M.E.(cvs)-wetenschap

juli 30, 2008

Neuropsychologische prestaties van personen met CVS

Filed under: Diagnostiek — mewetenschap @ 7:38 am
Tags: , , ,

M.E.(cvs) wordt door de Wereld Gezondheid Organisatie als een neurologische aandoening geklasseerd. Eén van de symptomen die dikwijls over het hoofd worden gezien zijn echter de cognitieve moeilijkheden (concentratie & aandacht, geheugen, woordvindingsproblemen, enz.). Vele artsen laten deze ook aan de kant liggen bij de diagnose. Wellicht ook omdat ze de testen niet kennen of niet weten naar wie ze moeten doorverwijzen.

Hieronder kan men een studie van het CDC vinden waarin nogmaals wordt aangetoond dat M.E.(cvs)-patiënten weldegelijk neuro(psychologisch)cognitief verminderd presteren. Men kan er ook aanwijzingen vinden voor relevante testen.

Op het internet kan men wel eens een reaktietijd-test vinden maar de standaard professionele testen zijn niet online beschikbaar omdat ze onder copyright vallen. Professionelen vinden ook dat de beveiliging van de testen moet worden bewaard; alle mentale gezondheid professionals hebben ethische verplichtingen (opgelegd door beroepsverenigingen) daartoe.

Op de CANTAB website kan men zich een beeld vormen van de hieronder beschreven testen:

http://www.cantabelect.com/cantab/site/

cantabtests.acds?context=1306526&instanceid=1306527

——————–

Psychosomatic Medicine [pre-print Juli 2008]

Neuropsychologische prestaties van personen met CVS

Matthias Majer, PhD, Leonie A. M. Welberg, PhD, Lucile Capuron, PhD, Andrew H. Miller, MD, Giuseppe Pagnoni, PhD, William C. Reeves, MD, MSc

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences (M.M., L.A.M.W., L.C., A.H.M., G.P.), Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia; Chronic Viral Diseases Branch (W.C.R.), Coordinating Centre for Infectious Diseases, Centres for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia

De studie werd volledig gefinancieerd door de ‘US Centres for Disease Control and Prevention’.

Onderwerp: De neuropsychologische funktie onderzoeken bij individuen met CVS, met controle van relevante verstorende factoren. CVS is geassocieerd met symptomen van neuropsychologische dysfunktie. Objectieve metingen van de neuropsychologische prestaties hebben inconsistente resulten opgeleverd, waarschijnlijk te wijten aan selektie-bias, diagnostische heterogeniteit, co-morbide psychiatrische aandoeningen en medicatie.

Methode: CVS-individuen (n = 58.) en gezonde controles (n = 104.) uit een populatie-staal werden geëvalueerd, gebruikmakend van gestandardiseerde criteria voor symptoom-ernst. Individuen met majeure psychiatrische aandoeningen of die geneesmiddelen waarvan is geweten dat ze de cognitie beïnvloeden, werden uitgesloten. Neuropsychologische funktie werd gemeten met de ‘Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery’ (CANTAB).

Resultaten: Vergeleken met controles, vertoonden CVS-individuen een significante vermindering in bewegingssnelheid gemeten met de eenvoudige en vijf-keuzen bewegingssegmenten van de CANTAB reaktie-tijd taak. CVS-individuen vertoonden ook veranderingen in werk-geheugen (zich manifesterend door een minder efficiënte zoek-strategie bij de ruimtelijke werk-geheugen taak, kleiner % correcte anwtoorden bij de ruimtelijke herkenning taak en verlengde latentie tot een correct antwoord bij de patroonn-herkenning taak). Een significant hoger percentage CVS-individuen vertoonden tekenen van neuropsychologische stoornissen (gedefinieerd als 1 standard-deviatie onder het CANTAB normatief gemiddelde presteren) bij taken aangaande bewegingssnelheid en ruimteijk werk-geheugen. De verslechtering bij CVS-individuen versus controles varieerde van 20% tegen 4.8% bij de vijf-keuzen bewegingstijd (p = .002) tot 27.8% tegen 10.6% bij de zoek-strategie in de ruimtelijk werk-geheugen taak (p = .006).

Conclusies: Deze resultaten bevestigen en kwantificeren veranderingen in bewegingssnelheid en werk-geheugen bij CVS-individuen onafhankelijk van co-morbide psychiatrische aandoeningen en geneesmiddelengebruik.

INTRODUKTIE

Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) […]. Naast vermoeidheid, rapporteren 85% van de patiënten met CVS neuropsychologische symptomen, zoals vertraagd denken, verminderde aandacht en slechter geheugen (1-3). Primaire neuropsychologische veranderingen vastgesteld bij neuropsychologische testen in CVS-individuen omvatten veranderingen in psychomotorische snelheid en informatie-verwerking, zowel als stoornissen aangaande het werk-geheugen (4-14). […]

Tegenstrijdige rapporten weerspiegelen mogelijks selektie-bias, diagnostische heterogeniteit, co-morbide psychiatrische aandoeningen, geneesmiddelen-gebruik en variabiliteit qua types neuropsychologische test-batterijen. De meeste studies van de neuropsychologische funktie in CVS omvatten bv. patiënten uit de tertiare gezondheidszorg of die werden doorverwezen, die mogelijks meer ernstig zieke en zelf-geselekteerde patiënten vertegenwoordigen die niet de ganse CVS-populatie representeren (13,19). Hoewel veel studies gebruikmaken van de ‘International Case Definition to diagnose CFS’ uit 1994 (20), zijn er ook consensus internationale aanbevelingen betreffende het gebruik van criteria om de ernst van CVS-symptomen vast te stellen en ook de graad van de funktionele beperkingen, zoals bepaald met gevalideerde en gestandardiseerde instrumenten, moet nog routinematig worden toegepast (21). Een andere methodologische kwestie is de inclusie van individuen met co-morbide psychiatrische aandoeningen. Majeure depressie staat erom gekend dat het de cognitieve prestaties aantast en daarom een potentieel verwarrende factor vertegenwoordigt bij de interpretatie van de neuropsychologische funktie bij CVS. CVS-individuen gebruiken ook een groot aantal geneesmiddelen (al dan niet op voorschrift) die mogelijks de cognitie aantasten (22); nochtans hebben de meeste studies daar geen rekening mee gehouden (2,3,8,12,15,18).

[…]

METHODES

Individuen

[Selektie uit de ‘Chronic Fatigue Syndrome and Chronic Unwellness in Georgia’ enquête (2004-2005) (25) via criteria van de ‘1994 CFS case-definition’ (20), na klinische evaluatie: 113 personen (van de 21,165) voldeden aan de criteria voor CVS.] 49% van degenen met CVS gebruikten geneesmiddelen die neuropsychologische funktie aantasten (alfa-adrenerge agentia, antidepressiva, amfetaminen, anticonvultia, benzodiazepinen, spier-ontspanners, narcotica, kalmerende slaapmiddelen en parenterale glucocorticoïden) en deze werden uitgesloten.

CVS Diagnostische Criteria

Indviduen werden bij CVS geklasseerd als ze geen uitsluitende medische of psychiatrische aandoeningen hadden.

[…]

Neuropsychologische Testen

Algemene intellectuele mogelijkheden worden bepaald met de lees-subtest van de ‘Wide Range Achievement Test 3’ (WRAT-3) (29). Neuropsychologisch funktioneren wordt bepaald via de CANTAB (30). Er werden 7 CANTAB testen gebruikt om specifieke neuropsychologische domeinen te meten.

[…]

Psychomotorische Snelheid

De reaktie-tijd (RTI) test evalueert de psychomotorische snelheid om een onafhankelijke manier. De test omvat eenvoudige en vijf-keuzen reaktie-tijd taken en maakt onderscheid tussen reaktie- (of beslissing-) tijd en bewegings-vertraging (bewegingssnelheid). Reaktie- (of beslissing-) tijd is de tijd die het individu nodig heeft om de drukknop (spatie-toets) los te laten in respons op de gewaarwording van een stimulus. Bewegingstijd is de tijd vereist om de stimulus op het computerscherm aan te raken nadat de knop werd losgelaten.

Aandacht

De RVIP test meet volgehouden aandacht. Cijfers (van 2 tot 9) verschijnen één per één (100 cijfers/min), in willekeurige volgorde, in het midden van het computerscherm. Indididuen moeten op een knop duwen als ze één van de drie sequenties (2-4-6, 4-6-8, 3-5-7) detekteren. De juistheid van de prestatie wordt bepaald aan de hand van de beoogde sensitiviteitsscore A (van 0.00 tot 1.00; slecht tot goed); snelheid wordt bepaald via de gemiddelde vertraging voor correcte antwoorden.

Werk-geheugen

Drie testen warden hiervoor gebruikt:

1) De ‘Spatial Working Memory’ (SWM) [ruimtelijk werkgeheugen] test is een zelf-opgedragen zoek-taak die gevoelig is voor fronto-subcorticale dysfunktie (31). De SWM vereist dat individuen blauwe symbolen vinden in een reeks kaders en die gebruiken op een lege kolom te vullen, zonder naar een kader terug te keren waar reeds eerder een blauw symbool werd gevonden. Het aantal kaders kan stijgen van 3 naar 8. Het aantal ‘between-search’ fouten (fouten gemaakt wanneer het individu terugkeert naar een kader waar eerder een symbool werd gevonden) en een strategie-score afgeleid van het aantal zoek-sequenties in de 4, 6 en 8 kaders wordt gebruikt als prestatie-indicatoren. De strategie-score reconstrueert de ‘route’ die eerder werd gebruikt door individuen bij het zoeken doorheen de ruimtelijke reeks kaders (32,33); hoe lager de strategie-score, hoe efficiënter het individu. Er werd reeds eerder gerapporteerd dat deze test verslecht is bij CVS-patiënten (23).

2) De ‘Pattern Recognition Memory’ (PRM) [patroon herkenning geheugen] test bepaalt het visueel herkenning-geheugen in een twee-keuze gedwongen discriminatie paradigma en is gevoelig voor dysfunktie in de temporale kwab en de hippocampus. Het percentage correcte antwoorden en de antwoord-vertraging voor correcte antwoorden worden gebruikt als prestatie-indicatoren.

3) De ‘Spatial Recognition Memory’ (SRM) [ruimtelijke herkenning geheugen] test is een twee-keuze gedwongen discriminatie paradigma. Zoals bij de PRM, worden het percentage correcte antwoorden en de antwoord-vertraging voor correcte antwoorden gebruikt als prestatie-indicatoren.

Uitvoerende Funktie

Twee testen werden gebruikt om de uitvoerende funktie te evalueren:

1) De ‘Stockings of Cambridge’ taak wordt gebruikt om ruimtelijke planning / problem-oplossing te evalueren. Deze taak stelt substantiële eisen aan de uitvoerende funktie en is gevoelig voor schade aan de frontale kwab (34). De test is gebaseerd op de ‘Tower of London’ taak en heeft een stijgende moeilijkheidsgraad. Voor elk problem verschijnen op het computer-scherm twee voorstellingen met gekleurde ballen en het indvidu moet de ballen in de onderste voorstelling in een minimum aantal bewegingen verplaatsen totdat ze overeenkomen met de voorbeeld-configuratie. Bij analyse van de test werd de bewegingssnelheid gecontroleerd. De uitvoerende mogelijkheden van het indiviu werden gemeten via de tijd nodig om elke oplossing te plannen (initiële denk-tijd), de subsequente denk-tijd, het aantal opgeloste problemen in het minimum aantal bewegingen (# perfekte oplossingen) en het gemiddeld aantal gemaakte bewegingen voor elke oplossing (# bewegingen).

2) De ‘Intra/Extra Dimensional Set Shift’ (IED) taak evaluaeert de verwerving en omkering van regels, en bepaalt de visuele discriminatie en aandachtsverschuiving van een individu. Bij deze test moet het individu de aandacht houden bij een versterkte stimulus (‘intra-dimensional shift, IDS’) en dan de aandacht versplaatsen naar de voorfagaande irrelevante stimulus (‘extra-dimensional shift, EDS’). Deze test is gevoelig voor neuropsychologische dysfunktie bij de ziekte van Parkinson, letsels van de basale ganglia en gebreken van de frontale kwab (35,36). Individuen gaan door de test door te voldoen aan een set leer-criteria bij elke etappe (negen etappes in het totaal). Het aantal beëindigde etappes, het totaal aantal fouten (afgestemd op het aantal beëindigde etappes), het aantal fouten gemaakt tot aan de EDS (Pre-ED fouten) en het aantal fouten gemaakt bij de EDS (EDS fouten) dienen als prestatie-indicatoren.

Statistical Analysis

[…]

RESULTATEN

Individuen

[…] ER waren geen significante verschillen tussen CVS- en controle-individuen qua leeftijd, geslacht, ras of algemene intellectuele mogelijkheden (vastgesteld met de WRAT-3 lees-test. Zoals verwacht waren de vermoeidheid-scores significant verhoogd bij CVS-individuen vergeleken met controles. Er werden gelijke SDS index depressie-scores gevonden bij CVS- versus controle-individuen. […]

Neuropsychologische Vaststellingen

[…] De [cognitieve] domeinen psychomotorische snelheid en werk-geheugen zijn significant verschillend tussen CVS- en controle-individuen. Er zijn geen significante verschillen gevonden in de domeinen van de volgehouden aandacht of uitvoerende funktie. Verder analyse van de sub-tests voor psychomotorische snelheid reveleerde dat CVS-individuen significant trager presteren bij de bewegingssegmenten van zowel de eenvoudige als de meerdere keuzen reaktie-tijd taken. Er worden geen verschillen bij de reaktie- (beslissings-) tijd.

Van belang is dat, vergeleken met controles, significant meer CVS-individuen 1 standaard-deviatie onder het gemiddelde (van de norm voorzien in de CANTAB database) presteren bij de eenvoudige bewegingstijd én keuze bewegingstijd in de reaktie-tijd taak.

[…] deelnemers met CVS presteren significant slechter dan controles op alle drie de werk-geheugen taken. Individuen met CVS vertonen een minder efficiënte zoek-strategie bij de SWM taak (hogere strategie-score), een lager percentage correcte antwoorden bij de SRM taak en een langere antwoord-vertraging bij de PRM taak. Significant meer CVS-individuen presteren 1 SD onder het CANTAB normatieef gemiddelde van de strategie-score bij de SWM taak vergeleken met controle-indviduen. […]

Effekt Van Vermoeidheid Dimensies en Depressie Ernst op de Neuropsychologische Prestaties

[…] Binnen de groep als geheel, zijn kleine maar significante correlaties genoteerd tussen mentale vermoeidheid en de strategie-score bij de SWM taak (hoe groter de mentale vermoeidheid, hoe slechter de strategie-score) alsook de vertraging voor correcte antwoorden bij de PRM taak (hoe groter de mentale vermoeidheid, hoe langer de antwoord-vertraging). Algemene vermoeidheid gaat ook samen met een slechte strategie-score bij de SWM taak en een lager percentage correcte antwoorden bij de SRM taak. Daarenboven correleren de scores voor fysieke vermoeidheid met de vijf-keuze bewegingstijden (hoe groter de fysieke vermoeidheid, hoe langer de bewegingsvertraging) en met de latentie voor correcte antwoorden bij de PRM taak.

DISCUSSIE

Vergeleken met controles, vertonen individuen met CVS significante vermindering van bewegingssnelheid […]. Verder zien we bij individuen met CVS veranderingen in het werk-geheugen: een minder efficiënte zoek-strategie bij de SWM taak, kleiner % correcte antwoorden bij SRM taak en een verlengde latentie tot een correct antwoord bij de PRM taak. Van belang: verlaagde bewegingssnelheid en werk-geheugen reflekteren neuropsychologische verstoring. Gezien de uitsluiting van personen met co-morbide psychiatrische aandoeningen en/of gebruik van geneesmiddelen die de cognitie beïnvloeden, bevestigen en kwantificeren deze resultaten uit een bevolkingsstaal veranderingen in bewegingssnelheid en werk-geheugen bij CVS-patiënten.

De hier gerapporteerde bevindingen stemmen overeen met eerder onderzoek dat aangeeft dat veranderingen in bewegingssnelheid en werk-gehuegen primaire kenmerken zijn van de cognitieve veranderingen die optreden bij CVS-indviduen. […] Verscheidene studies hebben veranderingen in het werk-geheugen van CVS-patiënten gedocumenteerd gebruikmakend van de ‘paced auditory serial addition’ test (PASAT) (7-10). De consistentie van deze resultaten, in het bijzonder na controleren voor relevante verstorende variabelen, waaronder co-morbide psychiatrische aandoeningen, medicatie-gebruik en staalname-bias, beklemtoont de fundamentele aspekten van deze cognitieve veranderingen […].

Alhoewel bewegingsvertraging bij CVS-patiënten in principe kan worden toegschreven aan verscheidene factoren (bv. funktionele veranderingen in de motor en pre-motor cortex alsook middenbrein-strukturen die het algemeen agitatie-niveau reguleren), zijn er redenen om de betrokkenheid van basale ganglia kernen te overwegen (40,41). De basale ganglia spleen een primaire rol bij de initiatie van beweging en een gemeenschappelijke karakteristiek voor aandoeningen van de basale ganglia (bv. ziekte van Parkinson) is verminderde bewegingssnelheid (42). Interessant is dat beschadiging van of abnormaliteiten aan de basale ganglia gaan dikwijls gepaard met significante vermoeidheid, wat sommige researchers heeft geleid tot het voorstel centrale vermoeidheid voortkomt uit een pathologie van de basale ganglia strukturen (43). [voor en tegen]

Naast de overwegingen i.v.m. de hersen-mechanismen die mogelijks betrokken zijn bij de neuropsychologische veranderingen bij CVS-individuen, is het ook belangrijk hun klinische consequenties, inclusief de potentiële impact op prestaties in het echte leven, aan te pakken. Psychomotorische vertraging wordt geassocieerd met problemen bij het uitvoeren van beroeps- en andere aktiviteiten in het dagelijks leven , bijvoorbeeld, in patiënten met M.S. (52,53). […] Significant meer CVS-indviduen presteren slecht in testen van bewegingssnelheid en SWM. Zoals gesuggereerd door Taylor en Heaton (37), werd neuropsychologische verstoring bij deze taken gedefinieerd als 1 standaard-deviatie lager presteren dan het gemiddelde van de genormaliseerde CANTAB-database. Het gebruik van deze 1 SD cut-off voorziet een optimale balans tussen gevoeligheid en specificiteit bij de diagnose van stoornissen in klinische populaties (37). Strengere cut-offs (bv. 1.5 of 2 SD) gaven een milde verbetering aan gevoeligheid maar minder specificiteit. Het niveau van de cognitieve stoornis bij CVS-patiënten correleert met de graad van funktionele verslechtering (56) zowel als werkloosheid en invaliditeit (57). […] Toekomstige studies die neuropsychologische bepalingen (bv. bewegingssnelheid en werk-geheugen) integreren met prestatie-metingen in het echte leven, zijn dus gerechtvaardigd om de funktionele impact te bepalen van CVS op beroepscapaciteiten zowel als op aktiviteiten in het dagelijks leven (bv. managen van financiële zaken, besturen van een voertuig).

[…] Hoewel het verbaal geheugen niet werd onderzocht in de huidige studie, vertoonden individuen met CVS uit de algemene bevolking die niet leden majeure depressie specifieke veranderingen in werk-geheugen en bewegingssnelheid. Deze resultaten zijn consistent met andere rapporten (7,11,16-18.) en wijzen er op dat veranderingen in neuropsychologische prestatie bij CVS-individuen geen primaire funktie van depressie zijn. […]

[Beperkingen] Een brede en niet-gerichte batterij sub-tests van de CANTAB werd gekozen voor het bepalen van het neuropsychologisch funktioneren. Gezien de resultaten van de huidige studie, moet in de toekomst nadruk worden gelegd op een meer gedetailleerde analyse van taken voor bewegingssnelheid en werk-geheugen, inclusief verbaal werk-geheugen, die samen met testen voor episodisch geheugen, niet zijn opgenomen in de CANTAB. […] Relevante bepalingen van het werk-geheugen omvatten gecomputeriseerde werk-geheugen testen (62), de PASAT (63), de ‘Salthouse Listening Span’ test (64) en de Brown-Peterson techniek (65). […]

Samenvattend: deze stude breidt eerdere bevindingen van neuropsychologische veranderingen in bewegingssnelheid en werk-geheugen uit tot CVS-patiënten uit een bevolkingsstaal dat vrij zijn van co-morbide psychiatrische aandoeningen en geen medicatie gebruiken die cognitieve prestaties beïnvloeden.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: