrofie geïdentificeerd, een proces dat wordt versterkt door de SMAD-proteïne familie [intracellulaire proteïnen die signalen van buiten de cel overbrengen naar de cel-kern waar ze gen-transcriptie aktiveren]. BMP/SMAD-geassocieerde mechanismen als doelwit nemen zou dus een nieuwe therapeutische benadering voor spier-atrofie kunnen bieden.

Training als een niet-farmacologische aanpak is de focus geweest van talrijke studies in een poging om leeftijd-gebonden spier-atrofie te bestrijden. Weerstand-training verhoogt spiermassa en kracht-produktie, en vermindert inflammatie in de spieren tijdens de veroudering. Bovendien werd training beschreven als anti-inflammatoir, waarbij acute inspanning aan hoge intensiteit leidt tot verhoging van de belangrijke anti-inflammatoire merkers IL-4, IL-10 en IL-1ra in afwezigheid van pro-inflammatoire stimuli; een proces dat wordt voorgesteld als zijnde gemedieerd door IL-6 afgifte door skelet-spieren. [Bij M.E.(cvs) is er voor oefentherapie de serieuze beperking door post-exetionele malaise.]

Opmerkingen tot besluit

Deze ‘review’ illustreerde enkele van de belangrijke mechanismen die worden voorgesteld betrokken te zijn bij sarcopenie en doelgerichte therapeutische interventies. Ondanks de aanzienlijke inspanning, werd echter slechts matige vooruitgang geboekt.

Het begrijpen van het veroudering-proces verbetert en daardoor werd een golf van nieuwe mogelijke therapeutische opties en medicijnen getest in knaagdier-modellen en vertaling naar proeven bij mensen zou vitaal kunnen blijken bij de behandeling van leeftijd-verlies aan spier-massa.

De meerderheid van de interventies (training) richten zich op het verbeteren van de werking van de overblijvende spier-vezels op latere leeftijd en er is bijkomende research vereist om de mechanismen te bepalen die er voor zorgen dat spier-vezels compleet verloren gaan.

juli 3, 2014

Kritische kijk op psychotherapie-research

Filed under: Wetenschap - algemeen — mewetenschap @ 5:51 am
Tags: , ,

James C. Coyne is Professor Gezondheid-psychologie aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen, waar hij wetenschappelijk schrijven en kritisch denken onderwijst. Hij is ook gast-professer aan het ‘Institute for Health, Health Care Policy & Aging Research’ van Rutgers, de ‘State University of New Jersey’. Dr. Coyne is Professor Emeritus Psychologie in Psychiatrie; hij was ook Directeur ‘Behavioral Oncology’ aan het ‘Abramson Cancer Centre’ en ‘Senior Fellow’ aan het ‘Leonard Davis Institute of Health Economics’. Hij fungeerde als Extern Wetenschappelijk Adviseur to bij een 10-tal door de Europese Commissie gefinanceerde gemeenschap-programmas ter verbetering van de zorg bij depressie. Hi heeft 350 artikels en hoofdstukken geschreven (…). De ‘ISI Web of Science’ heeft hem aangeduid als één van de psychologen en psychiaters met de grootste impact ter wereld. (…) Hij blogt ook en levert regelmatig bijdrages aan de blog ‘Science Based Medicine’ en aan de ‘PLOS One Blog, Mind the Brain’. (…)

De geïnteresseerde lezer kan meer documentatie en aanvullingen vinden in een stuk op zijn blog jcoynester.wordpress.com (10 Juni 2014) waarin hij verder zijn bezorgdheid beschrijft omtrent de noodzaak om psychotherapie-research en de literatuur daarrond te hervormen.

————————-

blogs.plos.org/mindthebrain; James Coyne PhD (10 Juni 2014)

Een manifest om psychotherapie-research te redden

Verandering in psychotherapie-onderzoek van brandstof voorzien d.m.v. meer kritisch onderzoek en publieke verantwoordelijkheid

De verklaringen van John Ioannidis dat de meeste positieve bevindingen vals zijn [Ioannidis JPA. Why Most Published Research Findings Are False. PLoS Med. (2005) 2: e124; zie ook ‘Een Epidemie van Valse Beweringen] en dat de meeste baanbrekende ontdekkingen worden overdreven of niet kunnen worden gerepliceerd, zijn evenzeer van toepassing op psychotherapie als op medische biologie.

We moeten een paar tips uit Ben Goldacre’s ‘Bad Pharma’ nemen [Bad Pharma: Hoe Farmaceutische Bedrijven Artsen Misleiden en Patiënten Schade Toebrengen] en de psychotherapie-literatuur opkuisen, net zoals wat werd bereikt bij farmacologische studies. Zeker: er valt nog veel te doen om de kwaliteit en transparantie van farmacologische studies te waarborgen en om alle gegevens bij het publiek te brengen. Maar de psychotherapie-literatuur blijft ver achter en is veel minder betrouwbaar dan de farmacologische literatuur.

Zoals het er nu uitziet, biedt de psychotherapie-literatuur geen betrouwbare gids voor beleidsmakers, klinici en consumenten die pogen om de relatieve kosten en voordelen te beoordelen van het kiezen voor een bepaalde therapie boven een andere. Als dergelijke belanghebbende partijen kritiekloos afhangen van de psychotherapie-literatuur om de door bewijs ondersteunde status van behandelingen te evalueren, zullen ze verward of misleid worden.

Psychotherapie-research is schandalig slecht

Veel RCTs [‘Randomized Controlled Trial’] zijn ‘under-powered’ [De ‘power’ van een statistische test is de waarschijnlijkheid dat het op een correcte manier de ‘null’ hypothese (geen verband tussen 2 gemeten fenomenen) verwerpt, dat deze vals is; uitgedrukt door de P-waarde. Een ‘under-powered’ studie zal waarschijnlijk niet toelaten te kiezen tussen hypothesen met een gewenste significantie.] maar toch worden consistent positieve resultaten verkregen door het her-definiëren van de primaire uitkomsten nadat de resultaten bekend zijn. De typische RCT is een kleine, methodologisch gebrekkige studie uitgevoerd door onderzoekers met sterke loyauteit voor één van de behandelingen die worden geëvalueerd. Welke behandeling de voorkeur krijgt van de onderzoekers is een betere voorspeller van de uitkomst van de proef dan de specifieke behandeling die wordt geëvalueerd.

Veel positieve bevindingen worden gecreëerd door het ‘spinnen’ [een nieuwtje of andere informatie een bijzondere (vooral een gunstige) interpretatie meegeven] van een combinatie van bevestigende ‘bias’ [vooringenomenheid], soepele ontwerp-voorschriften, data-analyse en rapportering, en het najagen van significantie [die er eigenlijk niet is].

Veel studies die als positief worden beschouwd, ook deze die veel worden geciteerd, zijn in principe ongeldige, nietszeggende proeven waarvan de resultaten van de primaire uitkomst worden genegeerd, en post-hoc analyse van secundaire uitkomsten en subgroep-analyses worden benadrukt. Dat ‘Spinnen’ start bij de ‘abstracts’ [samenvattingen van wetenschappelijke artikels] en de resultaten die er gerapporteerd worden zijn meestal positief.

Het grootste deel van de psychotherapie-RCTs omvatten vergelijkingen tussen een aktieve behandeling en een inaktieve of neutrale controle-groep zoals personen op een wachtlijst, zonder behandeling of die ‘routine zorg’ krijgen die doorgaans niet wordt gedefinieerd maar waarin blootstelling aan een behandeling van voldoende kwaliteit en intensiteit niet is verzekerd. In het beste geval kunnen deze studies ons vertellen of een behandeling beter is dan helemaal niets doen of dan dat patiënten behandeling verwachten omdat ze zijn ingeschreven voor een proef maar geen behandeling krijgen (‘nocebo’ [‘negatief verwachtingseffect’; een patient anticipeert mogelijke nevenwerkingen van een farmacologisch middel en ondervindt die ook, zelfs al is het middel nep is]).

Meta-dwaaheid?

Meta-analyses [onderzoek waarin onderzoeken over een bepaald fenomeen worden samengevoegd om één meer correcte uitkomst te bekomen] van psychotherapie bepalen vaak de besluiten niet nader op basis van bewijs-graad, negeren klinische en statistische heterogeniteit, bekijken de ‘allegiance’ [loyauteit, trouw, aanhankelijkheid] van de onderzoekers onvoldoende, bagatelliseren de overheersing door kleine studies met statistisch onwaarschijnlijke aantallen positieve bevindingen, en negeren de mate waarop positieve effekt-groottes voorkomen bij vergelijkingen tussen aktieve en inaktieve behandelingen.

Meta-analyses van psychotherapieën worden sterk bevooroordeeld in die zin dat wordt besloten dat behandelingen zouden werken, vooral wanneer ze worden uitgevoerd door degenen die hun belangen-conflicten niet melden, waaronder ontwikkelaars en promotors van behandelingen die financieel zouden winnen (geïnteresseerden kunnen ook ‘Critical analysis of a meta-analysis of a treatment by authors with financial interests at stake’ door dezelfde auteur lezen…) als ze worden ‘gewaarmerkt’ als zijnde “ondersteund door bewijs”.

Globaal gezien zijn meta-analyses te sterk afhankelijk van ‘under-powered’, gebrekkige studies die werden uitgevoerd door onderzoekers met een sterke loyaliteit voor een bepaalde behandeling of de bevinding als zou psychotherapie in het algemeen doeltreffend zijn. Wanneer controles worden ingevoerd voor risico op vertekening of onderzoeker-trouw, verminderen of verdwijnen de effekten zelfs.

Belangen-conflicten geassocieerd met het feit dat voor auteurs aanzienlijke financiële voordelen op het spel staan, worden zelden vermeld in de studies die worden beoordeeld of de in meta-analyse zelf.

Benoeming van behandelingen als zijnde ‘ondersteund door bewijs’

Er zijn lage drempels voor professionele groepen (zie ook ‘Troubles in the Branding of Psychotherapies as “Evidence Supported”) zoals de ‘American Psychological Association Division 12’ (http://www.div12.org; “Website on Research-Supported Psychological Treatments”) of gouvernementele organisaties zoals de ‘US Substance Abuse and Mental Health Services Administration’ (SAMHSA) om te verklaren dat behandelingen “ondersteund” zijn door “bewijzen”. Er worden zelden behandelingen ondoeltreffend of schadelijk geacht door deze groepen.

Professionele groepen hebben belangen-conflicten door het feit dat ze willen dat hun leden in staat zijn te beweren dat de behandelingen die ze in de praktijk aanbieden ‘evidence-based’ zijn, terwijl ze de keuze van behandelaar niet willen beperken door het als ondoeltreffend labelen van de behandelingen. Andere bronnen van evaluatie zoals SAMHSA zijn sterk afhankelijk van en staan kritiekloos tegenover wat promotors van bepaalde psychotherapieën indienen als aanvragen voor ”evidence-supported” status.

De mogelijkheid dat er geen consistente verschillen zijn tussen gestandaardiseerde, geloofwaardige behandelingen voor klinische problemen, wordt routinematig belachelijk gemaakt door het ‘dodo bird verdict’ (verwijzend naar de bewering dat alle psychotherapieën, ongeacht hun specifieke componenten, leiden tot gelijkwaardige resultaten) en afgewezen zonder systematische aandacht voor de literatuur betreffende specifieke klinische problemen. Sommige studies vinden inderdaad verschillen tussen de twee aktieve, geloofwaardige behandelingen wat betreft het ontbreken van duidelijke onderzoeker-trouw, maar deze zijn ongebruikelijk.

De fraude van ‘Continuing Education Credit’

[Een ‘continuing education unit’ (CEU) of ‘continuing education credit’ (CEC) is een maatstaf die wordt gebruikt bij programmas voor permanente opleiding, in het bijzonder deze die vereist worden bij een gecertificeerd beroep, opdat de professioneel een licentie zou krijgen of mag houden.]

De vereiste dat therapeuten ‘continuing education credit’ krijgen, is bedoeld om consumenten te beschermen tegen verouderde, ondoeltreffende behandelingen. Er is onvoldoende toezicht op de wetenschappelijke kwaliteit van wat wordt aangeboden. Nep-behandelingen worden gepromoot met pseudo-wetenschappelijke claims. Organisaties zoals de ‘American Psychological Association’ (APA) verbieden groepen hun leden uitspraken te doen die kritiek geven op de kwaliteit van wat wordt aangeboden en APA blijft ‘Education Credit’ geven voor valse en onbewezen behandelingen zoals ‘thought field therapy’ en ‘somatic experiencing’.

Het bieden van mogelijkheden voor ‘continuing education credit’ is een lucratieve business voor zowel accreditatie-agentschappen en sponsors. In de competitieve wereld van workshops en trainingen, overtroeft de entertainment-waarde het bewijs. Training in het verstrekken van ‘evidence-based’ handboek-behandelingen heeft weinig aantrekkingskracht als alternatieve trainingen patiënten-getuigenissen benadrukken en gebruik maken van dramatische vertoningen van plotseling therapeutisch succes d.m.v. zorgvuldig pers-klaar gemaakte videos, vaak met acteurs in plaats van de echte patiënten.

Het waarmerken van behandelingen als zijnde ondersteund door bewijs, wordt gebruikt om workshops en trainingen te adverteren waarin de gepresenteerde publiek-behagende interventies niet worden onderbouwd met bewijsmateriaal.

Degenen die ‘Acceptance and Commitment’ (ACT) workshops bijwonen, krijgen videos te zien waar de presentator mee-huilt met patiënten die worden herinnerend aan hun kindertijd. Ze zouden zich moeten afvragen: “Onderhoudend en onroerend misschien, maar is dit een ‘evidence-supported’ techniek?”.

Psychotherapieën met ietwat bewijs-ondersteuning worden verdedigd voor aandoeningen waarvoor er geen bewijs voor hun werkzaamheid is. Wat zou worden verworpen als “off-label toepassingen” voor geneesmiddelen [het gebruik van farmacologische agentia voor een niet-erkende indicatie, voor een niet-erkende groep, in een niet-erkende dosering of toediening-vorm] wordt routinematig aanvaard in psychotherapie-workshops.

We weten dat we beter kunnen

Psychotherapie-research heeft aanzienlijke verfijning bereikt qua ontwerp, analyses en strategieën om te compenseren voor het ontbreken van gegevens en het ophelderen van mechanismen van verandering.

Psychotherapie-onderzoek blijft achter t.o.v. farmaceutisch onderzoek, maar toch heeft het aanbevelingen en vereisten voor proef pre-registratie, met vermelding van de primaire uitkomsten; invullen van CONSORT check-lijsten [vraagt naar informatie bij het rapporteren van een RCT] om te verzekeren dat de basisgegevens van proeven worden gerapporteerd; pre-registratie van meta-analyses en systematische reviews op sites zoals PROSPERO [internationaal register van systematische reviews], evenals het invullen van de PRISMA [‘Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses’; ‘evidence-based’ minimale set items voor het rapporteren in systematische reviews en meta-analyses] checklist voor geschikte rapportering van meta-analyses en systematische reviews.

Verklaringen van belangen-conflicten zijn zeldzaam en het bekend-maken van auteurs die routinematig geen melding maken van belangen-conflicten is nog zeldzamer.

Het achterwege laten van pre-geregistreerde protocollen in gepubliceerde rapporten van RCTs komt vaak voor en er is weinig controle op de discrepanties in samenvattingen van resultaten die daadwerkelijk werden verkregen of beloofd door auteurs bij de pre-registratie. De vereisten worden inconsistent en onvolledig nageleefd. Er is weinig kans dat niet-conforme auteurs verantwoordelijk zullen worden gesteld en een sterkte stimulans om positieve resultaten te rapporteren voor een studie, om in een prestigieus tijdschrift zoals het APA’s ‘Journal of Consulting and Clinical Psychology’ (JCCP) te worden gepubliceerd. Het onderzoeken van de samenvattingen van artikels gepubliceerd in JCCP geeft de indruk dat proeven bijna altijd positief zijn, zelfs als ze heel erg ‘under-powered’ zijn.

Psychotherapie-reasearch wordt uitgevoerd en geëvalueerd binnen een club, een gemeenschap van wederzijdse bewondering waarin de leden voorzichtig zijn om de resultaten van anderen niet te kleineren of standaarden af te dwingen die ze zelf zou minder streng zouden willen als het gaat om het publiceren van hun eigen onderzoek. Er is rivaliteit tussen “stammen” zoals psycho-dynamische therapie en cognitieve gedrag-therapie, maar onderdrukking van kritiek binnen de “stammen” en via zware inspanningen om te laten uitschijnen dat de leden van de “stammen” enkel doen wat werkt.

Hervorming van buiten-uit

Tijdschriften en hun redacteurs hebben zich vaak verzet tegen veranderingen zoals de goedkeuring van CONSORT, gestruktureerde samenvattingen en pre-registratie van proeven. De ‘Communications and Publications Board’ van de ‘American Psychological Association’ heeft er voor gezorgd dat APA één van de laatste grote, macht-houdende uitgevers was om CONSORT te onderschrijven, en aanvankelijk werd een ontsnapping-clausule geboden die stelde dat CONSORT enkel van toepassing was op artikels die expliciet werden bestempeld als een gerandomiseerde proef. Het bestuur blokkeerde ook de druk uitgeoefend door de uitgever van ‘Health Psychology’ voor het gebruik van gestruktureerde samenvattingen die betrouwbaar rapporteerden over de details die nodig zijn ter evaluatie van wat werkelijk werd gedaan in de proeven en van de resultaten de werden verkregen. In beide gevallen was het bestuur het meest bezorgd over implicaties voor de belangrijkste afzetmarkt wat betreft klinische proeven voor haar tijdschriften, ‘Journal of Consulting’ & ‘Clinical Psychology’.

Hoewel over het algemeen geen afnemer van psychotherapie-proeven, vertonen de tijdschriften van de ‘Association for Psychological Science’ (APS) tekenen dat ze nog slechtere overtreders zijn wat betreft het negeren van standaarden en het toelaten van bevestigende vooringenomenheid. Zo kost het een lezer veel moeite om te ontdekken dat een ‘high-profile’ artikel in ‘Psychological Science’ eigenlijk een gerandomiseerde proef was, en verder speurwerk om te ontdekken dat het een nietszeggende, ongeldige proef was. Er is geen enkele aanwijzing voor het feit dat ooit een CONSORT checklist werd ingediend voor de studie. En ondanks het feit dat de auteur de proef uit ‘Psychological Science’ gebruikte om haar workshops te promoten, werd geen melding gemaakt van een belangen-conflict.

Het nieuwe tijdschrift ‘Clinical Psychological Science’ van de APS vertoont tekenen van nog meer selektieve publicatie en bevestigende vooroordelen dan de APA tijdschriften. Er zal ongetwijfeld een strijd woeden tussen de klinische tijdschriften van de APS en de APA voor de top-positie in de hiërarchie wat betreft het publiceren van alleen maar artikels die aandacht trekken, zelfs als ze gebrekkig zijn, terwijl ze andere (negatieve proeven en mislukte replicaties) overlaten aan tijdschriften die als minder prestigieus worden beschouwd.

Voor een hervorming moet de druk van buiten het gebied van de psychotherapie komen: van mensen zonder gevestigde belangen bij het promoten van bepaalde behandelingen of van de behandelingen aangeboden door leden van professionele organisaties. De druk moet komen door sceptische externe toetsing door consumenten en beleidsmakers die zijn uitgerust om de spelletjes te begrijpen die psychotherapie-onderzoekers spelen bij het late uitschijnen dat alle behandelingen werken.

Specifieke tijdschriften zijn terughoudend om kritiek op hun publicatie-praktijken naar buiten te brengen. Als we in eerste instantie geen toegang kunnen krijgen tot publicatie van onze bezorgdheid, in de gewraakte tijdschriften, kunnen we betrouwen op blogs en Twitter om uitgevers op te roepen en uitleg te vragen over dwalingen van de ‘peer-review’ en het handhaven van de kwaliteit.

We moeten het scepsis-niveau van de belanghebbenden verhogen, bedrevenheid voor kritische evaluatie op grote schaal verspreiden en de toepassing hiervan verzekeren bij het beoordelen van overdreven claims en methodologische tekortkomingen in artikels gepubliceerd in prestigieuze, ‘high-impact’ tijdschriften. Slechte wetenschap bij de evaluatie van psychotherapie moet worden erkend als de huidige norm, niet als een anomalie.

We zouden ver kunnen geraken door het afdwingen van regels die er al zijn

We moeten de mislukkingen van tijdschriften om de regels over pre-registratie, bekendmaking van belangen-conflicten en discrepanties tussen gepubliceerde klinische studies en hun pre-registratie, continu publiek maken.

Er zijn te veel flagrante voorbeelden van onderzoekers die niet geven wat ze beloofden bij de pre-registratie, die registreren nadat de proef is begonnen met het aanwerven patiënten, en reviewers die blijkbaar niet altijd controleren of de primaire uitkomsten en analyses die werden voorgehouden bij de registratie van de proef daadwerkelijk worden geleverd.

Uitgevers zouden moeten

  • een expliciete verklaring eisen of de proef werd geregistreerd en waar.
  • aandringen dat reviewers de registratie van de proef consulteren, inclusief modificaties, en commentaar geven op welke afwijking dan ook.
  • uitdrukkelijk aangeven welke registratie gedateerd is nadat de aangroei van patiënten is begonnen.

CONSORT voor samenvattingen zou moeten worden verspreid en afgedwongen. Veel van de hype en verkeerde voorstellingen in de media begint met de eigen draai die auteurs in een samenvatting meegeven. Uitgevers moeten er op aandringen dat de belangrijkste analyses voor de pre-geregistreerde primaire uitkomst in de samenvatting worden voorgesteld en benadrukt bij de interpretatie van de resultaten.

Het zou niet meer mogen dat ‘under-powered’ verkennende piloot haalbaarheid-studies doorgaan als RCTs wanneer ze positieve resultaten opleveren. Er moet een ordelijke opéénvolging van de behandeling-ontwikkeling plaatsvinden vooraleer wat in wezen fase-3 [ter bevestiging van de doeltreffendheid en de veiligheid] gerandomiseerde proeven [gecontroleerd multi-centrum en bij grote patiënten-groepen] zijn, uit te voeren.

Bij de hervorming van psychotherapie-research, valt er iets te leren van farmacologische proeven. Een proces van interventie-ontwikkeling zou moeten bestaan uit het vaststellen van de haalbaarheid en fundamentele parameters van klinische proeven moeten vooraf gaan aan fase-3 gerandomiseerde studies, maar er kan niet worden verwacht dat ze fase-3 worden of effekt-groottes opleveren met als doel de werkzaamheid aan te tonen of ter vergelijking met andere behandelingen.

Het gebruiken van een wacht-lijst, geen behandeling en slecht gedefinieerde routine-zorg moet worden ontmoedigd als controle-groepen. Voor klinische aandoeningen waarvoor gevestigde behandelingen zijn, zouden ‘head-to-head’ vergelijkingen moeten worden uitgevoerd, alsook het opnemen van controle-groepen die het mechanisme zouden kunnen ophelderen. Een belangrijk voorbeeld van dit laatste zou gestruktureerde, ondersteunende therapie kunnen zijn die controleert voor aandacht en positieve verwachting. Er valt weinig te winnen van het verdere accumuleren van onderzoek waarbij de werkzaamheid van de verkozen behandeling wordt gewaarborgd door vergelijking met een verlamde controle-groep waarbij enig denkbaar element van affectieve zorg ontbreekt.

Evaluaties van behandeling-effekten moeten rekening houden met ‘prior probabilty’ [‘voorafgaande waarschijnlijkheden’; probabiliteit die de onzekerheid uitdrukt over een hypothese vooraleer er met bewijsmateriaal wordt rekening gehouden] die wordt gesuggereerd door de brede literatuur, over vergelijkingen tussen twee aktieve, geloofwaardig behandelingen. De goed bestudeerde literatuur over behandeling van depressie suggereert een aantal parameters: effekt-grootte geassocieerd met een behandeling is sterk verminderd wanneer vergelijkingen beperkt blijven tot geloofwaardige, aktieve behandelingen; studies van betere kwaliteit; en introduceren van controles voor onderzoeker-trouw. Het is onwaarschijnlijk dat initiële claims omtrent het feit dat een doorbraak-behandeling de efficiëntie van bestaande behandelingen zou overtreffen, zullen blijven worden ondersteund in grotere studies uitgevoerd door onderzoekers die onafhankelijk van ontwikkelaars en promotors werken.

Het openbaar maken van belangen-conflicten moet worden afgedwongen, en het niet openbaar maken moet worden geïdentificeerd in de correctie-verklaringen en verder bestraft. Onderzoeker-trouw dient te worden overwogen bij de beoordeling van het risico op vooringenomenheid .

Ontwikkelaars van behandelingen en personen die een aanzienlijke financieel voordeel halen uit een behandeling die ‘evidence-based’ wordt genoemd, moeten worden ontmoedigd om meta-analyses van hun eigen behandelingen uit te voeren.

Proeven moeten worden uitgevoerd met groepen die voldoende groot zijn om minstens matige effekten te kunnen opsporen. Bij publicatie van positieve bevindingen van ‘under-powered’ studies, pluizen lezers de literatuur uit op vergelijkbare ‘under-powered’ proeven die gelijkaardige positieve effekten bereiken.

Meta-analyses van psychotherapie zou ‘p-hacking’ technieken [het manipuleren van een statistische analyse, door het aanpassen van de resultaten, om de significantie (P-waarde) op te smukken] moeten omvatten om de kans te evalueren dat een patroon van significante bevindingen de vermoedelijke waarschijnlijkheid overschrijdt.

Bijwerkingen en nadelen moeten routinematig worden gerapporteerd, inclusief de kosten door gemiste kansen – zoals het niet kunnen verkrijgen van een meer doeltreffende behandeling.

We moeten de cultuur rond het uitvoeren van en rapporteren over psychotherapie-onderzoek verschuiven. We moeten weg van het aanprijzen van overdreven claims over een behandeling en vals bewijs dat wordt gegenereerd om opportuniteiten voor therapeuten en hun professionele organisaties te bevorderen. In de plaats daarvan is het veel lovenswaardiger om robuuste, duurzame, zelfs bescheidener claims aan te bieden, en hype en fraude te roepen op een manier die de geloofwaardigheid van psychotherapie behoudt.

Het alternatief [niet gewenst dus] is psychotherapie-onderzoek te blijven beschermen tegen strenge kritiek en tegen het handhaven van standaarden voor het uitvoeren en rapporteren van onderzoek. Men moet alleen maar het brandmerken van psychotherapieën als ‘evidence-based’ toestaan om in diskrediet te vallen.

juni 21, 2014

‘Brain derived neurotrophic factor’ is gedaald bij CVS & MS

Filed under: Neurologie — mewetenschap @ 7:08 am
Tags: , , , , ,

Eerder gaven we op deze paginas (‘CVS en het Centraal Zenuwstelsel’) een overzicht mee van bewijs dat aantoont waarom M.E.(cvs) research zou moeten focussen op het centraal zenuwstelsel. Daarin postuleerden de Japanese en Chinese onderzoekers o.a. dat de zenuwcel-stimulerende ‘Brain-derived neurotrophic factor’ (BDNF) mogelijks een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van CVS. Ze gingen daar (vnl. met dier-proeven) mee aan de slag (referentie in de tekst hieronder).

BDNF is de meest voorkomende neurotrofische factor in het centraal zenuwstelsel. Het reguleert de groei van zenuw-axonen, neuron-differentiate, -proliferatie en overleving. Het speelt een hoofdrol bij neuroplasticiteit (de capaciteit van de hersenen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden) en neurale regeneratie over gans het lichaam. BDNF beschermt ook tegen schade die ontstaat bij zuurstof-tekort.

Hier volgt een rapport van een piloot-studie naar BDNF bij CVS-individuen, in vergelijking met M.S.-patiënten en gezonde controles. De resultaten geven aan dat bij CVS, net zoals bij MS de concentraties BDNF in een type witte bloedcellen in het perifeer bloed merkelijk lager zijn. Deze vondst is dus niet specifiek voor CVS (geen unieke merker) maar ondersteunt wel andere bevindingen over een centrale problematiek (slechtere neuroplasticiteit) bij CVS – M.E.(cvs) ? – en beklemtoont de ernst van de aandoening.

Er zijn ook studies (bij dieren én mensen) die aangeven dat BDNF gevoelig blijkt voor inspanning, dat BDNF toeneemt na een door inspanning geïnduceerde toestand van vermoeidheid en dat inspanning het niveau van BDNF in het centraal zenuwstelsel doet stijgen. Bij MS verhoogden basale niveaus na een “inspanning-interventie” (oefen-therapie?) maar keerden na een tijd terug naar de begin-waarde. BDNF-waarden verminderden (ook bij controles) kort na acute inspanning (tegenstrijdig…?) “verminderde dagelijkse aktiviteit zou geassocieerd kunnen zijn met gedaalde BDNF-expressie, en apoptose in de hippocamus en hersen-atrofie”. De vraag kan dan o.i. gesteld worden of vermoeidheid het gevolg is van een lage BDNF-concentratie, of omgekeerd: een laag BDNF van te weinig inspanning?). En ook: wat gebeurt er bij M.E.(cvs)-patiënten bij inspanning?

Nijs et al. beweren dan weer dat het aanpakken van (o.a.) neurotrofische factoren,“bv. het verminderen van BDNF” (dat zoals hier blijkt al laag is), een beloftevolle manier zou zijn om de hyperexciteerbaarheid te verminderen van het centraal zenuwstelsel bij patiënten met centrale sensitisatie pijn. (Treatment of central sensitization in patients with ‘unexplained’ chronic pain: an update. Expert Opinion on Pharmacotherapy 2014) De afgifte van BDNF doen stijgen (bv. via inspanning) zou dus wel eens niet altijd heilzaam kunnen zijn…

Er zijn dus nog veel vragen te beantwoorden!

Mogelijke therapeutica? Naast het in de bespreking vernoemde resveratrol (een natuurlijk flavonoïde), zouden ook curcumine (specerij met anti-oxidante werking) en epigallocatechine-gallaat (stof uit groene thee met sterke anti-oxidante eigenschappen) krachtige stimulators voor de aanmaak van zijn. Omega-3 vrije vetzuren (EPA & DHA) zouden tevens BDNF-expressie bevorderen. En dan is er nog het supplement Noopept – een molekule met vermeende nootropische (waarvan wordt beweerd dat ze de mentale funkties – cognitie, geheugen, intelligentie, motivatie, aandacht en concentratie – verbeteren) en neuroprotectieve eigenschappen – dat de expressie van BDNF én NGF (‘nerve growth factor’) zou doen stijgen in de hippocampus van ratten…

————————-

J Neurol Neurophysiol. (2014) S12: S2-013

Brain derived neurotrophic factor is decreased in Chronic Fatigue Syndrome and Multiple Sclerosis

Matthew Sorenson (1), Leonard Jason (2), Jonna Peterson (3), Joshua Herrington (4) & Herbert Mathews (5)

1 School of Nursing, De Paul University, Chicago, USA

2 Department of Psychology, De Paul University, Chicago, USA

3 Rush University, Chicago, USA

4 Florida International University, Florida, USA

5 Loyola University Chicago, Chicago, USA

Samenvatting

Doelstelling: Deze studie onderzocht de waarden van een belangrijke regulator van neuronale overleving, ‘brain derived neurotrophic factor’ (BDNF), in 2 populaties: individuen met Multipele Sclerose en Chronische Vermoeidheid Syndroom. BDNF is een proteïne dat betrokken is bij het handhaven en de rijping van perifere en centrale neuronen. Bij patiënten met Multipele Sclerose is de expressie van BDNF dikwijls gedaald en er wordt gedacht dat dit de gebrekkige herstel-mechanismen weerspiegelt. Als een eerste exploratie, onderzochten we de produktie van BDNF door perifeer bloed mononucleaire cellen in 3 groepen: patiënten met Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS; n = 15), patiënten met Multipele Sclerose (MS; n = 57) en een aantal vermoedelijk gezonde controles (n = 37).

Methodes: Mononucleaire cellen werden uit perifeer bloed geïsoleerd en voor 48 h in cultuur gebracht. De aanmaak van BDNF werd geëvalueerd in cellen gestimuleerd met fytohaemagglutinine [PHA; een mitogeen, induceert cel-deling] en forbol-12-myristaat-13-acetaat [PMA; een krachtige promotor van de cel-deling] en in ongestimuleerde cellen. De BDNF-waarden werden bepaald d.m.v. een commercieel beschikbare ELISA-test [‘enzyme-linked immunosorbent assay’, courante immunologische techniek om antilichamen of antigenen te meten] (gevoeligheid: 62,5-4.000 pg/ml).

Resultaten: De CVS- en MS-groepen vertoonden bijna identieke BDNF-concentraties, waarden die 25 percent waren van die van de groep gezonde controles. Voor de ongestimuleerde cellen waren de BDNF-waarden 404,71 pg/ml voor de CVS-groep, 573,33 pg/ml voor de MS-groep en 1.114,15 pg/ml voor de controle-groep. Voor de gestimuleerde cellen waren de BDNF-waarden 442,55 pg/ml voor de CVS-groep, 367,33 pg/ml voor de MS-groep en 1.432,24 pg/ml voor de controle-groep.

Besluit: De verminderde aanmaak van BDNF bij de MS-patiënten is consistent met de literatuur. De gedaalde produktie bij CVS was echter onverwacht en een nieuwe bevinding. Dit zou een weerspiegeling kunnen zijn van een gereduceerde capaciteit om neuronale struktuur en funkie te handhaven bij mensen met CVS. Er zijn studies zijn vereist om te beoordelen of er neuronale schaden is bij CVS.

Inleiding

[…]. Hoewel veel studies hebben geprobeerd de rol van het immuunsysteem bij CVS op te helderen, is er nog weinig consensus over de precieze aard van de immunologische dysfunktie. Er werden immuniteit-abnormaliteiten zoals een laag aantal of dysfunktie van de ‘Natural Killer’ (NK) cellen, samen met een onevenwicht qua type-I en type-II immuun-responsen, gesuggereerd maar er is echter nog flink wat heterogeniteit. Voor verdere research zou het werk dat werd gedaan bij Multipele Sclerose, een neurologische aandoening waarbij vermoeidheid het meest courante symptoom is en die enige etiologische gelijkenis met CVS zou kunnen vertonen, aanwijzingen kunnen bieden. [Merk op: post-exertionele malaise, voorkomend bij M.E.(cvs), is iets anders dan ‘vermoeidheid’…]

Multipele Sclerose is een chronische, degeneratieve neurologische aandoening die voortkomt uit de progressieve vernietiging van de myeline-schede [myeline = substantie die de opbouw vergemakkelijkt van aktie-potentialen (prikkels), betrokken bij transmissie van zenuw-impulsen], wat resulteert in een verlies van zenuw-verspreiding. De vernietiging van myeline gebeurt ten gevolge een auto-immuun proces waarbij immunieteit-componenten de myeline in het centraal zenuwstelsel aanvallen. Er wordt gedacht dat de initiatie en de bestendiging van dit ziekteverwekkend proces wordt gemedieerd door verstoringen in de aanmaak van bepaalde cytokinen. Belangrijk om op te merken is dat het meest courante symptoom voorkomend bij MS, vermoeidheid is: een uitgesproken gevoel van moeheid die alles-overheersende effekten heeft op de leven-kwaliteit en funktionele capaciteiten. […]. De oorzakelijke mechanismen die aan de basis liggen van vermoeidheid bij MS blijven onduidelijk.

[…]

Er zijn bewijzen gevonden waaruit nauwe verbanden tussen MS en CVS blijken in termen van potentiële immunologische mechanismen en symptoom-clusters. Andere bevindingen hebben de aanwezigheid van kleine witte-stof hyper-intensiteiten aangetoond in de frontale kwabben van een subgroep van patiënten met CVS [Lange G, DeLuca J, Maldjian JA, Lee H, Tiersky LA et al. Brain MRI abnormalities exist in a subset of patients with Chronic Fatigue Syndrome. J Neurol Sci (1999) 171: 3-7]. De aanwezigheid van dergelijke letsels impliceert de mogelijke aanwezigheid van immunologische afwijkingen in het centraal zenuwstelsel van patiënten met CVS, misschien vergelijkbaar met die bij MS. Om de mogelijkheid van gedeelde pathogene merkers te onderzoeken onderzocht deze studie ‘Brain Derived Neurotrophic Factor’ bij mensen met MS en CVS.

BDNF is een veelzijdig proteïne dat wordt geklassificeerd als een lid van de neurotrofine-familie van groei-factoren en overal in het centraal zenuwstelsel (CZS) wordt gevonden. Het speelt een belangrijke rol bij de vorming van het zich ontwikkelende zenuwstelsel en draagt bij aan neurale plasticiteit. Expressie van het BDNF-proteïne bleek geassocieerd met neurale regeneratie in het lichaam; het wordt inderdaad meestal gevonden waar bezenuwingen aanwezig zijn. Een studie bij ratten vond bewijsmateriaal voor wijdverspreide immuun-aktivatie van BDNF mRNA transcriptie in het CZS […].

BDNF wordt ook geproduceerd door cellen van het immuunsysteem. Het wordt gesecreteerd door Th1- en Th2-lymfocyten en macrofagen en helpt bij de groei van cellen die kunnen zijn beschadigd zijn door lichamelijk letsel of neurotrope pathogenen. Het is geweten dat hoge niveaus aan circulerende cytokinen in het bloed, zoals bij sommige patiënten met MS, de circulerende niveaus van BNDF beïnvloeden. […]

Onderzoekers hebben hun aandacht gericht op de potentieel therapeutische en diagnostische toepassingen van BDNF; soms met tegenstrijdige resultaten. In een studie gericht op neurale plasticiteit in een model met volwassen muizen bleken de lage niveaus van BDNF geassocieerd met ontwikkeling van depressie. Een cohort-studie naar de genetische component van BDNF rapporteerde bevindingen die aangaven dat er geen belangrijke invloed op de ontwikkeling van depressie was [bij mensen]. Gegevens van een studie die neurale letsels bij patiënten met MS onderzocht, melde dat de concentratie van BDNF immuno-positieve cellen positief gecorreleerd was met de demyeliniserende aktiviteit in de beschadigde plaatsen in het centraal zenuwstelsel. BDNF bleek gevoelig voor inspanning, zowel bij dieren [muizen] als bij mensen [MS-patiënten]. Tot dusver werd er weinig onderzoek gedaan naar de rol van BDNF bij CVS. Een literatuur-onderzoek leverde slechts één studie [Chen R, Moriya J, Yamakawa J, Takahashi T, Li Q et al. Brain atrophy in a murine model of Chronic Fatigue Syndrome and beneficial effect of Hochu-ekki-to (TJ-41). Neurochem Res (2008) 33: 1759-1767: (bij muizen) “verminderde dagelijkse aktiviteit zou geassocieerd kunnen zijn met gedaalde BDNF-expressie en apoptose in de hippocamus, en hersen-atrofie”; zie ook onze inleiding] op die een toename van BDNF vaststelde na een door inspanning geïnduceerde toestand van vermoeidheid bij muizen. Tot dusver is er geen enkele klinische standaard of diagnostisch hulpmiddel beschikbaar voor deze slopende ziekte. Gezien de mogelijke gedeelde immunologische mechanismen tussen MS en CVS, werd in de studie getracht BDNF-waarden bij deze ziekten te bepalen in vergelijking met controles.

Methode

[…] De deelnemers met CVS werden gerecruteerd uit een lijst met individuen die voordien hadden deelgenomen aan een epidemiologische studie over CVS. Ze voldeden aan de criteria voor CVS [de ref. lijkt vergeten dus is niet duidelijk welke; maar gezien het feit dat Prof. Jason mede-auteur is, gaat ’t wellicht om die van Fukuda of de Canadese] en kregen de diagnose via een arts. […]

De medische onderzoeken omvatten algemene neurologische en lichamelijke beoordelingen, alsook een meer diepgaande evaluatie van hun medische en neurologische voorgeschiedenis. […] Dit ter uitsluiting van samen-voorkomende medische aandoeningen. […] Informatie over het gebruik van voorgeschreven medicatie en onwettige drugs werd opgetekend alsook een geschiedenis van de CVS-symptomen. Laboratorium-testen […].

[MS]

[controle-groep] geen voorgeschiedenis van significante ziekte of letsel. […]

Afname van perifeer bloed

[…]

Analyse van de gegevens

[…]

Resultaten

Analyse van de effekten

[…]. Er waren significante aandoening- […] en interaktie- […] effekten. Voor de gestimuleerde conditie was de controle-groep significant hoger dan de CVS- (p < .001) en MS- (p < .001) groepen; er was echter geen significant verschil tussen de CVS- en MS-groep [p = .69].

BDNF-produktie door ongestimuleerde PBMCs

De gemiddelde waarde BDNF geproduceerd door PBMCs in cel-cultuur (48 h, ongestimuleerd) van individuen met CVS was 404,71 pg/ml (SD = 313,02). De waarde voor individuen met MS was lichtjes hoger met een gemiddelde van 573,33 pg/ml (SD = 405,81). Deze gemiddelde waarden waren 25 percent van de BDNF aangemaakt door controle-individuen (1114,15 pg/ml, SD = 808,66). De waarden van de controle-groep waren significant hoger dan die bij de CVS- (p < .001) en MS- (p < .001) grepen; er was echter geen significant verschil tussen de CVS- en de MS-groep (p = .31).

BDNF-produktie door gestimuleerde PBMCs

De gemiddelde BDNF-waarde geproduceerd door PBMCs in cel-cultuur (48 h) en gestimuleerd met PMA/PHA was bij CVS 442,55 pg/ml (SD = 323,39), wat lichtjes meer was wat constitutief werd aangemaakt. Bij MS was de gemiddelde waarde aan BDNF 367,33 pg/ml (SD = 241,87), wat significant minder was dan wat constitutief werd aangemaakt (p < .001). Gestimuleerde PBMCs van de controle-groep produceerde een significant hogere gemiddelde waarde BDNF (1432,24 pg/ml, SD = 1054,99) dan de ongestimuleerde (p < .001). In de CVS-groep waren er geen significante verschillen tussen de gestimuleerde en constitutieve condities (p = .62).

Bespreking

De resultaten tonen aan dat PBMCs van patiënten met CVS of MS gelijkaardige waarden qua BDNF produceren en dat deze significant lager ligger dan die van gezonde controle-individuen. Er werden lagere BDNF-waarden gevonden bij andere groepen MS-patiënten. Deze studie is echter de eerste waar vergelijkbare lagere waarden werden gevonden bij patiënten met CVS.

Bij mensen met MS bleek vermoeidheid geassocieerd met hersen-letsel. Metingen van hersen-letsels (‘lading’) zijn gecorreleerd zijn met vermoeidheid-scores, vooral bij letsels gevonden in de frontale en pariëtale gebieden van de hersenen. Interessant is dat deze gebieden ook letsels bleken te vertonen in bepaalde individuen met CVS [zie Lange et al. hierboven] en dat die hersen-gebieden geassocieerd zijn met cognitieve funktie. Patiënten met MS en CVS delen niet enkel vermoeidheid als toonaangevend symptoom, er zijn vaak cognitieve stoornissen geassocieerd met beide aandoeningen.

[…]

In een muizen-model voor CVS werd gevonden dat verminderde expressie van BDNF in het centraal zenuwstelsel geassocieerd was met apoptose in de hippocampus en hersen-atrofie. Deze dalingen waren gelijktijdig met de afname van de dagelijkse aktiviteit en gewicht-verlies. Een intrigerende bevinding dook op een uit een onderzoek gebruikmakend van een muizen-model voor MS (experimentele auto-immune encefalomyelitis; EAE), waar inspanning het niveau van BDNF in het centraal zenuwstelsel bleek te doen stijgen samen met een vermindering van de ziekte-graad. Het is dan duidelijk dat er verbanden zijn tussen de expressie van BDNF en inspanning. In een menselijke populatie werden verlaagde basale niveaus van BDNF gevonden bij MS in vergelijking met controles. In week vier na een inspanning-interventie verhoogden deze niveaus maar keerden terug naar de begin-waarde 4 weken later. Een acute inspanning-interventie verminderde BDNF-waarden bij controles én MS-patiënten tijdens een periode van 3 uur na inspanning.

Het vinden van verminderd BDNF bij personen met MS is niet onverwacht […]. De daling van het perifeer BDNF zou omkeerbaar kunnen zijn via toediening van therapeutische middelen bij personen met MS [glatiramer-acetaat (Copaxone; synthetische polymeren van 4 aminozuren aanwezig in myeline), interferon-beta]. De directe toediening van cellen met over-expressie qua BDNF in het centraal zenuwstelsel bij EAE-muizen bleek te leiden tot een minder ernstige vorm van EAE. De verhoogde niveaus van BDNF zouden dan een neuroprotectief effekt kunnen hebben en cellulaire apoptose kunnen voorkomen. Op zijn beurt zou BDNF de afgifte van andere immuun-proteïnen in de periferie kunnen mediëren. Werk bij muizen toonde aan dat de aanwezigheid van CZS-letsels kan resulteren in een afname van de expressie van BDNF, wat leidt tot een vermindering van herstellende mechanismen. Een gelijkaardige bevinding werd aangetoond bij mensen met MS, waar verminderde BDNF-secretie in de hersenen geassocieerd bleek met een toename van de ziekte-duur.

Ander werk vond een relatieve toename van BDNF-concentraties bij MS-patiënten vergeleken met controles en patiënten met andere neurologische ziekten gevonden. Het is ook mogelijk dat de specifieke isoform [verschillende vorm van een proteïne] van BDNF kan variëren, waarbij met MS-patiënten lagere waarden aan ‘matuur’ BDNF in serum zouden vertonen.

Gezien de toenemende hoeveelheid literatuur die verstoring van immunologische mechanismen aantoont bij individuen met CVS, is het belangrijk om andere potentiële ziekte-correlaten te onderzoeken. In een muizen-model [inspuiting met Brucella antigen] voor CVS werd gevonden dat een polyfenolische aktivator (resveratrol [een natuurlijk flavonoïde met vermeende anti-oxidante, anti-kanker, anti-inflammatoire, bloedsuiker-verlagende effekten; versterkt ook mitochondriale biogenese via verhoging van de transcriptionele co-aktivator sirtuine-1 – zie ook ‘Quercetine – Effekt op mitochondriale biogenese & inspanning-tolerantie]) de grootte van de hippocampus deed toenemen en het dagelijks lopen verbeterde. De bevindingen van deze en van de huidige studie leveren bewijsmateriaal voor een rol van BDNF bij de pathogenese van CVS.

Beperkingen

Als een eerste piloot-studie was de grootte van de CVS-groep relatief klein. Het zal nuttig blijken voor toekomstige studies de aanwezigheid van neurotrofinen in een groter staal te onderzoeken. Ook omwille van het feit dat dit een piloot-studie was, lag de focus op BDNF en andere neurotrofinen werden niet geëvalueerd. Het onderzoeken van de aanwezigheid van andere dergelijke proteïnen zou bijkomend bewijsmateriaal met betrekking tot het ziekte-proces kunnen verstrekken.

Besluit

De verminderde produktie van BDNF bij MS-patiënten stemt overéén met de literatuur. De verminderde aanmaak bij mensen met CVS was onverwacht en een nieuwe bevinding. Deze bevinding zou een verminderde capaciteit om de neuronale struktuur en funktie bij patiënten met CVS te handhaven kunnen weerspiegelen. Toekomstige studies zijn nodig om neuronale schade bij mensen met CVS te evalueren.

« Vorige paginaVolgende pagina »

Het Rubric thema. Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 68 andere volgers