M.E.(cvs)-wetenschap

juni 1, 2012

Cytotoxische lymfocyten microRNAs – merkers voor M.E.(cvs)?

Filed under: Diagnostiek,Immunologie — mewetenschap @ 5:22 am
Tags: , , , , , , , ,

De Australische onderzoek-groep die dit artikel publiceerde rapporteerde eerder al over abnormaliteiten met betrekking tot de ‘Natural Killer’ cellen, o.a. de aantallen CD56brightCD16 NK-cellen (zie ‘Immuniteit- en haemorheologische wijzigingen bij CVS’). In een ander artikel (‘Immunologische abnormaliteiten als potentiele biomerkers bij M.E.(cvs)’) dachten ze verder na over de molekulaire en/of cellulaire componenten die mogelijks als diagnostische merker voor M.E.(cvs) zouden kunnen dienen…

Er werd daartoe nagegaan (Brenu EW, van Driel ML, Staines DR, Ashton KJ, Hardcastle SL, Keane J, Tajouri L, Peterson D, Ramos SB, Marshall-Gradisnik SM. Longitudinal investigation of natural killer cells and cytokines in Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis. Journal of Translational Medicine (2012) 10: 88 * geïnteresseerden kunnen het artkel opvragen) hoe het zit met de evolutie over tijd (12 maanden) van NK-cel cytotoxische aktiviteit, NK-cel subsets (CD56brightCD16 & CD56dimCD16+) en cytokinen. Er werd uit dit onderzoek besloten dat NK cytotoxicsche aktiviteit en mogelijks and CD56brightCD16 NK cellen potentiële biomerkers zijn bij de diagnose-stelling van M.E.(cvs).

Er treden natuurlijk ook veranderingen qua cytokine-sekretie op tijdens het verloop van de ziekte en op verschillende tijdstippen kan er een verschuiving zijn naar een overwegende Th1 of Th2 immuun-respons. M.E.(cvs)patiënten kunnen op bepaalde tijdstippen ofwel een versterkte of onderdrukte anti-inflammatoire of pro-inflammatoire cytokine-profiel vertonen. Dit maakt het moeilijk om een uniek, aan M.E.(cvs) verbonden, inflammatoir cytokine-profiel op te stellen (merk op dat cytokine-profielen gemeten na mitogene stimulatie van PMBCs of metingen van cytokinen in serum zowiezo ook al verschillende resultaten kunnen geven).

In onderstaand artikel wordt nagegaan wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn van de verstoorde werking van cytotoxische cellen…

microRNAs (miRNAs) zijn kleine RNAs van 18 tot 24 nucleotiden lang die een spil-funktie vervullen bij het reguleren van gen-expressie. In plaats van vertaald te worden naar proteïnen, bindt het enkel-strengig miRNA op boodschapper-RNAs (mRNAs) om te interfereren met het translationeel proces (‘vertaling’ van RNA naar eiwitten). Er wordt geschat dat, hoewel slechts 1% van de genoom-transcripten (transcriptie: ‘overschrijving’ van DNA naar RNA) in zoogdier-cellen voor miRNA coderen, bijna één derde van de coderende genen wordt gereguleerd door miRNA. miRNA bieden een nieuwe benadering voor het begrijpen van het mechanisme van de ‘fine-tuning’ van gen-regulering.

————————-

Journal of Affective Disorders (Pre-print mei 2012)

Cytotoxic lymphocyte microRNAs as prospective biomarkers for Chronic Fatigue Syndrome/ Myalgic Encephalomyelitis

Ekua W. Brenu (a,b), Kevin J. Ashton (b), Mieke van Driel (a,b,d), Donald R. Staines (a,e), Daniel Peterson (a,f), Gunn M. Atkinson (b), Sonya M. Marshall-Gradisnik (a,b,c)

a Faculty of Health Science and Medicine, Population Health and Neuroimmunology Unit, Bond University, Robina, Queensland, Australia

b Faculty of Health Science and Medicine, Bond University, Robina, Queensland, Australia

c School of Medical Science, Griffith Health Institute, Griffith University, Gold Coast Campus, Gold Coast, QLD, Australia

d Discipline of General Practice, School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia

e Queensland Health, Gold Coast Public Health Unit, Robina, Gold Coast, Queensland, Australia

f Sierra Internal Medicine, Incline Village, Nevada, USA

Samenvatting

Achtergrond Immuun-dysfunktie geassocieerd met een ziekte heeft vaak een molekulaire basis. Een nieuwe groep molekulen, bekend als microRNA (miRNAs), bleken geassocieerd met onderdrukking van translationele processen betrokken bij cellulaire ontwikkeling en proliferatie, eiwit-sekretie, apoptose, immuun-funktie en inflammatoire processen. MicroRNAs kunnen betrokken zijn bij Chronische Vermoeidheid Syndroom/ Myalgische Encefalomyelitis (ME/CVS), waar het immuunsysteem verstoord is. Het doel van deze studie was om de associatie tussen miRNAs in cytotoxische cellen en ME/CVS te bepalen.

Methodes Natural Killer (NK) en CD8+ T-cellen werden geïsoleerd uit perifeer bloed mononucleaire cellen van alle deelnemers (ME/CVS: n = 28; gemiddelde leeftijd = 41,8 ± 9,6 jaar en controles: n = 28; gemiddelde leeftijd = 45,3 ± 11,7 jaar) […]. Na extraktie van totaal RNA en daaropvolgende synthese van cDNA, werd ‘reverse transcriptase’-kwantitatieve polymerase ketting-reaktie (RT-qPCR) gebruikt om de expressie-niveaus van 19 miRNAs te bepalen.

Resultaten Er was een significante vermindering qua expressie-waarden van miR-21, in zowel de NK- en CD8+ T-cellen bij de CVS/ME-patiënten. Daarnaast was de expressie van miR-17-5p, miR-10a, miR-103, miR-152, miR-146a, miR-106, miR-223 en miR-191 aanzienlijk verminderd in NK-cellen bij CVS/ME-patiënten in vergelijking met de niet-vermoeide controles.

Beperkingen De resultaten van deze onderzoeken zijn nog niet te transfereren naar een klinische setting, verdere validatie-studies zijn nu nodig.

Conclusies Te samen genomen bleken deze miRNAs geassocieerd met apoptose, de cel-cyclus, ontwikkeling en het immuun-funktie. Veranderingen qua miRNAs in cytotoxische cellen kunnen de funktionele capaciteit van deze cellen verminderen en de effektieve cytotoxische aktiviteit, samen met andere immuun-funkties bij CVS/ME-patiënten verstoren.

1. Inleiding

Chronische Vermoeidheids Syndroom/ Myalgische Encefalomyelitis (CVS/ME) is een multi-symptoom multi-factoriële en heterogene aandoening. ME/CVS komt voor bij ongeveer 1-4% van de individuen over de hele wereld en wordt gekenmerkt door gebreken qua korte-termijn geheugen en concentratie, gevoelige lymfe-klieren, spierpijn, ernstige hoofdpijn, slaap-stoornissen, ernstige vermoeidheid en post-exertionele malaise. Er werden immuniteit-merkers, waaronder verminderde cytotoxische aktiviteit geïdentificeerd [zie o.a. ‘Immuniteit- en haemorheologische wijzigingen bij CVS’, ‘Immunologische abnormaliteiten als potentiele biomerkers bij M.E.(cvs)’ & Maher KJ, Klimas NG, Fletcher MA: Chronic Fatigue Syndrome is associated with diminished intracellular perforin. Clin Exp Immunol (2005) 142: 505-511]. Differentiële expressie van genen betrokken bij immunologische, neurologische en metabole processen bleken ook betrokken bij ME/CVS [zie elders op deze paginas * o.a. Kerr et al.]. Een aantal van deze genen coderen voor transcriptie-factoren die gekend zijn voor het reguleren van immuun-funktie, zoals cytotoxiciteit, cytokinen en apoptose, en bleken verlaagd bij CVS/ME-patiënten.

Er werden andere regulerende molekulen geïdentificeerd die kenmerken kunnen hebben die vergelijkbaar zijn met transcriptie-factoren, deze molekulen staan bekend als microRNAs (miRNAs). Er werd voorspeld dat het menselijk genoom voor meer dan 1000 miRNAs kan coderen. MicroRNAs zijn sterk geconserveerde, niet-coderende RNA-molekulen van 18 tot 24 nucleotiden lang die zich bij voorkeur richten op 3’ niet-vertaalde gebieden [3’UTR, ‘untranslated regions’ stukje RNA na het zgn. stop-codon] van hun doelwit-mRNAs. MicroRNA komen tot expressie en worden omgezet in een primair miRNA uit introns van proteïne-/niet-coderende sequenties van exclusieve miRNA-genen of gastheer-genen. Het gevormde pri-miRNA wordt verwerkt tot een pre-miRNA en geïntegreerd in een ‘RNA-induced silencing complex’. [RISC; een multi-proteïne complex met één streng van een klein interfererend RNA (‘small interfering’ siRNA) of microRNA (miRNA). Het gebruikt het siRNA of miRNA als een patroon voor het herkennen van complementair mRNA. Wanneer het een complementaire streng vindt, aktiveert het RNase.] Het miRNA-RISC klieft complementaire mRNA-molekulen of inhibeert proteïne-translatie, wat resulteert in een verminderde synthese van het overéénkomstig eiwit [Behm-Ansmant I, Rehwinkel J, Izaurralde E. MicroRNAs silence gene expression by repressing protein expression and/or by promoting mRNA decay. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology (2006) 71: 523-530]. De interakties tussen miRNAs en mRNAs zijn belangrijk voor het behoud van coherente fysiologische processen, zoals het immuunsysteem. MicroRNAs zijn nodig tijdens de ontwikkeling, rijping, proliferatie, antigen-herkenning, apoptose-inductie en cytokine-sekretie van immuun-cellen [Liston A, Linterman M, Lu LF. MicroRNA in the adaptive immune system, in sickness and in health. Journal of Clinical Immunology (2010) 30: 339-346].

Ontregeling van de expressie van miRNAs kan een nadelige invloed op de homeostase van het immuunsysteem hebben. Bijvoorbeeld: tekortkomingen qua miR-155 bevorderen een verschuiving naar T-helper 2 (Th2) anti-inflammatoire immuun-reakties, terwijl in afwezigheid van miR-101 er auto-reaktieve T-cel gemedieerde auto-immuniteit optreedt. MicroRNAs zijn ook essentieel voor het moduleren van het immuun-responsen op bakteriële en virale infekties. Veranderingen in deze miRNAs kunnen een grote invloed hebben op immuun-reakties zoals cytotoxische aktiviteit, waarvan bekend staat dat deze aangetast is bij ME/CVS.

Het doel van deze studie was het beoordelen van de de mogelijke rol van miRNAs in cytotoxische cellen van het aangeboren (NK-cellen) en adaptief (CD8+ T-cellen) immuunsysteem bij CVS/ME-patiënten. Onze hypothese was dat aangezien miRNAs de expressie van verschillende genen kunnen verhogen of verlagen, ze ook betrokken kunnen zijn bij de regulering van cytotoxische cellen bij CVS/ME-patiënten. Voor zover we weten, is dit de eerste studie die de rol van miRNAs in cytotoxische cellen bij ME/CVS-patiënten onderzoekt.

2. Methodes

2.1. Recrutering

[…] De inclusie-criteria voor CVS/ME (n = 28; leeftijd = 42,0 ± 9,4 jaar) waren gebaseerd op de ‘Centres for Disease Control and Prevention (CDC)’ 1994 definitie, de niet-vermoeide gezonde controles (n = 28; leeftijd = 45,0 ± 14,0 jaar) […].

2.2. Staal-collectie en cel-isolatie

[…] NK en CD8+T Cel Isolatie Kit (Miltenyi Biotec) […]. De zuiverheid van de aangerijkte NK- of CD8+ T-cellen werd bepaald met de FACSCalibur flow-cytometer (BD Bioscience) na labelen met CD16/CD56 of CD8/CD3 monoclonale antilichamen (BD Bioscience). […] De ‘recovery’ [opbrengst] van geïsoleerde cellen werd berekend op basis van de observatie dat NK- en CD8+ T-cellen respectievelijk 2% en 5% van de lymfocyten in het perifeer bloed vertegenwoordigen […]. Recovery = verhouding van het percentage van het totaal aantal geïsoleerde cellen (NK- of CD8+ T-cellen) op het percentage cellen (NK- of CD8+ T-cellen) aanwezig in het volume bloed. […]

2.3. RNA-extractie en cDNA-synthese

[…] miRNeasy isolation kit (Qiagen) […]. Synthese van cDNA: NCode™ miRNA First-Strand cDNA Synthesis Kit (Invitrogen) […].

2.4. Analyse van miRNA gen-expressie

Een panel van 19 miRNAs die tot expressie komen in NK- en CD8+ T-cellen werd geselekteerd op basis van hun betrokkenheid bij immuun-cel funktie. Zes kleine niet-coderende RNA-genen (SNORD25, SCARNA17, SNORA73A, RNU5A, RNU1A en RNU6B) (Qiagen) werden beoordeeld d.m.v. GeNorm [populair algoritme om het meest stabiele referentie- (huishoudelijk) gen te bepalen] om hun bruikbaarheid te bepalen als referentie-gen. RNU1A bleek het meest stabiel en diende daarom als de endogene referentie-controle voor alle miRNAs in deze studie. RT-qPCR: CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). […]

2.5. Data- en statistische analyse

[…]

3. Resultaten

3.1. Eigenschappen van de deelnemers

De deelnemers aan deze studie werden willekeurig geselekteerd uit een groep met gekende dalingen qua NK- en CD8+ T-cel cytotoxische aktiviteit. […] Er waren geen significante verschillen qua aantallen witte bloedcellen tussen CVS/ME-patiënten en controles; het gemiddeld bloedplaatjes-volume was echter significant verschillend tussen de twee groepen.

3.2. Cel-zuiverheid en ‘recovery’

Er werden een hoge zuiverheid (> 93%) vastgesteld na isolatie en aanrijking. De ‘recovery’ (gemeten als het percentage van de geïsoleerde cellen na aanrijking op het verwacht aantal NK- of CD8+ T-cellen aanwezig in het veneus bloed). was hoger voor de NK-cellen (> 90%) in vergelijking met de CD8+ T-cellen (> 83%).

3.3. RT-qPCR resultaten

De keuze van een stabiel referentie-gen is kritiek voor een accurate gen-experiment analyse, daarom werd een aantal van de referentie-genen onderzocht om te bepalen welke het best mogelijke gen is. De expressie van niet-coderende RNAs varieerde in de NK- én de CD8+ T-cellen. In beide waren er […] geen significante verschillen tussen de twee groepen wat betreft expressie van de referentie-genen. RNU1A bleek het meest stabiele referentie-gen voor beide cel-types; daarnaast leek zijn relatieve aanwezigheid het meest op de gemiddelde aanwezigheid van de onderzochte miRNAs. […]

De expressie-niveaus van 19 miRNAs werden vergeleken tussen CVS/ME en niet-vermoeide controles. Globaal hadden NK-cellen het meest gedownreguleerde miRNAs in de CVS/ME-populatie vergeleken met de niet-vermoeide controles. Van de geselekteerde miRNAs zijn er acht met een regulerende rol met betrekking tot apoptose, en vier daarvan (miR-10a, miR-146a, miR-191 en miR-223) bleken significant gedaald in de NK-cellen, terwijl geen enkele significant waren gedaald in de CD8+ T-cellen. Ook van de zes onderzochte miRNAs betrokken bij cel-proliferatie waren er vier (miR-17-5p, miR-21, miR-106 en miR-152) significant verminderd in de NK-cellen. Een tweevoudige toename werd ook geobserveerd voor miR-21 in de CD8+ T-cellen van de CVS/ME-groep. Van de resterende vijf miRNAs met een brede werking bij immuniteit, was enkel miR-103 significant verminderd in NK-cellen.

4. Bespreking

We onderzochten de expressie van miRNAs en de bijdrage van miRNAs aan het immuun-profiel van cytotoxische cellen (NK- en CD8+ T-cellen) bij CVS/ME-patiënten. Niet-coderende RNA-molekulen beïnvloeden fysiologische processen en bepaalde pathologische aandoeningen. Onze patiënten-groepen hadden vergelijkbare cel-aantallen, wat betekent dat ME/CVS niet geassocieerd is met veranderingen qua cel-aantallen. Er waren ook geen significante verschillen qua aantal geïsoleerde cellen voor elke groep. Het gemiddeld bloedplaatjes-volume was echter verminderd bij de niet-vermoeide controles, in vergelijking met de CVS/ME-patiënten; dit kan te wijten zijn aan individuele kenmerken en de heterogene aard van CVS/ME. Er werd elders gerapporteerd dat het gemiddelde bloedplaatjes-volume verlaagd is bij CVS/ME-patiënten en dit was niet geassocieerd met een verhoogde bloedplaatjes-aktivatie of een hyper-coagulatie toestand [Kennedy G, Norris G, Spence V, McLaren M, Belch JJ. Is Chronic Fatigue Syndrome associated with platelet activation? Blood Coagulation & Fibrinolysis (2006) 17: 89-92].

Dit onderzoek heeft significante downregulering qua expressie van miRNAs bij een ME/CVS-populatie aangetoond in vergelijking met een niet-vermoeide controle-groep. Deze bevindingen impliceren miRNAs in de pathogenese van ME/CVS, mogelijks verband houdend met de cytotoxische werking van NK- en CD8+ T-cellen, welke consequent verlaagd bleek bij patiënten met CVS/ME. Als de cytotoxische aktiviteit van NK-cellen beschouwd wordt als een mogelijke biomerker voor CVS/ME [zie ‘Natural Killer’ Cel Funktie & Dipeptidyl Peptidase IV/CD26 – biomerkers voor CVS?’], dan is het noodzakelijk om alle onderdelen van het proces, die erdoor kunnen worden aangetast, te bepalen.

NK- en CD8+ T-cellen zijn belangrijke apoptose-inductoren, daarom zou een downregulering van miR-10a, miR-146a, miR-223 en miR-191 invloed kunnen hebben op de efficiëntie van deze cellen om apoptose van doelwit-cellen te induceren [Subramanian S, Steer CJ. MicroRNAs as gatekeepers of apoptosis. Journal of Cellular Physiology (2010) 223: 289-298]. Deze miRNAs bevorderen apoptose door zich te richten op de 3’UTR-regio van BCL2 [apoptose-regulator], CDK6 [cel-deling proteïne] en BAX [bevordert apoptose], en inhiberen daarmee hun expressie op post-transcriptioneel niveau, wat mogelijks leidt tot verhoogde geprogrammeerde cel-dood.

Hoewel de werking van deze miRNAs in cytotoxische cellen niet expliciet gekend is, zouden de genen waarop deze miRNAs zich richten, een rol bij de cytotoxische aktiviteit van NK-cellen kunnen suggereren. Vandaar dat een daling van hun expressie de inductie van cel-dood kan induceren en mogelijks ook een invloed kan hebben op de betrokkenheid van deze cellen bij apoptose van virus-geïnfekteerde cellen bij CVS/ME. Interessant is dat miR-146a wordt gemoduleerd door NF-κB [zie ‘Samenspel tussen de Glucocorticoid Receptor en Nuclear Factor-κB’ & ‘NF-κB en Inspanning] en de expressie onderdrukt van de met Toll-like receptor signalisering gerelateerde eiwitten TRAF6 en IRAK1 in immuun-cellen. Dit resulteert in een afname van TNF-α en helpt het handhaven van inflammatoire tolerantie bevorderende cel-overleving en het voorkomen van een hyper-aktief immuunsysteem. Bij onze CVS/ME-patiënten was de TNF-α sekretie door PMBCs na mitogene stimulatie significant verhoogd op het moment dat de metingen werden uitgevoerd. NF-κB reguleert ook de expressie van pro-inflammatoire cytokinen TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2 en IL-12, waardoor een daling qua miR-146a geassocieerd kan zijn met een verlaging van NF-kB en zo cytokine-expressie kan beïnvloeden. Overigens werden aanzienlijke verlagingen van IFN-G waargenomen in de NK-cellen bij onze CVS/ME-groep vergeleken met de niet-vermoeide controles. Dit suggereert een mogelijke afname van de IFN-G geïnduceerde cytotoxische aktiviteit bij CVS/ME-patiënten.

Daarnaast vergemakkelijkt miR-191 de p53-funktie [tumor-proteïne 53, een transcriptie-factor, reguleert de cel-cyclus en funktioneert als een tumor-suppressor] door zich te richten op p53-inhibitoren, zoals Mdm4 [speelt een rol bij apoptose], waardoor lage niveaus van miR-191, bij CVS/ME-patiënten een invloed zouden kunnen hebben op cel-cyclus gebeurtenissen gerelateerd met p53-regulering. Met behulp van de microrna.org database [voorspelde microRNA doelwitten & downregulering-scores] hebben we ook potentiële doelwit-sites voor miR-191 gevonden; deze omvatten BCL214 en IL2RA. Een directe associatie van miRNAs en cytotoxische aktiviteit kan gepaard gaan met miR-152, dat zich richt op inhiberend humaan leukocyt antigen [HLA] -G [histocompatibiliteit-antigen met een rol bij immuun-tolerantie tijdens zwangerschap] richt. CVS/ME-patiënten hebben een verminderde cytotoxische cel funktie en miR-152 kan betrokken zijn bij dit mechanisme. Belangrijk is dat miR-223 zich bleek te richten op de 3’UTR-regio van GZMB [gen coderend voor Granzyme-B] mRNA bij muizen. Hoewel niet bekend is welke andere miRNAs zich richten op granzymen [enzymen die cellen doden door apoptose (geprogrammeerde cel-dood) te veroorzaken; ze komen voor in de granulen van NK-cellen en cytotoxische T-cellen; de varianten zijn A, B, H, K en M. Bij het aanvallen van cellen door cytotoxische T-cellen en NK-cellen komt ook het enzyme perforine vrij; dat maakt porieën in het celmembraan.], werd in onze eerdere studie een vermindering van GZMA en GZMK [genen coderend voor Granzyme-A & -K] waargenomen bij de CVS/ME-groep in vergelijking met de niet-vermoeide controles. Granzyme-funktie en -regulering zijn misschien geassocieerd met de aanwezigheid van bepaalde miRNAs op de 3’UTR-gebieden van deze granzyme-genen.

De miRNAs miR-21, miR-106, miR-152 en miR-17-5p bevorderen cel-proliferatie. Zij inhiberen apoptose door het negatief reguleren van apoptotische tumor-suppressor gerelateerde genen (PDCD4, PTEN, TMPI en RECK). De waarneming van dalingen van deze miRNAs is anders dan men zou verwachten, aangezien soortgelijke bevindingen werden waargenomen bij apoptotische promoters. Dit veronderstelt dat deze miRNAs betrokken kunnen zijn bij andere aspekten van de immuun-funktie bij CVS/ME. Zo reguleren deze miRNAs ook bepaalde door NK-cellen geproduceerde cytokinen. Bijvoorbeeld: miR-21 downreguleert IL-12, die cytotoxische aktiviteit inhibeert; zodat een downregulering van miR-21 resulteert in een over-expressie van IL-12, die de cytotoxische aktiviteit sterk kan dempen in NK-cellen. miR-21 is belangrijk tijdens de ontwikkeling en differentiatie van effector CD8+ T-cellen, hoewel het doel van deze toename onduidelijk is. Tijdens pathogeen-invasie of immuun-aanval kunnen CD8+ T-cellen en NK-cellen door miR-21 worden voorbereid, en dit kan de cytotoxische aktiviteit van deze cellen vergemakkelijken, aangezien ze beide een vergelijkbare afname qua miR-21 vertoonden. miR-103 was significant verminderd bij de NK-cellen van CVS/ME-patiënten. Het kan een rol spelen bij het creëeren van de RISC.

Er kunnen parallellen worden getrokken tussen de bevindingen van deze studie en deze van ons eerder werk. In het bijzonder: miR-146a en miR-21 reguleren FOXP3 en Treg funktie, die verstoord bleek in onze vorige studie. Zo ook kunnen dalingen qua expressie van miR-152 en miR-21 verantwoordelijk zijn voor de verminderde cytotoxiciteit van, respectievelijk, NK- en CD8+ T-cellen bij CVS/ME-patiënten. Verhoogde waarden van miR-152 kunnen doeltreffende NK cytolytische aktiviteit bevorderen, terwijl miR-21 van vitaal belang is voor effector-cellen [Een antigen-specifieke ‘memory’ T-cel expandert tot grote aantallen effector T-cellen bij her-blootstelling aan het oorspronkelijk antigen.].

De hierboven genoemde miRNAs kunnen dienen als potentiële biomarkers voor de diagnose en het vaststellen van CVS/ME-patiënten. De methodiek die in dit artikel beschreven wordt, kan omslachtig zijn in klinische settings, maar identificatie van miRNA biomerkers in plasma of serum kan nuttiger zijn. Analyse van circulerende miRNAs in het plasma en serum kunnen dienen als biomerkers voor kanker en andere auto-immuun-ziekten [Chen X et al. Characterization of microRNAs in serum: a novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases. Cell Research (2008) 18: 997-1006]. Identificatie van miRNAs als biomerkers voor ME/CVS kunnen ons begrip van de ziekte-presentatie verbeteren en betere diagnostische strategieën voor deze patiënten helpen vinden.

5. Besluit

Samengevat: miRNAs zouden een rol kunnen spelen bij de immunologische veranderingen die gepaard gaan met ME/CVS. Deze studie heeft miRNAs geïdentificeerd die zouden kunnen worden gebruikt als potentiële biomerkers voor CVS/ME; meer bepaald: miR-146a, miR-223 en miR-21. Hoewel de huidige literatuur over de invloed van deze miRNAs op NK- en CD8+ T-cel gerelateerde lytische eiwitten, receptoren en cytotoxische aktiviteit beperkt is, suggereert de aanwezigheid van gelijkaardige expressie-niveaus van miRNAs in beide cellen een gemeenschappelijk mechanisme. Cellen die door deze miRNAs worden gereguleerd kunnen van belang zijn bij het begrijpen van het mechanisme bij CVS/ME. Verdere studies zijn nodig om de exacte genen te bepalen die worden gereguleerd door deze miRNAs in cytotoxische cellen en hun longitudinale expressie-patronen.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: